tisdag 25 oktober 2011

Genforskning ökar hopp om botmedel mot leukemi

allvarlig form av leukemi har botats.Med hjälp av genforskning kunde kroppens immunsystem själv ta död på blodcancern.

De amerikanske patienterna led av kronisk lymfatisk leukemi (KLL), vilket är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna.I samtliga fall hade leukemin utvecklats till en aggressiv form när forskarna inledde sina tester.

Forskarna använde patienternas egna T-celler – som utgör en viktig del av immunförsvaret – och genmodifierade dem så de angrep alla celler som innehåller proteinet CD19, däribland tumörceller.

För två av patienterna, 64 och 65 år gamla, syntes inga spår av leukemi ett år efter att behandling inletts.Däremot hade en 77-årig man fått ett lätt återfall av cancer, men mängden tumörer var kraftigt minskad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

fredag 21 oktober 2011

FK-läkare JO-anmäld för kränkande utlåtanden

En försäkringsläkare som skriver kränkande avslag på ansökningar måste stoppas, skriver sjuksköterskan Kaj Johansson. Justitieombudsmannen, JO, har två gånger fällt en försäkrings­läkare för försäkringsmedicinska utlåtanden, och fler anmälningar mot läkaren har inkommit. Det som alla drabbade har gemensamt är att ­det verkar som om deras försäkringsmedicinska utlåtanden har skrivits som recept mot ökade kostnader för Försäkringskassan. Utlåtandena har alltid samma innehåll: Kränkning, medicinska bedömningar utanför kompetensområdet samt avslag på ansökan.
Kaj Johansson kräver nu att FK genomför en utredning av läkarens samtliga försäkringsmedicinska ­utlåtanden bakåt i tiden, mörkertalet av drabbade måste få en ny prövning av FK.
JO har kritiserat försäkrings­läkarens agerande i två försäkringsmedicinska utlåtanden, ett sjukersättningsärende och ett arbetsskadeärende. I ett av dessa ärenden för att ha formulerat sig på ett enligt JO ”mindre lämpligt sätt och uttalat sig om förhållanden som rimligen inte kan ha haft någon betydelse för den medicinska bedömningen av ärendet”. JO anser att det kan uppfattas som kränkande.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna,Försäkringskassansjukförsäkring

Regeringen ljuger om sjukförsäkringens kostnader

Så här skriver ETC-bloggen : "Det är inte sant att vi har ett stort och växande kostnadsproblem med sjukersättningar i Sverige.

Tvärtom betalar vi alla in MER i sjukförsäkringsavgift än vi tar ut i ersättning.

De kommande åren räknar Försäkringskassan dessutom att det här överskottet ska växa till över 135 miljarder.

Sjukförsäkringen är helt enkelt en jättelik överskottsfond som staten inte använder.

Vad ska man då göra åt det?

Försäkringskassans förslag är att sänka avgifterna.

Vi har ett annat.

Varför inte betala ut ersättning till sjuka? "

När ska svenska folket fatta att Alliansregeringen håller på med en jättelik omfördelning av pengar, från arbetslösa och sjuka till välbeställda.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda>,Försäkringskassansjukförsäkring

torsdag 20 oktober 2011

Försäkringskassan får bakläxa om sjukersättning av HD

Försäkringskassan har feltolkat texten som avgör vem som får sjukersättning (tidigare kallat förtidspension), slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Många har nekats ersättning trots att de borde ha fått det.

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolens dom är prejudicerande ska "alla framtida sjukersättningsärenden och mål handläggas i enlighet med domen", säger Philip Eldon, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd. Domstolen underkänner Försäkringskassans tolkning att nedsättningen ska vara livslång. De säger i domen att det varken finns stöd i lagtexten, eller i motiven, till den tolkning som kassan gjort, säger Eldon till TT.

Två andra domar som kom från Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen tog även de upp reglerna för att få sjukersättning och enligt Eldon borde det nu inte bli lika svårt att erhålla ersättning som tidigare.

Domstolen underkände även Försäkringskassans tolkning av regelverket i ett annat avseende. Den delen gäller rehabilitering. Där har kassan hävdat att man inte kan få ersättning bara för att rehabilitering inte bedöms medföra att arbetsförmågan förbättras. De har hävdat att man först måste ha prövat och att rehabiliteringen misslyckats.Men domstolen slår fast att det inte krävs att rehabilitering vidtagits.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldt, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, propaganda

söndag 16 oktober 2011

Hårdare regler drabbar kvinnorna mest

Sedan början av 1980-talet har fler kvinnor än män fått ersättning från sjukförsäkringen. Könsskillnaden finns i de flesta västeuropeiska länder, även om den är särskilt stor i Sverige, Norge och Danmark.

I fråga om den vanliga sjukpenningen lever könsskillnaden kvar. I april 2011 stod kvinnorna för 64 procent av sjukfallen med sjukpenning, männen 36 procent.

Men i fråga om sjukersättning, som förtidspensionen numera kallas, har någonting hänt. På kort tid har könsskillnaden försvunnit. 2004 var det 53 procent fler kvinnor än män som beviljades sjukersättning .

Flera experter pekar på de nya regler för sjukersättning som infördes den 1 juli 2008. De innebär att tidsbegränsad sjukersättning successivt avvecklas. Och att permanent sjukersättning bara beviljas när nedsättningen av arbetsförmågan är ”stadigvarande”, det vill säga ”bedöms bestå för all överskådlig framtid”.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,Fredrik Reinfeldt, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, propaganda>,Försäkringskassansjukförsäkring

torsdag 13 oktober 2011

Läkare bakom riktlinjer hade kopplingar till läkemedelsindustrin

Nu har forskare i USA studerat intressekonflikter bland dem står bakom 14 olika riktlinjer gällande diabetes och hyperlipidemi.Mer än hälften av medlemmarna i paneler som tog fram medicinska riktlinjer hade ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt denna studie.

Totalt deltog 288 personer i panelerna som utarbetade riktlinjerna. Av dem hade 150 ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin.138 hade själva gjort anmälningar om intressekonflikter medan tolv inte hade gjort någon anmälan.Tolv av panelerna hade en utsedd ordförande. Av dem hade sex kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt kartläggningen.

Studien presenteras i British Medical Journal, BMJ. Tidningen innehåller även en ledare där professor emeritus Edwin Gale riktar hård kritik mot förhållandet mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, debatt, ,

onsdag 12 oktober 2011

När det gör ont överallt”När det gör ont överallt” med smärtläkaren Björn Bragée sänds i Kunskapskanalen under oktober.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

tisdag 11 oktober 2011

Ekonomistyrning används i vården

Ett ekonomistyrningsverktyg som har börjat användas inom vården är KPP - Kostnad Per Patient. I denna modell samlas alla kostnader för vården så långt det är möjligt till enskilda vårdtillfällen. Alla insatta resurser skall fördelas till olika vårdtjänster som sedan relateras till en vårdtjänstmix som är specifik för varje patient.

Detta är en undersökning av Sahlgrenska och Kungälvs sjukhus och hur ekonomistyrningen fungerat där.

Det kan konstateras att en ökad marknadsorientering i vården ställer frågan på sin spets om huruvida det går att kombinera ett effektivt resursutnyttjande och valfrihet för patienterna med en bibehållen solidarisk finansiering och rättvisa i behandlingen av medborgarna, skriver författarna till rapporten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,

Nerver som varit i kläm reagerar på olika sätt

Här kan du läsa om hur nerver som är utsatta för tryck kan reagera efetr operation. Ett tag efter operationen kan de ‘gamla’ besvären återkomma och eventuellt bli något värre. Det är också så att nerven utsätts för ett annorlunda tryck, än innan. Det kan resultera i nya besvär, som man inte hade före operationen.
Inom ca 1-2 veckor efter operationen kan detta börja. Det bör avta efter ca 3-4 veckor.

Figur 1.5. Illustrerar hur det bör förhålla sig efter ca 6 veckor.
Image:Postoperativt_Nervklaem.gif

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant


Vårdgarantin och rehabkedjan strider mot etiska principer

Både vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin kan stå i strid mot den etiska plattform som anger hur vårdens resurser ska prioriteras. Det visar en kartläggning från Prioriteringscentrum i Linköping.
De farhågor man kan ha när det gäller vårdgarantin är att man låter nybesök gå före återbesök, framför allt om det kopplas till ekonomiska incitament som kömiljarden. Det ska ställas i relation till plattformen som säger att vi ska prioritera det största behovet. Den säger att t ex kroniskt sjuka och männsikor med livshotande sjukdomar ska komma högt upp i prioritering

Något annat som kan leda till en omprioritering av resurser som strider mot plattformen är rätten att söka vård i annat landsting om det egna inte klarar vårdgarantins tidsgränser. Skälet är att det sannolikt inte är de med högst behov som utnyttjar den rätten. Dessutom kan man tänka sig att vården blir mer efterfrågestyrd istället för att ges till den som behöver det mest, om fler utnyttjar sin rätt till förnyad medicinsk bedömning.

 Rehabiliteringsgarantin fokuserar på åldersgruppen 16–67 år och på personer som är arbetsföra eller potentiellt arbetsföra. Det tycks strida mot människovärdesprincipen, som säger att man inte får ta hänsyn till patienternas kronologiska ålder eller sociala situation. Det verkar som om ingen har tänkt på det, framhöll Lars Sandman. Konstigt, eftersom många med sjukersättning fått erfara detta när de sökt rehab. De som har långvarig smärta får tex ingen extern rehabvistelse beviljad av Västra Götalands Regionen. Där räknas man inte heller att ha varaktigt funktionshinder om man har nackskada eller ryggsjukdom.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Twinglytorsdag 6 oktober 2011