söndag 13 september 2009

Regeringen slutför ett försäkringsbegrägeri

Då skadan redan inträffat och Försäkringskassan redan godkänt den, kan man inte i efterhand ta bort det tidigare redan utlovade skyddet. Regeringens agerande är av det skälet ett bedrägeri mot vårt rättsväsendes fundamentala principer. Elsa Nordqvist skadades år 2002 så allvarligt att Försäkringskassan beslöt långtidssjukskriva Elsa. Ca år 2005 sänkte Försäkringskassan Elsas ersättning från 80% till 64% med motiveringen att Elsa fortsättningsvis måste lyfta en s.k. tidsbegränsad sjukersättning, istället för sjukpenning.

De senaste nytillkomna reglerna som sjösattes 2008-07-01 och 2009-01-01 får till innebörd att det tidigare redan avtalade och utlovade skyddet som regeringen vid skadetillfället år 2002 inför Elsa redan förpliktigat sig att stå för, tas nu helt enkelt bara bort. Risken att Elsa inom kort kastas ut på gatan är plötsligt därför nu överhängande. För att vara glasklar: - Regeringen kommer alltså för Elsa ta tillbaka de tidigare redan avtalade och utlovade formerna för ersättning.

De försäkringsfall som redan inträffat, så som i detta exempel, år 2002, dvs.
före de nu aviserade ändringarna, kan man enligt alla rättstaters lagar,
principer och föreskrifter, inte ändra. Man kan icke i efterhand sänka, och
naturligtvis inte heller ta bort ett tidigare redan utlovat skydd. Regeringens
agerande är av det skälet ett bedrägeri mot vårt rättsväsendes fundamentala
principer.

Elsa Nordqvist har tidigare överklagat lagändringarna som berövar hennes tidigare redan utlovade försäkringsskydd hos både Försäkringskassan, Länsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten (som inte beviljade prövningstillstånd). Samtliga instanser undviker att bemöta Elsas tydliga påpekanden, klargöranden och tillrättalägganden. Instanserna hänvisar bara torrt och kort till att riksdagen beslutat detta.

Försäkringskassans chefsjurist säger därför att Elsas ersättning nu helt enkelt bara kommer tas bort. Elsas nuvarande villkor för sjukersättning kan till skillnad mot tidigare utfästelser m.a.o. inte längre förlängas. Ersättningen upphör

Elsa Nordqvist som tidigare trodde att dessa metoder endast användes i Kina, Nord-Korea och Zimbabwe har självklart och med all rätt tappat all tilltro på rättsstaten Sverige .


Jag kan säga att hon definitivt inte är ensam. Tusentals sjuka och skadade har fått erfara samma sak. Vad gör man när rättssamhället står på myndighetens sida?Gällde det en privat försäkring skulle försäkringsbolaget anmälas till Försäkringsinspektionen. Men vad gör man?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

Inga kommentarer: