måndag 22 december 2008

Stärk rättskyddet för trafikskadade

Varje år skadas cirka tio tusen personer så allvarligt i den svenska trafiken att de tvingas läggas in på sjukhus. Dessa allvarligt skadade personer tvingas sätta sig in i det komplexa system som reglerar rätten till ekonomisk ersättning. Den som skadas i trafiken kan i dag ha rätt till ersättning från socialförsäkringen, trafikförsäkringen, arbetsgivaren eller från annat håll. Han eller hon behöver juridisk hjälp för att ta tillvara sin rätt.

Regeringen vill ge försäkringsbolagen hela det ekonomiska ansvaret för personskador i trafiken. Trafikförsäkringsutredningen utreder hur det ska gå till och rapport väntas till den 15 juni nästa år. Att ansvaret blir tydligare menar RTP (Riksförbundet för trafik-, olycksfall och polio) är bra. I dag bollas trafikskadade mellan försäkringsbolag och försäkringskassa och ibland går flera år innan ersättning betalas ut. Själv har jag väntat nio år på att få rätt ersättning. Bara i kammarrätten där jag stider mot Försäkringskassan om livränta, har mitt ärende varit över ett år. Jag vet inte ens om jag får prövningstillstånd.

Det är jätteviktigt att de som skadas i trafiken inte står ensamma mot stora, starka försäkringsbolag, som har alla resurser, utan praktisk möjlighet att få sin sak prövad. Motororganisationen FMK och handikapporganisationen RTP är oroade över de trafikskadades rättssäkerhet. De ser ett stort behov av att trafikförsäkringsreformen även omfattar ett system som garanterar rättsskyddet för den enskilde.

Den kommande trafikförsäkringsreformen innebär en viss förenkling. Antalet aktörer blir en mindre när försäkringskassan faller bort. Men för att stärka den enskildes rättssäkerhet i personskadeärenden bör rätten till juridiskt biträde garanteras i lag.Den enskilde har i princip ingen ekonomisk garanti som ger honom möjlighet att låta någon oberoende utreda frågan, för att kunna styrka sin sak. Det är i de komplicerade fallen, de medicinskt eller ekonomiskt krävande fallen, som behovet av ett juridiskt ombud är stort. Den enskilde måste ha en praktisk möjlighet att kunna hävda sin rätt mot försäkringsbolagen, om det uppstår en konflikt.
Riksdagen bör därför säkra den enskildes rättskydd gentemot försäkringsbolagen. Den som är ett offer för trafiken bör aldrig lämnas ensam och skyddslös.


Inga kommentarer: