söndag 4 december 2011

Klassifikation av funktionshinder och hälsa styr ersättning och vårdKlassifikationen styr vilken vård och vilken ersättning du får tex av Försäkringsbolag vid skada.Den styr också vilken rehabilitering du får. Västra Götalands regionen (Remitteringsekretariatet) använder den tex som rättesnöre vid bedömning av vilka som ska få rehabiliteringsvistelse. Den är från 2003 och kanske inte helt aktuell längre?

Sedan publiceringen av den första försöksversionen 1980 har ICIDH använts för olika ändamål, t.ex.:
• som ett statistiskt verktyg – vid insamling och sammanställning av data i t.ex. befolkningsstudier och kartläggningar eller i informationssystem för verksamhetsledning.

• som ett verktyg för forskning – för att mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer

• som ett kliniskt verktyg – vid bedömning av behov, vid koppling av behandlingar till specifika tillstånd, vid arbetsbedömningar, rehabilitering, habilitering

och utvärdering av resultat
• som ett socialpolitiskt verktyg – för planering av social trygghet, ersättningssystem och för  utformning och implementering av policy
• som ett redskap för utbildning – för utformning av läro- och kursplaner och för att öka medvetenhet och vidta sociala åtgärder.

Eftersom ICF till sin natur är en hälso- och hälsorelaterad klassifikation används den också inom andra områden såsom försäkringsbolag, socialförsäkring, arbetsliv, utbildning, ekonomi, socialpolitik och vid utveckling av allmän lagstiftning och miljöanpassningar. Den har sålunda accepterats som en av Förenta Nationernas sociala klassifikationer och har införlivats i samt hänvisas till i Standardregler
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

Definitioner:
Kroppsfunktioner
(Body Functions) är kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska funktioner
Funktionsnedsättningar
(Impairments) är problem i kroppsfunktioner i form av en  påvisbar avvikelse eller förlust


Avsnittet om smärta är väldigt kort i motsats till avsnitten om ögat och örat t ex.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,


Inga kommentarer: