måndag 7 november 2011

Förebyggande arbete måste löna sig!

I Västra Götalands ersättningsmodell saknas tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet, skriver bland andra professor Peter Friberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Socialstyrelsen publicerar inom kort riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna omfattar områdena tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor och hjälper hälso- och sjukvården med effektiva metoder för arbete med rökavvänjning, att förskriva fysisk aktivitet på recept, råd kring hälsosamma kostvanor samt rådgivning vid riskbruk av alkohol.

Det huvudsakliga uppdraget att arbeta med hälsofrämjande vård finns i primärvården, enligt författarna. I Västra Götalands ersättningsmodell saknas emellertid tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet. skriver de.

Många distriktssköterskor upplever att de, sedan vårdvalet infördes, inte har lika mycket tid att arbeta med hälsosamtal och rökavvänjning jämfört med tidigare. Andra arbetsuppgifter som ersätts bättre prioriteras högre, t ex att registrera diagnoskoder, kvalitetsindikatorer och att uppfylla en 100-procentig telefontillgänglighet.Allt valfrihetens och privatiseringens tecken. När ska sjukvården börja sätta patienten i centrum?När ska politikerna börja fatta att det är bättre att mota Olle i grind?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressantdebatt, , , Intressant, demokrati, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: