tisdag 31 januari 2012

Skräckupplevelse att vårdas vaken i respirator

Sedan början av 2000-talet har det blivit betydligt vanligare att patienter som vårdas i respirator är vakna. Att inte söva patienterna har medicinska fördelar, inte minst kan tiden i respiratorn kortas liksom vårdtiden på sjukhuset.

Men att ligga vaken i respirator är en traumatisk upplevelse. Avhandlingen vid Sahlgrenska akademin gläntar på dörren till en värld av panikkänslor, lufthunger och ohörd smärta.Det är Veronika Karlsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som intervjuat patienter och anhöriga under respiratorbehandlingen och efteråt.

De sammanlagt 14 patienter som intervjuades uppgav alla att de kände sig hjälplösa och maktlösa i förhållande till respiratorn, och helt beroende av vårdarnas förmåga och välvilja att hjälpa dem. Alla intervjuade patienter kommunicerade genom att nicka och skaka på huvudet, men utvecklade också individuella kommunikationsmönster där de använde ansiktsuttryck, blick och kroppshållning för att visa sitt lidande.

Respiratorbehandlingen upplevdes dock som mindre obehaglig om vårdaren hade en vårdande kommunikation och ”stod patienten bi”, det vill säga koncentrerade hela sin uppmärksamhet på patienten och när denne behövde hjälp.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati, ,

Handikappförbundens rapport om socialförsäkringen

Under 2010 tillsatte regeringen den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Kommitténs uppdrag är att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att övervägas förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden

I Rapporten "En socialförsäkring för alla" står det : "För att sjukförsäkringen verkligen ska ge en ekonomisk trygghet, är det motiverat att se över modellen för fastställande av den sjukpenninggrundande inkomsten, så att det är den inkomst individen förlorar som faktiskt ersätts. SGI kan kompletteras med tilläggsförsäkringar,men sådana riskerar att utestänga personer med svagförankring på arbetsmarknaden.

En historisk beräkning av SGI grundar sig på den försäkrades tidigare inkomster. Att införa en historisk beräkning kan vara ekonomiskt förödande för den som lidit av längre tids ohälsa eller periodvis haft återkommande ohälsa. Ett nyinsjuknande kan leda till lägre sjukpenning och i förlängningen därmed till mindre intjänade pensionsrättigheter. En sådan modell leder också till inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Det kan försvåra för människor att byta arbete, karriär eller att satsa på långvariga studier för att inte riskera sin inkomsttrygghet vid en framtida sjukdomsrisk.

Historisk inkomstberäkning ger heller inget skydd för nytillträdande på arbetsmarknaden.Ett eventuellt system med historiskt inkomstunderlag bör utformas så att det inte riskerar leda till lägre sjukpenning och färre intjänade pensionsrättigheter för den som lever med ohälsa under sin yrkesverksamma ålder. För att upprätthålla försäkringsmässigheten bör därför sjukpenningen grundas på förväntat (och styrkt) inkomstbortfallFör personer med kroniska sjukdomar är dessutom reglerna om så kallad skyddad SGI-tid central. Handikappförbunden menar att dessa måste behållas vid en översyn".

Rapporten behandlar dessutom bl a rehabilitering, funktionshinder och arbetsmarkand.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Behandling finns för endometrios men staten vägrar betala!

Endometrios är en dold kvinno­sjukdom som över 200 000 ­kvinnor i Sverige lider av. Många vet inte om att de är drabbade, få får diagnos i tid och bland dem som får det är det många som ­inte får tillgång till en effektiv behandling. Det är en sjukdom som sätter sig på olika ­organ och på bukhinnan och skapar en ­inflammation. Sjuk­domen ­drabbar kvinnor i fertil ­ålder och leder till kraftiga smärtor och blödningar. I lindrigare­ fall upplevs symptomen som ­starka menssmärtor. Men för många ­leder sjukdomen till svåra, ­kroniska smärtor och även barnlöshet.

Trots att mellan fem och tio procent av kvinnorna i Sverige­ är drabbade är sjuk­domen okänd. För många ­kvinnor är det skamfyllt att ­tala om smärtor i underlivet eller vid sex. Många har sett sin mamma ha ont och tror att det är såhär en mens­cykel känns. Även inom vården förekommer tyvärr ­attityden att kvinnors smärtor är något de får leva med.

Sjukvården måste göra mer. ­Tyvärr har staten i stället nyligen tagit ett steg i fel riktning, genom att nyligen avslå subvention för Visanne, ett nytt läkemedel mot endometrios. TLV anser att Visanne inte är bättre än de traditionella läkemdelen mot endometrios. Det får därför inte ingå i högkostnadsskyddet.

Hittills har behandling mot svår endometrios skett med ­läkemedel som stänger av ägglossningen och försätter ­kvinnan i ett förtida, kemiskt klimakterium. Det dämpar smärtorna men ger ofta svåra biverkningar i form av vallningar, sömn­problem och depression. Den nya behandlingen är effektiv, men är mer skonsam – de allra­ flesta slipper biverkningar. För många kvinnor med ­kraftiga ­besvär skulle den innebära en väsentligt höjd livskvalitet. Detta är en sjukdom som drabbar unga kvinnor.

Behandling finns alltså, men staten vägrar betala och därför skriver inte läkarna ut läke­medlet till de kvinnor som det skulle kunna hjälpa. För de ­kvinnor där det nya läkemedlet skulle vara rätt behandling står nu hoppet till att landstinget på den ort de bor väljer att betala ur sin egen budget. Vi kan påverka våra sjukvårdspolitiker så att de inser vikten av bra behandling istället för den billigaste.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant


måndag 30 januari 2012

Evidensbaserad vård -forskningsfokuserad

EBM (Evidensbaserad vård) är ett brett begrepp som omfattar medicinska åtgärder, vård, rehabilitering och omsorg. Det används på olika sätt men omfattar alla som arbetar inom både omsorg och vård. Ett sätt att förklara begreppet är detta:

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Den som vill arbeta med EBM börjar med att formulera en tydligt avgränsad fråga. Nästa steg är att systematiskt söka, granska och väga samman tillgängliga forskningsresultat från studier som försökt ge svar på frågan. Slutsatserna tillämpas sedan utifrån den kliniska situationen och varje enskild patient.Målet med EBM är att vården använder de metoder som gör störst nytta. Nackdelen med EMD är att det inte forskas om alla behandlingsmetoder inom sjukvården. Helt enkelt pga att det inte satsas några pengar till det. Jag får t ex behandling i Postural terapi , vilket har gjort att jag äntligen kommit på fötter från att ha varit liggande i nästan ett år. Jag har också kunnat minska användningen av smärtstillande läkemedel drastiskt. Men den behandlingen är det inte forskat om, helt enkelt för att det är ett hopkok av flera alternativa tekniker och sjukgymnastik.Mest pengar satsas på forskning om läkemedel pga att det ger mest pengar. Pengarna igen!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati, ,


Bra bemötande av patienten viktigt för hälsan

Flera undersökningar har visat att om patienter känner sig bemötta med respekt och delaktiga i sin behandling ger det medicinsk effekt. Det bekräftas nu också av en svensk studie från Karolinska institutet som visar att långtidssjukskrivna, som upplevt ett positivt och respektfullt bemötande i vården, oftast tycker att det hade en positiv påverkan på deras förmåga att återgå i arbete. Av dem som upplevt ett negativt och kränkande bemötande tycker däremot 50 procent att återgången till arbete försämrades.


Flera studier har visat att om vi bemöts med respekt, och får vara delaktiga i beslut som rör vår behandling, så blir vi friska fortare. Niels Lynöe förespråkar därför en teknik där läkaren bara lyssnar de två–tre första minuterna. Om man först lyssnar och sedan sammanfattar vad patienten har sagt så känner sig patienten tagen på allvar. Det har visat sig ha gynnsamma effekter på hälsovariabler som blodtryck, blodsocker och blodfetter.

Allt dettta med medbestämmande och gott bemötande står ju redan i Hälso- och sjukvårdslagen , som kom på 1980-talet, så det är ingen nyhet kan man tycka. Men bättre sent än aldrig...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati, ,

Cannabisspray godkänns i Sverige

I medierna har den kallats för "knarksprayen" och kritiserats för att vara beroendeframkallande. Men när det i veckan blev klart att den nya munsprayen blivit godkänd i Sverige är det tusentals MS-sjuka som jublar. Det hävdar i alla fall Robin Zachari som arbetar med opinionsbildning på Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Cannabisläkemedlet doseras i sprayform, under tungan, och kommer att hjälpa patienter med sjukdomen multipel skleros (MS), då de ofta får problem med stelhet och kramper i musklerna. På grund av sitt innehåll har läkemedlet dock väckt bredare nyfikenhet. Enligt Bioctech Sweden har läkemedlet varit tillgänglig för svenska patienter även tidigare, men då via licensförskrivning.

Risken finns, som med andra narkotiska läkemedel, att den hamnar på gatan och säljs olagligt.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Mindre än 2% av de som utförsäkrats får jobb

Inte ens två procent av de som utförsäkrats från sjukförsäkringen och fått arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen har i dag ett vanligt jobb.

En fjärdedel av de utförsäkrade kommer återgå till att få ersättning från Försäkringskassan och mer än hälften kommer att fortsätta i olika arbetsmarknadsprogram. Det visar en ny utvärdering av Arbetsfömedlingen, skriver Ekot.
Totalt anvisades 23 146 personer till arbetslivsintroduktion under årets första halvår. Av dem fick bara 451 ett arbete utan lönesubventioner – 1,9 procent.

Ingen arbetsgivare vill anställa en långtidssjukskriven, om man inte har satt det i system att tjäna på FAS 3 förstås...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Ännu hårdare sjukregler väntas

Från och med årsskiftet har inte ens läkarna rätt att bedöma en sjuk persons arbetsförmåga. Den rollen flyttas i stället över till Försäkringskassan, som är mer restriktiva i sin bedömning.

Riktlinjer som upprör läkarna.

– Om bedömningen görs av en handläggare på Försäkringskassan som inte har sett patienten eller vet någonting om den medicinska biten så kan man som läkare vara väldigt orolig, säger Marie Wedin, ordförande för Läkarförbundet, till Metro.

Men Försäkringskassan menar att förändringen är till det bättre och att läkarutlåtanden i nuläget kan ge patienten en bild av att han eller hon är garanterad ersättning, vilket inte är fallet. Allt detta är beslutat av Alliansregeringen som vi tyvärr fick efter sista riksdagsvalet.Om det nu är någon som missat det...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

onsdag 25 januari 2012

Mer pengar till rehabliteringskedjan som inte funkar

Regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting har i dag kommit överens om en fortsättning på arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen, och ge fler kvinnor och män möjlighet till rehabilitering. Två miljarder kronor avsätts under 2012 inom sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin.

En del i sjukskrivningsmiljarden rör läkarintyg. Läkarintyg av hög kvalitet är mycket viktiga för att kunna fatta rätt beslut om sjukskrivning, och de landsting som förbättrar kvaliteten på läkarintygen får del av sjukskrivningsmiljardens pengar. Men vad hjälper det med bra läkarintyg om Försäkringskassan läser dem som fan läser bibeln?

Den andra överenskommelsen - rehabiliteringsgarantin - syftar till att stödja personer att återgå i arbete. Rehabiliteringsgarantin fokuserar på de två diagnosgrupper som står för flest sjukskrivningar (smärta och psykiatriska diagnoser) . Den nya överenskommelsen innebär ett ökat fokus på resultat i behandlingen. Dessutom delas behandlingen multimodal behandling (MMR) in i två nivåer för att ge mer anpassad behandling till den som har omfattande och komplexa problem.

Läs också: Regeringen mörkade floppat rehabprogram

Den 1 september publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle och på regeringens hemsida: ”Rehabgarantin en framgång" . Artikeln den 1 september kom efter att reformen på regeringens uppdrag utvärderats av experter från Karolinska institutet. ”Resultaten ger anledning till att glädjas”, skrev socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).
”Karolinska institutets utvärdering visar att den som fått behandling inom garantin löper mindre risk att bli förtidspensionär.”
Men i verkligheten var resultatet inte så positivt. I utvärderingen framgår att sjukfrånvaron i själva verket sjunker snabbare hos den referensgrupp som inte ingått i rehabgarantin. Regeringen ljög alltså igen....

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

tisdag 24 januari 2012

Arbetsskadekommisionen har börjat sitt arbete

Bristerna i dagens arbetsskadeförsäkring är många och allvarliga. Det saknas bland annat tydliga riktlinjer för vad som är en arbetsskada. Försäkringsförbundet tillsätter därför en arbetsskadekommission.I kommisonen sitter bl a repr. för IF, AFA, forskare från Institutet för Social forskning  och Försäkringskassan.

Under året har Björn von Sydow tillsammans med Arbetsskadekommissionens sekretariat gjort flera studieresor till de tre grannländerna där de har besökt ett antal myndigheter och organisationer. Landrapporterna innehåller inte några slutsatser eller värderingar av respektive lands arbetsskadeförsäkring utan tanken är att de ska ses som att underlag för en analys av det svenska systemet.

Till skillnad från Sverige har övriga nordiska länder en lista över sjukdomar som kan godkännas som yrkessjukdom. Listan kombineras med ett generellt skadebegrepp, utom i Norge där sjukdomslistan är av äldre datum.

Gemensamt för arbetsskadeförsäkringarna i Danmark, Finland och Norge är också att hela eller delar av försäkringen hanteras av privata försäkringsgivare och att premierna är differentierade utifrån antal inträffade arbetsskador inom en viss bransch, yrkeskategori eller på det enskilda företaget.

Efter publiceringen av landrapporterna ska sekretariatet börja skissa på olika alternativ för hur en reformerad svensk arbetsskadeförsäkring skulle kunna se ut. Diskussioner kring detta kommer att inledas vid nästa kommissionsmöte i november och fortsätta under våren 2012.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Rehabgaranti för rygg-och nacksjuka

Det primära målet med rehabiliteringsgarantin är en ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning.

De stora diagnosgrupperna icke specifika rygg- och nackbesvär, samt måttlig psykisk ohälsa omfattas av rehabiliteringsgarantin. De medicinska behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att behandlingen leder till att arbetsförmågan kan återfås.

Det är alltså bara de som kan förväntas återgå till arbetet som ingår i gruppen och som Landstinget alltså får betalt av Regeringen för att rehabilitera. Men vad händer med oss andra då, icke arbetsföra? Ska vi inte få någon rehabilitering alls? Det ska också vara sk. evidensbaserade metoder ,


För akuta ländryggssmärtor finns stark evidens (A) för:
att fortsatta, normala aktiviteter leder till snabbare tillfrisknande och minskad kronisk funktionsnedsättning

att antiinflammatoriska och muskelavslappnande läkemedel, ger effektiv smärtlindring vid okomplicerade, akuta ländryggssmärtor (dessa läkemedel medför dock vissa biverkningar)

att sängläge inte är effektivt vid akut ländryggssmärta

träning med hjälp av böjningar, sträckningar, aerobiska rörelser och stretching inte ger effektiv bot mot akut ländryggssmärta.

När det gäller kroniska ländryggssmärtor finns stark evidens (A) för:
att manuell behandling/manipulation, ryggträning och multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring.

att intensiv kurortsbehandling minskar smärta på kort sikt vid kroniska ländryggsbesvär hos äldre patienter (över 60 år).

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring


RTP vill ha individuell rehabiliteringskedja

Sedan de nya sjukförsäkringsreglerna infördes har Personskadeförbundet RTP följt hur det påverkar deras medlemmar. I dag publiceras den tredje rapporten som visar på en fortsatt stor ekonomisk oro, brist på rehabilitering och lågt förtroende hos Försäkringskassan som man upplever inte tar hänsyn till individuella rehabiliteringsbehov.

I den tredje enkätundersökningen, som är en uppföljning av två tidigare, har samma frågor ställts till medlemmarna om hur de upplever det nya sjukförsäkringssystemet. Förbundet ville ta reda på vilken hänsyn som tagits till deras förutsättningar i den nya rehabiliteringskedjan. Fick de några nya rehabiliteringsinsatser och var det nya medicinska utredningar som låg till grund för utförsäkringarna? Resultatet visar att drygt 83 procent uppger att försäkringskassan inte erbjudit dem några nya åtgärder, att inga nya medicinska utredningar har gjorts och att det inte skett några nya rehabiliteringsinsatser efter 1/1 2010.

Personskadeförbundet RTP anser att dagens sjukförsäkringssystem är kontraproduktivt för deras grupper – människor upplever att de förlorar kontrollen över sitt liv på grund av den maktlöshet de känner. Rehabiliteringen stannar upp vilket förutom psykiskt och fysiskt lidande också resulterar i tappad arbetsförmåga.

De viktigaste punkterna RTP lyfter fram är:
 • En individualiserad rehabiliteringskedja.
 •  Personlig rehabiliteringsplan med utgångspunkt från individuella behov
 • "Rehabpeng" - pengar till rehabilitering som ska följa personen
Mycket bra förslag! Rehab är idag schabloniserat och alla ska passa in i mallen oavsett vilka behov de har. Fördelningen av resurser är dessutom orättvis, där vissa grupper får mindre. Ett bra exempel är trafikskadade och de som har långvarig smärta.  De flesta får aldrig träffa en smärtläkare över huvud taget, utan tvingas ta stort eget ansvar. De får för lite stöd och hjälp helt enkelt.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringenpropaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Riskfyllt att sluta med kolesterolsänkande på eget bevåg

Ett förhöjt kolesterolvärde hör till de allvarligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdom, skriver hjärtspecialisterna Björn Dahlöf, Lars Rydén och . Det är lika allvarligt som ett obehandlat för högt blodtryck.

De skriver vidare att alla som har hög risk för sjukdom i hjärtats kranskärl behöver sänka ett för högt kolesterolvärde. Redan en till synes liten sänkning på en enhet av det så kallade ”onda” kolesterolet, ger 20 procent riskminskning för död i hjärtinfarkt. För den som drabbats av hjärtinfarkt är det extra viktigt att kolesterolnivåerna (blodfetter eller lipidnivåer) hålls så låga som möjligt – till och med lägre än de nivåer en frisk person har.  En del behöver två olika typer av läkemedel med olika verkningsmekanism för att få ner värdena tillräckligt.

Även mycket små förändringar har stor inverkan på risken att bli allvarligt sjuk. Därför uppmanar 2011 års Europeiska Riktlinjer till bättre för kolesterolsänkning, framför allt efter en hjärtinfarkt eller stroke.

Tyvärr möter många läkare i dag ett ökande antal som på eget bevåg slutat ta sina kolesterolsänkande mediciner (statiner). Patienten kan ha läst en artikel, sett på TV eller hört av bekanta, svepande slutsatser eller rent felaktiga argument där statiner påstås verkningslösa eller ge allvarliga biverkningar.Detta är desto mer oroande då patientregistren visar att bara varannan patient i Sverige når de målvärden som satts upp för behandling av höga kolesterolnivåer.

Det innebär att ett stort antal patienter har fortsatt hög risk att drabbas av t ex en hjärtinfarkt. Därför är det extra olyckligt om patienter dessutom av olika skäl på eget bevåg slutar ta sin medicin som är en säker och effektiv behandling (kombinerad med livsstilsförändringar).

Man ska alltså ta en diskussion med sin läkare innan man slutar ta medicinen! Stattiner är väldigt om- diskuterade just nu och det är därför svårt som patient att veta hur man ska göra. Men har man haft hjärtinfarkt eller stroke finns det anledning att vara extra försiktig.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

måndag 23 januari 2012

Kemisk intolerans - känslighet för dofter

Symtomen kan vara illamående, koncentrationssvårigheter och ögonirritation som kommer av vardagliga lukter. Parfym, rengöringsmedel, cigarettrök – egentligen vilka lukter som helst. Linus Andersson vid Umeå Universitet har undersökt problemet med känslighet mot lukter. Mer vardagligt kan man säga att det är en oförmåga, såväl psykiskt som kroppsligt, att vänja sig vid lukter.

Många som är drabbade av kemisk intolerans tror att de är allergiska och går till sjukhuset för att få hjälp. Men där kan man inte konstatera någon allergi. Både den som söker hjälp och läkaren är lika frågande inför mysteriet.

I projektet har personer som haft besvären fått känna på lukter och deras reaktioner har granskats. De har fått berätta hur deras upplevelser av luktstyrkan förändras över tid och mätningar har gjorts av hjärnans reaktion. Det har jämförts med toleranta – personer som inte har besvär. Resultaten är intressanta, de har skiljt sig åt, såväl upplevelsemässigt som fysiologiskt. Exempelvis har mönstret av blodflödet i hjärnan varit annorlunda hos de känsliga. De toleranta vänjer sig vid lukterna, de försvinner. Men så sker inte för de känsliga.

Fakta: Undersökningen om lukter
Forskningen består av fyra studier med sammanlagt cirka 200 personer som deltog.
Personerna var i åldrarna 18–70 år. Blandat män och kvinnor, med en viss övervikt av kvinnor.
Källa: Umeå universitet (TT)

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, värk , medicin, Göteborg,  intressant

Staten går med vinst på socialförsäkringarna

Socialförsäkringar som till exempel sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten och skatttebetalarna. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna - varje år. Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna. Det vill säga folket. Staten bryter mot lagen menar kritikerna.

Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Folksam har gjort en beräkning på hur mycket statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor. Socialförsäkringar , t ex sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten och skattebetarlana.

Fakta: Överskott 2010-2014
*Sjukförsäkringen: +63 miljarder kronor
*Efterlevandepension: +33 miljarder kronor
*Arbetsskadeförsäkringen: +23 miljarder kronor
*Föräldraförsäkringen: -30 miljarder kronor
Summa: +89 miljarder kronor

tisdag 17 januari 2012

Fel i var fjärde Apo-dos

Apodos fungerar oftast bra när medicineringen är stabil och patienterna vistas hemma. Det vi sett är problem vid sjukhusinläggningar och när personerna skickas hem. Ibland är felen så allvarliga att man riskerar svåra biverkningar.

Det säger Ulrika Gillespie, apotekare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Som mest hittade man 14 fel i en och samma beställning. Det vanligaste felet var att läkemedel inte kom med i beställningen, men fel fanns också beträffande dosering och hur ofta patienten skulle ta läkemedlet samt i vilken form. Felen beror, enligt Ulrika Gillespie, i stor utsträckning på att datasystemen inte är kompatibla, men hon nämner också att överföringarna fortfarande görs manuellt av främst underläkare, inte sällan under tidspress. Ulrika Gillespie tror att problemen är likartade på andra sjukhus och säger att man i väntan på bättre IT-lösningar får dubbelkolla läkemedelslistorna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

fredag 13 januari 2012

Allt tuffare krav för P-tillstånd

Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få särskilda parkeringstillstånd. Läkaren ska numera nästan enbart pröva hur långt den funktionshindrade kan gå.

Pelle Kölhed är vice ordförande i Handikappförbunden och ordförande i Personskadeförbundet RTP som står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan. Han är mäkta upprörd över att villkoren för att få p-tillstånd kraftigt har försämrats och att Transportstyrelsen liksom regeringen blundar för de problem som uppstått för tusentals funktionshindrade.

"– I februari hade vi en träff på näringsdepartementet och gick igenom problemen. Men det mynnade ut i att det tillsattes en utredning där vi inte fick vara med och man ville inte ville lyssna på våra synpunkter. I stället fick Transportstyrelsen som är vår motpart i de här sammanhangen hålla i frågan och där har man nu kommit fram till att allt är bra som det är, berättar Pelle Kölhed. "

Pelle Kölhed menar att det strider mot FN-konventionen att Handikapprörelsen inte får vara med eller ens blir tillfrågad som berörd brukarorganisation i en statlig utredning. När Transportstyrelsen också skriver reglerna, är sista instans vid alla överklaganden och dessutom ska utreda sig själva har det gått för långt.

Nu tillämpas regelrna för strikt och de som haft P-tillstånd förlorar sina , medan de som inte sittar i rullstol och har andra funktionshinder inte en chans att få ett. Återigen skruvar Regeringen åt tumskruvarna om sjuka och handikappade.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Se föreläsningar om smärta på UR Play

Kunskapskanalen på årets smärtdag - sex gratis föreläsningar!

Årets smärtdag blev en ny inspirerande dag med över 200 patienter och anhöriga som fick ta del av aktuell forskning och nyheter kring smärta, men också grundläggande om diagnos, utredning och medicinering. I år närvarade Kunskapskanalen "UR SAMTIDEN" och filmade hela dagen. Detta har sänts upprepade gånger i Kunskapskanalen, men har också sen start lagts upp på urplay, och blivit deras mest nedladdade under första veckan. Så nu har du i flera år framöver tillgång till sex textade föreläsningar om långvarig smärta på urplay.se/166207.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Dyrare frikort fast sjukförsäkringen går med vinst

Så här skriver "Arga Doktorn", smärtläkaren Björn Bragee:

"PENGARNA SOM TAS FRÅN DE SJUKA- 48 MILJARDER.... Ändå dyrare frikort!
Det finns ett intryck av att det finns lite pengar och att det är skälet till försämringar i sjukförsäkring och rehabilitering. Ingalunda, i själva verket går försäkringen med stora överskott, 30.000 per år och sjuk, faktiskt. Under 2009-2012 blir det 48.000 miljoner som arbetsgivarna betalar för mycket för att täcka sjukkostnaderna. Det är ingen försäkring - det är överbeskattning.

De här summorna går då istället till andra områden i statsbudgeten, det vill säga att din arbetsgivare som trodde han betalade en försäkring för sina anställda (för detta är den så kallade sjukavgiften på din lön), betalade i själva verket alldeles för mycket i något som mer liknar en skatt.

En och annan patient skäms över att de får frikort efter fyra läkarbesök, och jag förklarar gärna för dem att det lika gärna kunde vara gratis, eftersom de överbetalt avgiften genom avdrag på sin lön i alla år. Och nu har regeringen mage att höja avgiften till 1100 kronor per år.

Obs vi talar här om statliga intäkter och utgifter, det är inte landstings-skatten som minsann knappt räcker till vad som behövs. Utan att regering och stat låtsas som man driver en försäkring. Jag har länge trott det låg runt 10 miljarder i vinst per år, men visar det sig att det snarare handlar om 16 miljarder. Det är inte mindre än 3000 per vuxen svensk, eller 12000 i ett hushåll med ett par småbarn. I vinst!

Det finns ju en allmän regel i det offentliga, att man skall inte ta ut mer avgifter än vad det behövs för att täck kostnader, det gäller dricksvatten och sophämtning, och borde gälla sjukförsäkring också. Mitt enkla förslag är att dessa pengar skulle öronmärkas till rehabilitering."Visst tycker vi det!

För den som är sjuk och har låg pension eller sjukpennning är varje krona viktig. Den rehabilitering som ni finns är arbetsinriktad medan den medicinska i bästa fall består av sjukgymnastik.Men här har Alliansregeringen hittat en kassako som de kan finansiera sina skattesänkningar och privatiseringar med.Det blir inte bara dyrare att gå till doktorn, utan också att hämta ut sin medicin.Sjukt!!!

Bloggar:
hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

torsdag 5 januari 2012

Åtgärder för att stoppa olagliga läkemedel

För att minska användningen av olagliga läkemedel tror Läkemedelsverket att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete med att informera om riskerna. Myndigheten har identifierat fyra grupper där behovet av riktade insatser är särskilt stort


 • personer som använder preparat i samband med träning • personer som har fysisk värk eller smärta • personer som har psykiska besvär och/eller svårt att somna • personer som använder preparat för att gå ned i vikt


 • Läkemedelsverket vill också satsa på att öka sjukvårds- och apoteksanställdas kunskaper på området. De måste bli mer medvetna om att patienterna och kunderna kan gå andra vägar för att få tag i läkemedel, enligt myndigheten.

  Att patienterna vänder sig till Internetföretag för att köpa läkemedel beror väl på att det är lätttillgängligt  och man  vill ha hjälp snabbt om man mår dåligt. Vården är ju tyvärr inte alltid så lättillgänglig och ger kanske inte den hjälp man behöver.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

  tisdag 3 januari 2012

  Behöver svenska onkologer utbildning i smärta?

  Onkologer i USA upplever ett antal hinder när det gäller medicineringen vid cancersmärta och har behov av vidareutbildning, enligt en studie i Journal of Clinical Oncology. Förekomsten av kronisk cancersmärta varierar påtagligt mellan olika cancerdiagnoser och har uppskattats till 14–100 procent. Trots att läkemedel kan erbjuda god lindring till flertalet patienter visar studier i bl a USA att följsamheten till riktlinjerna för smärtlindring är låg.

  År 1990 visade en stor enkät att endast 51 procent av ett stort antal onkologer ansåg att deras patienter fick god eller mycket god smärtkontroll. En majoritet uttryckte missnöje med sin egen utbildning i ämnet.

  I en ny enkät kontaktades 2 000 amerikanska onkologer, varav 32 procent svarade. Onkologerna ansåg generellt att deras specialitet var bra på att behandla cancersmärta (medianpoäng 7 på en skala 0–10) men att kvaliteten på smärtutbildningen under både grund- och ST-utbildningen var låg (medianpoäng 3 respektive 5 på en skala  0–10).

  De största hindren för läkemedelsförskrivning ansågs vara dålig utvärdering av patientens smärta och en ovilja bland patienterna att ta opioider ( tex morfin). Vissa var också oroliga för att skriva ut opioider. Endast 14–16 procent remitterade regelbundet patienter till smärtläkare.

  Hur är det i Sverige? En befogad fråga eftersom smärtlindring är en underskattad specialitet i Sverige.Att patienter är negativa till opioider som tex morfin beror på attde ofta ger svårta biverkningar som tex illamående. trötthet och förstoppning.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

  Jämför priser på tandvård!

  Priset på tandvård kan variera med tusentals kronor för samma behandlingar beroende på var du bor eller vart du vänder dig. Även Folktandvården skiljer sig mycket mellan olika landsting.

  Billigaste Folktandvård hittar man i Hallands läns landsting. Här kostar sex undersökta behandlingar 6.502 kronor vilket kan jämföras med 7.735 kronor i Örebro läns landsting, skriver Dagens Nyheter.

  Undersökningen, som gjorts av Ikano Bank, visar att skillnaderna blir ännu större om man tittar på enskilda behandlingar. En rotfyllning i Örebro, Jämtland och på Gotland kostar 3.180 kronor. I Sörmland behöver man bara betala 2.286 kronor för samma behandling.

  Prisskillnaderna beror på att prissättningen är fri. Det är därför bra för konsumenterna att jämföra olika tandläkares pris, säger Bodil Hallin, familjeekonom på Ikano bank till DN, och hänvisar till den prisjämförelse som Försäkringskassan ska lansera nästa år.

  Äter man smärtstillande läkemedel finns en ökad risk för caries pga den muntorrhet som många läkemedel orsakar. Se därför till att få recept på tex salivstimulerande tabletter, Fluortabletter eller tugggummi samt Dentanlösningatt skölja munnen med.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

  Farliga bröstimplantat ett ökande problem

  Läkemedelsverket har tidigare sagt att 2.500 svenska kvinnor kan ha skadliga implantat. Men nu justerar myndigheten upp siffran till 4.000, skriver Dagens Nyheter. Implantaten som kommer från en av världens största tillverkare, Poly Implant Prothèse, kan börja läcka och silikonet kan ge upphov till inflammationer när det går ut i kroppen. Det utreds även om det orsakar cancer. Implantaten sägs vara gjorda industrisilikon som även används i bland annat datorer.

  I franska medier rapporteras i dag att så många som 300.000 franska kvinnor kan gå runt med de skadliga implantaten. Den franska regeringen rekommenderar nu kvinnorna att genast operera ut implantaten.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant