måndag 4 juni 2012

Vårdgarantin tränger undan andra åtgärder inom sjukvårdenVårdgarantin innebär att patienter ska få träffa distriktsläkare på vårdcentral inom sju dagar, specialist inom 90 dagar från remiss och operation/annan behandling inom ytterligare 90 dagar.

Återbesök, akutsjukvård och diagnostiska undersökningar, exempelvis magnetkameraundersökningar och annan bilddiagnostik, ingår inte i garantin och riskerar att prioriteras ner, enligt rapporten. En annan nackdel är att patienter med ett förhållandevis lågt vårdbehov får gå före mer allvarligt sjuka, därför att de närmar sig gränsen för vårdgarantin.

I årets rapport ingår granskning av rapportering från landstingen i Örebro, Gävleborg, Jämtland, Kronoberg och Gotland.

Mätningarna har pågått längst i landstinget i Örebro län. Resultaten för 2011 visar att medicinskt måldatum, plus toleransgräns, överskreds för i genomsnitt 14 000 patienter under året. Inom reumatologin hade majoriteten av patienterna väntat minst ett halvt år för länge på återbesök, jämfört med medicinskt måldatum plus en toleransgräns.

Flera landsting uppger att problemet med uppskjutna återbesökstider är störst inom ögonsjukvården. Socialstyrelsen har också analyserat flera Lex Maria-ärenden som rör ögonsjukvården och konstaterar att 13 patienter i Västernorrland fått vänta så länge på sina återbesök att de misstänks ha fått ögonskador.

I rapporten refererar Socialstyrelsen även till en intervjustudie med läkare och annan sjukhuspersonal, som visar att tre av fyra specialister tror att undanträngning förekommer i det egna landstinget. Patientföreträdare framförde vid en hearing med Socialstyrelsen i februari att vårdgarantin inte är utformad för kroniskt sjuka och patienter med flera sjukdomar, som behöver flera undersökningar. ”Att väntetider till förstabesök eller behandling blir kortare innebär således inte att patienterna får rätt vård.” skriver Socialstyrelsen.

Analyserna av väntetider till återbesök försvåras av att alla landsting mäter på sitt eget sätt. Några landsting mäter hur länge patienterna får vänta efter medicinskt måldatum medan andra lägger till en toleransgräns av varierande längd. SKL har påbörjat ett arbete för att ta fram en nationell modell för uppfölning av återbesök inom ramen för projektet ”Led i helheten”.

Radioprogrammet Kaliber i P1 hade den 27 maj ett inslag om undanträngningseffekterna med titeln Vårdgaranti för vissa. Där intervjuades patienter och läkare med egen erfarenhet av vårdgarantins effekter, bland annat Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Det är ju på tok att mindre sjuka får gå före långtidsssjuka! Detta borde omedelbart åtgärdas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: