onsdag 15 augusti 2012

Ojämlik vård ett stort folkhälsoproblem


Sedan länge är det väl känt att det är stora skillnader i hälsa mellan
olika grupper i befolkningen. På senare år har bland annat Socialstyrelsens
rapporter och analyser visat att det även finns obefogade skillnader mellan
bland annat olika utbildningsgrupper och kön när det gäller tillgång till olika
insatser i vård och omsorg. Även när det gäller utlandsfödda jämfört med
svenskfödda finns ibland betydande skillnader i hälsa, dödlighet och vård.

Våren 2009 publicerade Socialstyrelsen bland annat Folkhälsorapport 2009
och Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 [1,2]. Båda dessa rapporter visar på
skillnader mellan olika grupper både när det gäller hälsa, dödlighet i behandlingsbara sjukdomar och vårdinsatser.

Under 2010 och 2011 har ett flertal ytterligare rapporter och studier publicerats som framför allt visar på regionala skillnader i vård [3,4,5]. I mars
2011 kom en analys av cancervården som visar att de socialt betingade
skillnaderna i överlevnad och dödlighet är större än de regionala.

Denna rapport från Socialstyrelsen kom december 2011.

Inga kommentarer: