tisdag 13 januari 2009

Män och kvinnors olycka behandlas olika i samhället

Om målet är att minska risken för dödsolyckor är till exempel effektiv halkbekämpning på gångbanor minst lika viktigt som halkbekämpning på bilvägar. Men det har knappast samma prioritet. Har det något att göra med vem det är som löper störst risk att drabbas? skriver Alexandra Charles, grundare av 1.6-miljonerklubben, Jan Schyllander, utredare MSB, och Thorbjörn Larsson, Ersta diakoni i en debattartikel i GP.

Olyckan drabbar tvärtom ofta selektivt. Ålder, kön och maktposition har stor betydelse för risken att skadas allvarligt eller omkomma i en olycka. Äldre, i synnerhet äldre kvinnor, liksom barn och socialt utsatta grupper är överrepresenterade i olycksstatistiken.Men ålder, kön och makt påverkar också hur samhället reagerar efter en olycka.

Alla vägtrafikolyckor med dödlig utgång utreds i Vägverkets djupstudieverksamhet. Alla bränder med dödlig utgång utreds genom Räddningsverket. Alla allvarliga arbetsplatsolyckor utreds. Utredningarna syftar till att samhället skall lära sig av det inträffade så att händelserna inte skall upprepas.

Här finns tydliga ansvarsförhållanden och ett systematiskt säkerhetstänkande. Resultatet är att antalet döda i trafikolyckor minskat kraftigt de senaste decennierna, liksom arbetsplatsolyckorna. Det handlar om olyckor som i första hand drabbar män i yrkesverksam ålder. Trenden är positiv.

När det gäller fallolyckor anser författarna att det inte finns något samlat ansvar, ingen systematisk uppföljning och inget lärande som leder till att riskmoment elimineras. Resultatet är att antalet skadade och omkomna i denna typ av olyckor ökar för varje år. Det handlar här om olyckor som företrädesvis drabbar äldre kvinnor. Finns det ett samband?

Det handlar i väldigt hög grad om makt och inflytande i samhället. Yrkesverksamma män har arbetstagarorganisationer bakom sig som tillvaratar deras intressen. Vem tar till vara äldre kvinnors intressen?Ojämlika maktförhållanden, ålder och kön påverkar samhällets prioriteringar på en rad olika områden. Så även när det gäller att förebygga olyckor.
att motsvarande
Debattörerna vill att vi gemensamt arbetar för maktskifte kan ske när det gäller synen på äldres, inte minst kvinnors, behov och intressen. En halkolycka på ett äldreboende är inte mindre allvarlig än en fallolycka på bygget. Även om makthavarna tycks tro det.

Man kan av artikeln få uppfattningen att det saknas kvalitetsförbättrande åtgärder inom sjuk- och äldrevård. Så är det inte. Socialstyrelsen har olika åtgärder att tillgå som föreskrifter och tillsyn med lagen som grund. Men jag håller med författarna om att för lite görs för att förhindra olyckor och skador ute i samhället, men också inom vården. Över 100 000 skadade och tusentals dör varje år i vårdrelaterade skador!Läs Socialstyrelsens temanummer om patientsäkerhet här Här måste en attitydförändring till.Inga kommentarer: