tisdag 24 januari 2012

Arbetsskadekommisionen har börjat sitt arbete

Bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga. Det saknas bland annat tydliga riktlinjer för vad som är en arbetsskada. Försäkringsförbundet tillsätter därför en arbetsskadekommission.I kommisonen sitter bl a repr. för IF, AFA, forskare från Institutet för Social forskning  och Försäkringskassan.

Under året har Björn von Sydow tillsammans med Arbetsskadekommissionens sekretariat gjort flera studieresor till de tre grannländerna där de har besökt ett antal myndigheter och organisationer. Landrapporterna innehåller inte några slutsatser eller värderingar av respektive lands arbetsskadeförsäkring utan tanken är att de ska ses som att underlag för en analys av det svenska systemet.

Till skillnad från Sverige har övriga nordiska länder en lista över sjukdomar som kan godkännas som yrkessjukdom. Listan kombineras med ett generellt skadebegrepp, utom i Norge där sjukdomslistan är av äldre datum.

Gemensamt för arbetsskadeförsäkringarna i Danmark, Finland och Norge är också att hela eller delar av försäkringen hanteras av privata försäkringsgivare och att premierna är differentierade utifrån antal inträffade arbetsskador inom en viss bransch, yrkeskategori eller på det enskilda företaget.

Efter publiceringen av landrapporterna ska sekretariatet börja skissa på olika alternativ för hur en reformerad svensk arbetsskadeförsäkring skulle kunna se ut. Diskussioner kring detta kommer att inledas vid nästa kommissionsmöte i november och fortsätta under våren 2012.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: