lördag 3 oktober 2009

Läkemedelsverket utreder strängare miljökrav

Efter avslöjanden om missförhållanden i lågkostnadsländer vill regeringen ta reda på om det går att skärpa miljökraven vid läkemedelstillverkning. Vid årsskiftet ska Läkemedelsverket lägga fram ett förslag om hur kraven kan skärpas. Läkemedelsverket ska titta på så väl möjligheter till lagstiftning som frivilliga branschinitiativ och globala initiativ på FN-nivå. Arbetet sker i samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Det finns flera möjliga alternativ som utredningen kan ta fasta på.

Konsumentmakt och upphandling
Ökat konsumenttryck genom miljömärkning av läkemedel utifrån produktionsförhållandena är en väg. Det kan dock bli knepigt på grund av sekretessreglerna inom läkemedelsbranschen som säger att de inte behöver redovisa var de hämtat substanserna till läkemedlet. Landstingen är intresserade av möjligheten att kunna ställa produktionsrelaterade miljökrav vid upphandlingen. Det finns dock frågetecken om det går att vidga upphandlingskraven från att gälla produkten till att även omfatta tillverkningsförhållanden.

I nuläget ställer GMP (Good Manufacturing Pratice). höga krav på att fabrikerna kan tillverka läkemedel av godkänd kvalitet, men kraven omfattar inte utsläppen från fabriken. Om GMP-reglerna skulle vidgas till att även omfatta utsläppen skulle en fabrik inte få tillverkningstillstånd om de inte höll tillräckligt hög miljöstandard.

Det är ett problem att apoteken alltid måste välja det billigaste alternativet när de ska välja läkemedel. Det ger, enligt Bengt Matsson, CSR- och miljöchef på Pfizer, inga ekonomiska incitament för företagen att göra miljösatsningar.

Vi som konsumenter kan ställa krav på läkemedelsbolagen och landsting/regioner via patient- och konsumentföreningar.

Så här säger Läkemedelsindustrin själv: Försumbar risk Jag har lite svårt att förså deras resonemang när undersökningar i Indien tex visat att grodor bytte kön och att resistenta bakterier finns i avloppsreservoarer. Se mina inlägg om avloppsslam i Matbluffen

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

Inga kommentarer: