måndag 23 augusti 2010

Här är Röd-grönas förslag till sjukförsäkring

Oppositionen ( de röd-gröna) säger nej


• till sänkta ersättningsnivåer och till stupstocken i sjukpenningen som gör människor försäkringslösa och där många tvingas leva på mindre än 4 000 kronor i månaden. Bra!

Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad.Bra!

Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Bra! Men då ska kraven också vara rimliga.

• Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid.Bra!

• Den sjukförsäkring regeringen har utformat är inte värdig ett välfärdsland som Sverige. Bra!

Människor under 58 år med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga kommer inte att få sänkt ersättning.Bra!

De som fått permanent sjukersättning berörs inte av förslaget utan fortsätter som förut. Däremot de som har tidsbegränsad sjukersättning berörs av Oppositionens förslag och prövas igen. Inte bra! allt för många lever i ovisshet och har redan pressats hårt av Alliansregeringen.

Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter.Vilka?Efter hur länge?

• Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren mot en för individen verkligt existerande arbetsmarknad.Bra!

• För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.Bra! Men hur?

Bloggar: , , , , , värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inga kommentarer: