måndag 5 september 2011

Diskriminering vanligt inom vården

Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden inom sjukvården.

Men forskning och rapporter, bland annat från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, (SKL), och Folkhälsoinstitutet, visar att vården har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor. Det bekräftas av företrädare för stora intresse- och patientgrupper som DO träffat, samt de anmälningar som myndigheten utrett.

DO har i veckan besökt Västra Götalandsregionen för att tillsammans med vårdpersonal och representanter för intresse- och patientorganisationer studera regionala goda exempel på arbetet för att göra sjukvården tillgänglig för alla.

Sammantaget har DO fått 269 anmälningar om diskriminering inom sjukvården sedan den nya diskrimineringslagen började gälla 2009. De flesta av anmälningarna handlar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning (111). Övriga anmälningar berör diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet (86), kön (29), sexuell läggning (22), religion eller annan trosuppfattning (13) samt könsidentitet eller könsuttryck (7).41 av anmälningarna kom från Västra Götaland.

Ett stort antal ärenden visar hur flera diskrimineringsgrunder kan samverka med varandra, till exempel hur sjukvården bemöter kvinnor med funktionsnedsättningar.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, ,  


Inga kommentarer: