tisdag 3 januari 2012

Behöver svenska onkologer utbildning i smärta?

Onkologer i USA upplever ett antal hinder när det gäller medicineringen vid cancersmärta och har behov av vidareutbildning, enligt en studie i Journal of Clinical Oncology. Förekomsten av kronisk cancersmärta varierar påtagligt mellan olika cancerdiagnoser och har uppskattats till 14–100 procent. Trots att läkemedel kan erbjuda god lindring till flertalet patienter visar studier i bl a USA att följsamheten till riktlinjerna för smärtlindring är låg.

År 1990 visade en stor enkät att endast 51 procent av ett stort antal onkologer ansåg att deras patienter fick god eller mycket god smärtkontroll. En majoritet uttryckte missnöje med sin egen utbildning i ämnet.

I en ny enkät kontaktades 2 000 amerikanska onkologer, varav 32 procent svarade. Onkologerna ansåg generellt att deras specialitet var bra på att behandla cancersmärta (medianpoäng 7 på en skala 0–10) men att kvaliteten på smärtutbildningen under både grund- och ST-utbildningen var låg (medianpoäng 3 respektive 5 på en skala  0–10).

De största hindren för läkemedelsförskrivning ansågs vara dålig utvärdering av patientens smärta och en ovilja bland patienterna att ta opioider ( tex morfin). Vissa var också oroliga för att skriva ut opioider. Endast 14–16 procent remitterade regelbundet patienter till smärtläkare.

Hur är det i Sverige? En befogad fråga eftersom smärtlindring är en underskattad specialitet i Sverige.Att patienter är negativa till opioider som tex morfin beror på attde ofta ger svårta biverkningar som tex illamående. trötthet och förstoppning.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: