fredag 15 oktober 2010

Nytt hemtjänstsystem i Göteborg kritiseras

I höst kommer en ny modell för hemtjänsten i Göteborg.Det är ett steg i rätt riktning enligt skribenterna, som inte är helt nöjda med den utformning som det nya systemet har fått. Förändringen syftar till att ge dem som har behov av hemtjänst mer makt över hur åtgärderna skall organiseras.

Intentionerna i den nya modellen är goda och ett steg i rätt riktning då det ingår valfrihet för en rad olika praktiska tjänster ( till exempel städning, tvätt och trädgårdsarbete). Det finns dock fortfarande ingen valfrihet för vilken personal som ska komma eller hur personlig hygien ska skötas. Behöver man hjälp med personlig hygien, är det extra viktigt att man själv har inflytande över hur åtgärderna organiseras,menar debattörerna som skriver att en frisk person inte skulle acceptera att andra bestämmer hur ofta och när hon/han ska duscha.

En annan nackdel med det nya hemtjänstsystemetär att vårdtagaren bara får byta ut praktiska åtgärder i begränsad omfattning och fortfarande måste ha ett beslut vilka åtgärder som ska sättas in. Skillnaden blir att man får förfoga mer fritt över den tid man beviljats. Men det finns också fortfarande fördomar kring vilka som behöver hjälp och med vad.

Hemtjänsten i GÖteborg är konstigt nog olika organiserad i olika stadsdelar trots att vi alla betalar samma kommunalskatt! I flera stadsdelar ligger all hemtjänst under äldreomsorgen, medan andra stadsdelar organiserat hemtjänsten för personer under 65 år inom handikappomsorgen. Det är bra då yngre delvis har andra behov än äldre vårdtagare. Många yngre har arbete, studier eller rehabilitering på vardagarna och kan därför behöva hjälp på kvällar och helger i stället. Man kan faktiskt ha både yrkesarbete och behov av hemtjäns,vilkte inte kommunen verkar ha fattat. De bryter förmodligen mot den sk. likställighetsprincipen. Den innebär att kommuner och landsting, enligt kommunallagen, inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.

Bloggar: sjukdom, smärta, kronisk smärta, ,samhälle,värk,Regeringen moderaterna,opinion, hälsa,socialdemokraterna,intressant, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukdom, Göteborg, funktionshinder, handikapp, handikappad, hemtjänsten, vård och omsorg

Inga kommentarer: