tisdag 5 februari 2013

Var försiktig med vad du säger till doktorn!


Genom att begära ut fullständiga patientjournaler får försäkringsbolagen tillgång till information i betydligt större utsträckning än vad  som rimligen kan vara motiverat för deras försäkringsmässiga
bedömningar. Bolagens tillgång till sådan s.k. överskottsinformation innebär ett omotiverat intrång i den personliga integriteten.

I takt med att det sker en övergång till elektroniska journaler som ingår i journalsystem till vilka allt fler vårdinrättningar är anslutna kommer informationsmängden dessutom att öka. Det finns vidare risk att bolagen övertolkar den information som finns i journalerna, vilket i sin tur försämrar den enskildes möjligheter
till försäkring på normala villkor samt också till ersättning vid försäkringsfall. Vetskapen om att informationen i journalerna kan komma att läggas till grund för försäkringsmässiga bedömningar har också lett till att läkare och andra som är skyldiga att föra journal generellt sett har blivit mer restriktiva i sin journalföring.

Tänk dig därför för innan du berättar något om ditt privatliv för doktorn! Det kan nämligen användas MOT DIG av Försäkringskassa och Försäkringsbolag om du blir sjuk eller skadad!Lämna heller aldrig FULLMAKT. Det är bättre att själv ha kontroll på vad som lämnas ut.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Inga kommentarer: