torsdag 26 februari 2009

Särskilda läkare ska bedöma arbetsförmågan

Riksrevisionen anser att det bör vara olika läkare som behandlar patienten och som bedömer arbetsförmågan. Att uppgifterna bör skiljas åt ska inte tolkas som att Riksrevisionen anser att läkarkåren bör fråntas uppgiften att bedöma arbetsförmågan.

Riksrevisionen har granskat i vilken mån Försäkringskassan bedömer sjukskrivnas förmåga att ta annat arbete än det de sjukskrivs från. I alltför liten utsträckning, blir svaret.

Inte heller behandlande läkare bedömer arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden tillräckligt ofta. Ett skäl som anges till detta i rapporten ska vara läkarnas dubbla roller i sjukskrivningssituationen.

Bloggar: ,,,, , ,,,

Sjukt lång väntetid på svar

I en insändare på Östersunds Länstidning klagar man över att det är svårt att komma fram på telefon till olika myndigheter och privata företag. Många av dessa har idag sk. nationella växlar (kundtjänst) vilket i sig gör att telefonköerna blir orimligt långa.

Så här skriver han:

Som exempel kan nämnas att komma fram till Försäkringskassan är nästan hopplöst. För det första ska man knappa in och välja olika val otaliga gånger (gäller de flesta företag och myndigheter). Sedan blir svaret oftast att vänta, nu senast upp till 16 minuter. Detta väntande är helt orimligt. Har man ett direktnummer till en tjänsteman är detta naturligtvis att föredra. Men det är inte alltid att denne kan svara på alla frågor varför man som regel måste anlita kundtjänsten för privatpersoner.

Ett annat exempel är Skatteverket. Där ombeds man återkomma vid ett annat tillfälle. Detta känns både snopet och underligt.

Ovanstående exempel snart gäller alla större företag och offentlig sektor. Beträffande näringslivet borde man vara mycket angelägen att vara nåbara. Många har uppenbarligen rationaliserat väl hårt i dessa sammanhang.

Vad gäller den offentliga sektorn kan man, som skattebetalare, kräva betydligt bättre tillgänglighet. Här måste man tilldela större resurser för att vi ska kunna kommunicera via telefon. Det är stor skandal att man skall ägna massor av tid för att sitta och vänta i en telefonkö. Enda vinnarna på detta är telefonbolagen. Slutsatsen på denna artikel: När får vi se förbättringar vad gäller telefontillgängligheten i dessa sammanhang!

Jag kan inte annat än instämma. Hur många gånger har man inte knappat sig fram på Telia? Ett annat otyg är när telefonförsäljare har återuppringning på ens telefonnummer. Då kan telefonen ringa upprepade gånger utan att det är någon i andra änden. Det enda som hörs är ett pip. Jag blev terroriserad av en sådan i flera månader.

Bloggar: ,,,, , ,,,

Inga jobb för funktionshindrade

Enligt HSO Göteborgs nyhetsbrev har det fördelaktiga läge som varit på arbetsmarknaden under högkonjunkturen har just inte inneburit några förbättringar för personer med funktionsnedsättning. I Västra Götaland finns cirka 180000 personer i yrkesverksam ålder (18 - 65 år) som har envaraktig funktionsnedsättning.
Handikappkommittén vill nu öka möjligheterna för funktionsnedsatta att få arbete genom att ska-
pa 100 nya lönebidragstjänster. Det finns 250 personer anställda på lönebidrag i Västra Götalands-
regionen för närvarande.

Försäkringskassan fattar tydligen inte att det är svårt för funktionshindrade att få ett arbete. Inte många vill anställa den som är sjuk/handikappad. Så är det bara.

Bloggar:
, , , , , ,

Fortodol livsfarligt!

Läkemedelsverket uppmanar alla som använder kosttillskottet Fortodol att ”sluta omedelbart”. Anledningen är att kapslarna tros ligga bakom nio fall av leverskador i Sverige och Norge varav två resulterade i akut leversvikt och döden. Läkemedelverkets undersökning visade att två av nio analyserade burkar Fortodol innehöll ämnet nimesulid. Det är känt för att orsaka leverskador och har aldrig godkänts i Sverige som läkemedel, men säljs i Hälsokostbutiker och på Internet

Om du har ätit Fortodol och upplevt symptom som dålig aptit, illamående, kräkningar, buksmärta, trötthet, mörk urin eller gulfärgad hud, bör du kontakta sjukvården för att undersöka din lever.

Tänk på att inte kosttillskott och naturläkemedel ska vara godkända av Läkemedelsverket.

Andra bloggar:
, , , , , ,

tisdag 24 februari 2009

Stark kritik av neurologiskt snabbtest

I LT 4/2009 redovisar Löfvander m fl resultatet av ett grupparbete om snabbdiagnostik, på 10 minuter, av neuropatisk smärta(.NPS):NPS anses vara svårt både att diagnostisera och behandla, och enkla riktlinjer med hög diagnostisk träffsäkerhet skulle vara välkomna, särskilt i primärvården.

Men nu kritiserar Per Hansson, professor i klinisk smärtforskning, Karolinska institutet artikeln och skriver att den innehåller en mängd felaktigheter, samt förenklar undersökningsförfarandet och saknar viktiga aspekter.

Ska man följa råden i artikeln räcker det i de flesta fall sannolikt inte med 10 minuters handläggning och alltför mycket i artikeln är inte baserat på erfarenhet. Enligt Hansson måste tex NPS utredas och den tidigare sjukhistorien upptas. Han kritiserar också den föreslagna behahandlingen som inte överensstämmer med den praxis som råder.

Bloggar:
, , , , , , intressant

Oväntade biverkningar vid långtidsbruk av antidepressiva läkemdel

Det finns ett mindre antal publicerade rapporter om misstänkta SSRI-biverkningar ( t ex Fluanxol, Cipramil, Zoloft, Sertralin) som uppstått efter flera års behandling, t ex uttalad rastlöshet, oro och sömnstörningar samt ökad risk för frakturer. Det är inte otänkbart att antidepressiva läkemedel kan ha effekter och biverkningar som uppträder först efter mycket långa behandlingstider.

Sammanfattningsvis tycks långtidsbehandling med SSRI kunna ge minskad bentäthet och ökad risk för frakturer. Utöver detta har irritabilitet, nedstämdhet och sömnstörningar beskrivits hos patienter som behandlats kontinuerligt med SSRI under flera år, men i dessa fall är orsakssambandet svårbedömt på grund av risken för indikationsbias, dvs att grundsjukdomen ger de symtomen.


Bloggar:
, , , ,, ,

lördag 21 februari 2009

Rika får dyrare medicin

Enligt en undersökning som gjorts vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet, har en patient med hög inkomst betydligt större chans att få en dyr blodtrycksmedicin än patienter med låg inkomst, trots att de dyra läkemedlen, enligt Region Skånes riktlinjer, inte ska användas utan att de billigare först har provats.

Man tror att det kan röra sig om yngre, mer pålästa patienter som har en särskild önskan om ett visst preparat.

Det är ju så det funkar i vården och inom många andra områden i samhället. Den som kan prata för sig och är påläst får bättre och dyrare vård. Akademiker som är vana att läsa vetenskapliga rapporter har ju givetvis ett försprång här. Hög inkomsttagare har också har råd att gå till privata läkare som är mer generösa än läkare inom den offentliga sektorn. Kvinnor får ju också billigare läkemedel än män, har tidigare studier visat.

Andra bloggar:

Värktabletter säljs i matbutikerna i höst

Receptfria läkemedel ska från den 1 november kunna köpas i vanliga affärer. Lagförslaget är det fjärde steget i regeringens åtgärder för att avmonopolisera Apoteket. Tidigare åtgärder har inneburit att det är fritt att sälja nikotinläkemedel samt att det blivit tillåtet att äga och driva apotek i privat regi.

Det senaste förslaget innebär att det ska gå att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga affärer tas emot med blandade känslor. Vissa tycker det är bra att man kan köpa medicin samtidigt som man handlar mat. Andra är rädda att säkerheten försämras i och med att det inte finns någon sakkunnig att fråga. Det kan tex vara farligt att blanda recpetbelagd och receptfri medicin. Regeringen kommer också att föreslå en åldersgräns på 18 år för inköp av receptfria läkemedel utanför apoteket.

Enligt förslaget ska läkemedlen förvaras åtskilda från andra produkter och utom räckhåll för allmänheten på de nya försäljningsställena. Däremot får handlaren själv avgöra vilka receptfria läkemedel som ska finnas i butiken.

Socialdemokraterna lovar riva upp beslutet vid ett maktskifte.


Läs också: Svenska Farmacevtförbundets pressmeddelande: Allvarliga brister

Andra bloggar:

Sjukas arbetsförmåga prövas för sällan

Riksrevisionens har kartlagt i vilken utsträckning Försäkringskassan prövade sjukskrivnas arbetsförmåga fram till 1 juli 2008. Försäkringskassan skulle redan då, alltid pröva om en sjukskriven kunde klara ett annat jobb. Men detta lyckades Försäkringskassan bara uppfylla i sju fall av tio och får kritik av revisionen på flera punkter.

FYRA AV FEM KLARADE INTE av att gå tillbaka till den tidigare arbetsgivaren, och blev i stället fortsatt sjukskrivna eller fick lyfta förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning). Det är få som går från sjukskrivning till annat jobb eller till studier, visar Riksrevisionens rapport.

Där konstateras också att inte heller läkare bedömde huruvida sjukskrivna kunde klara ett annat jobb.

Den 1 juli i fjol började nya sjukskrivningsregler gälla, enligt vilka det finns fasta tidsangivelser för när en sjukskriven persons arbetsförmåga ska bedömas.

Regeringen rekommenderas att se över möjligheten att ta bort läkarnas uppgift att bedöma arbetsförmågan mot annat arbete . Läkarna har uppenbara problem med sina dubbla roller - den att dels behandla patienten, dels den att utifrån sjukförsäkring bedöma arbetsförmågan.

Bloggar: ,,,, , ,,,

fredag 20 februari 2009

Dags för andra prioriteringar i vården?

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, sällar sig till kritikerna av Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringar i vården. Det man främst vänder sig mot är tanken att jämställa kostnadseffektivitets- och behovsprinciperna. Enligt den nu gällande plattformen, som antogs av riksdagen 1997, är den så kallade behovsprincipen överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Det betyder att patienter med stort behov alltid går före patienter med mindre behov, oavsett hur dyr den behandling som kan erbjudas är eller hur liten effekt den har.

Prioriteringscentrum, föreslog 2007 i sin rapport att behov och kostnadseffektivitet i stället ska vägas mot varandra i samband med prioriteringsbeslut. Dessutom ska en tredje princip, individens ansvar för sin egen hälsa, införas på samma nivå. Rapporten från Prioriteringscentrum tillkom på uppdrag av Socialstyrelsen , sedan Riksrevisionen konstaterat att den nuvarande plattformen inte fått något större genomslag. Med en ändrad rangordning av de etiska principerna skulle enligt rapporten plattformen bli mer flexibel och ge ett bättre stöd i det konkreta prioriteringsarbetet.

Att plattformen uppenbarligen inte tillämpas fullt ut är dock inget argument för att förkasta den, anser SMER i en skrivelse till Socialdepartementet. SMER befarar att man genom att jämställa kostnadseffektivitet och behov, riskerar att få en värderingsförskjutning som inte är acceptabel. Det är enklare att räkna på kostnader än att mäta behov. SMER anser att resurser i stället bör satsas på att ta fram en strategi för att implementera ( verkställa) de nuvarande principerna.

Har sjukvårdens höga kostnader och stora belastning gjort att prioriteringsordningarna måste ändras? Det innebär att t ex den som röker eller är överviktig kan hamna längre ner i väntelistan. Den som har kroniska sjukdomar som inte går att bota och är gammal, kanske inte heller får den vård som han/hon önskar. Vill vi ha ett sådant samhälle? Tvingas vi i framtiden ta ett sådant beslut?

Läs också artikeln om cancersjukvården i läkartidningen.

Andra bloggar: , , , , ,
, , ,S och V vill riva upp Apoteksreformen

Den röd-gröna oppositionens budskap är att de ska riva upp apoteksreformen vid en valseger 2010. Men det handlar inte om att återställa monopolet.

Enligt Ylva Johansson, som skriver i Svenska Dagbladet, är reformen ”riggad för att locka grossister och internationella apotekskedjor till landet” och att flera miljarder kronor kommer att rinna iväg i ökade läkemedelskostnader och slå ut annan angelägen sjukvård.

Ylva Johansson tror inte att apotek kommer att köpas tillbaka, men att reglerna för prissättning kommer att ändras radikalt och reglerna för vilka som får äga apotek kommer att ses över”.

Elina Linna (v), som liksom Ylva Johansson är ledamot i riksdagens socialutskott, driver samma linje i en debattartikel i tidningen Folket i Eskilstuna. Hon kritiserar bland annat skrivningen i regeringens lagrådsremiss att handelsmarginalen "inte får vara väsensskild från den som apoteksbolag redovisar i andra jämförbara länder".

Apoteket AB har idag ett påslag på 17 procent, vilket kan jämföras med genomsnittet för apoteksbolagen i Europa som är 35 procent. Detta kommer enligt flera remissinstanser att leda till ökade kostnader för läkemedelsförsäkringen.

Läs vad andra bloggat om: , , , , ,

torsdag 19 februari 2009

Ny metod för bedömning av nackskador

En ny metod för att kunna göra objektiva medicinska bedömningar av nacksmärtor - till exempel whiplashskador - presenteras nu av forskare vid Umeå universitet.De metoder som används inom vården idag när man tex ska undersöka nackens rörelseförmåga har varit subjektiva och svåra att standardisera.

Vid medicinska undersökningar av den här patientgruppen har det länge efterfrågats ett objektivt verktyg för att stödja vårdpersonalen i bedömningen av graden av funktionsnedsättning. Det unika med den här nya metoden är den helhetsbedömning som kan göras utifrån olika sk rörelseparametrar som mer objektivt kan beskriva nackens funktionsnedsättning. Här studeras även nervcellens informationsöverföring i samband med muskelspänning och smärta.

I avhandlingen undersöktes sammanlagt ca 100 personer, varav hälften hade en kronisk whiplashrelaterad skada. I jämförelse med friska försökspersoner hade de pisksnärtskadade patienterna ett minskat rörelseomfång i nacken och uppvisade lägre hastighet när de utför rörelserna, något som eventuellt kan kopplas till försämrad motorisk kontroll.

Läs också tidigare artiklar om pisksnärtskador från Vetenskapsradion: Nya rön om pisksnärtsskador

Bloggar: ,,,, ,,

Mindre indragna sjukskrivningar än väntat

Enligt SvT:s nyheter har de nya reglerna för sjukpenning som började gälla vid årsskiftet, haft mycket liten effekt på hur många som fick indragen sjukpenning. I januari 2009 förlorade 472 personer sin sjukpenning, men det är bara 49 fler än i januari förra året. De nya reglerna skulle göra det lättare att dra in sjukpenningen om personen bedömdes ha arbetsförmåga.

För de långa sjukskrivningarna, mer än 180 dagar, märks än så länge ingen effekt alls. Det nya där är att man ska se till hela arbetsmarknaden när arbetsförmågan bedöms.

Att det inte haft någon effekt än på antalet sjukskrivna beror kanske på kaoset inom Försäkringskassan? Eller också är det färre än väntat som varit möjliga att rehabilitera och alltså inte är arbetsföra. I så fall stämmer inte Alliansens teori om att de flesta sjuka kan arbeta och är kverulanter.

Bloggar: ,,,, , ,,,

måndag 16 februari 2009

Se upp med potenshöjande örtpreparat

Läkemedelsverket höjer ett varningens finger för potenshöjande örtpreparat, t ex
Via Max Sensitive Desire”. Tabletter som marknadsförs till kvinnor som örtpreparat som ökar lusten och den sexuella njutningen, kan innehålla mer än örter. Läkemedelsverket har vid en analys av örtpreparat som marknadsförs på nätet, hittat höga doser av aktiv läkemedelssubstans. En tablett innehöll vid en analys 2,5 gånger normaldosen per dag av läkemedelssubstansen tadalafil. Det är samma substans som finns i potensmedicinen Cialis som utprovats för män med problem med att få erektion. Enligt rekommendationen på förpackningen kan en kvinna ta 1-2 kapslar per dygn. Det är lika mycket som fem gånger normaldosen för en man! Inga studier finns på vad som händer om en kvinna överdoserar. "Dessa läkemedel är enbart avsedda för män. Kvinnor skall inte ta dessa preparat. Ingen vet vilka effekter de kan ha och om de är säkra för kvinnor", säger Bo Bergman, läkare på Läkemedelsverket.

I
ett annat preparat som uppges vara ett örtbaserat kosttillskott," Via Max Power Tabs" för män, hittade Läkemedelsverket en modifierad version av den potenshöjande läkemedelssubstansen vardenafil. En modifierad version betyder att den inte är godkänd och testad och att man inte kan säga vilka effekter eller biverkningar den kan ha. Potensläkemedel är receptbelagda i Sverige, eftersom de kan ge svåra biverkningar tex till människor med hjärtproblem och kan påverka andra läkemedel. Det är också viktigt att en läkare undersöker orsaken till problemen.

De potenshöjande läkemedelssubstanserna tadalafil, vardenafil och sildenafilär syntetiskt framställda på laboratorium och har inte något med örter att göra. De Det här handlar alltså om läkemedel som produceras och säljs utan tester och utan kontroll.

Analyserna visar att det aldrig går att veta vad man får hem i brevlådan när man köper av oseriösa internetsidor. Läkemedelsverket har polisanmält ett av företagen i undersökningen och fler polisanmälningar planeras. Analyserna är en del av Läkemedelsverkets kamp mot den oseriösa handeln med läkemedel på internet. I höstas syntes Läkemedelsverkets informationskampanj Crime Medicine i TV, tidningar och på nätet).

Läkemedelsverket fått in rapporter, både från enskilda och från läkare, om biverkningar i samband med konsumtion av potenshöjande örtpreparat. Anmälningarna handlar om symtom som huvudvärk, förhöjd hjärtverksamhet, nackstelhet, yrsel, muskelsmärta och skakningar. Passa er därför för att köpa naturmedel eller läkemedel utan att närmare kontrollera vad det är! Att handla sådant via nätet kan vara direkt livsfarligt!

Andra bloggar:

Djävulsklo bra mot rygggsmärta

Enligt flera artiklar bl a denna i Aftonbladet är Djävulsklo, eller Helaflex, som naturmedlet heter bra mot smärta och stelhet. Effekten ska vara jämförlig med Vioxx ( som numera är förbjudet). Det är något svagare än diklofenak, om jag inte minns fel?

Forskarna på det välrenommerade Cochrane-institutet i Storbritannien har sammanställt alla studier som gjorts på området. Högst kvalitet höll studierna på djävulsklo. Det är en växt från Afrika där man använder rotknölarna i medicinskt syfte. De verkar inflammationsdämpande och lindrar smärta.En daglig dos på 50 eller 100 milligram räckte i studierna för att försökspersonerna skulle slippa sin värk. Däremot håller jag inte med om det som står i artiklen om vad som inte hjälper mot ryggsmärta:

- Både akupunktur och särskilda ryggövningar, t ex pilates och yoga har mycket god effekt. Jag har sluppit min ischias ,som jag haft i 20 år, med hjälp av akupunktur.

- Sträckbehandling, t ex vippbräda funkar också jättebra om man vill sträcka ut ryggen och avlasta diskerna.

- Korsett med kardborreband är bra om man tex ska åka bil längre sträckor eller gå på stan länge.

Jag har i alla fall köpt Helaflex och ska testa det. Återkommer med rapport.

Läs mer: Se mitt tidigare inlägg om naturmedel

Andra bloggar:

söndag 15 februari 2009

Rgeringens sparkrav skapade Försäkringskassans kris

Det tyngsta ansvaret för dagens situation måste läggas på socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, skriver Alexander Armiento, i en ledare i ST-press (ges ut av fackförbundet ST).

Dels lade hon sten på börda med sin brådska att införa nya och komplicerade regler i sjukförsäkringen. Men framför allt har hon satt organisationen på svältkur. Själv hävdar hon att myndigheten fått ett tillskott – men samtidigt har regeringen minskat anslagen med ännu större belopp. Totalt har anslagen minskat med nästan 600 miljoner kronor jämfört med 2006. Antalet årsarbetare har minskat med 2 500. Efter en sådan nedskärning är det magstarkt att, när verksamheten inte fungerar, hänvisa till att informationen från styrelse och ledning varit dålig. Varningssignaler har inte saknats, skriver Armiento.

När stora och komplexa organisationer reformeras, måste det göras med en rimlig tidsplan och anständiga resurser. Armiento menar att Försäkringskassan är ett skolexempel på hur det inte får gå till. Statskontoret ställer frågan varför en sänkning av tempot i förändringsarbetet inte övervägts. De är inte ensamma om att undra, skriver han.

Nu begär Försäkringskassan 950 miljoner kronor extra för att klara årets verksamhet. Armiento hoppas att myndigheten får denna helt nödvändiga förstärkning och att den räcker till att återställa förtroendet hos medborgare och medarbetare.

Bloggar: ,,,, , ,,,

Botox lindrar huvudvärk mm enligt studier

Ungefär samtidigt som botox började användas inom skönhetsindustrin upptäckte flera kvinnor i USA att deras migrän och spänningshuvudvärk lindrades betydligt efter en behandling med botox mot rynkor i pannan. Men först för ett par år sedan började forskarna studera om det fanns ett samband mellan botox och smärtlindringen.

En amerikansk studie vid University of California i Los Angeles, USA, visar att hälften av de patienter med migrän som fick botox injicerat i pannan blev helt symptomfria under de månader som giftet verkade. Forskarna upptäckte att det finns ett samband mellan musklerna som orsakar rynkorna på pannan och migrän, och att värken försvinner när muskeln i pannan blir förlamad, vilket sker under en botoxbehandling.

Än så länge finns ingen svensk studie om migrän och botox.

– Botox har gett bra resultat vid spänningshuvudvärk, det är däremot är svårt att säga om det verkligen hjälper mot migrän. Det behövs fler studier innan man är helt säker på sambandet, säger Carl Dahlöf, docent vid Migränkliniken i Göteborg.

Flera utländska studier tyder på det.I en studie vid University of California, USA, fick 11 män och 89 kvinnor med kronisk och akut migrän botox regelbundet under en sexårsperiod. Hälften av dem blev helt symptomfria under tre till fyra månader, resten hade lindrigare och färre anfall.Forskarna tror nu att 80 procent av alla migränpatienter kan bli hjälpta med botox, som fungerar lika bra mot spänningshuvudvärk.

Jag har själv fått Botox mot huvud- och nackvärk i flera år och det har funkat jättebra!Jag får injektioner var 4:e månad. Jag har även testat det mot ryggsmärta och det gick också bra. Det är jätteskönt att slippa äta en massa värktabletter.

Andra bloggar:

torsdag 12 februari 2009

Smärta ingen inbillning

Att låta patienten själv rita ut sina nack- och skulderbesvär på en ritning av en människo­kropp är ett snabbt och tillförlitligt sätt att diagnostisera smärta, enligt en studie. Metoden går ut på att patienten får skugga de områden där denna har besvär på en illustration av en människokropp. Bo Bertilson , läkare vid Torvallakliniken i Haninge, har använt metoden på sina patienter i tiotals år. Som doktorand vid Centrum för allmänmedicin, Cefam, i Stockholm, har han nu även utvärderat den vetenskapligt.

Det är en ny typ av smärtritning som skiljer sig från tidigare liknande metoder då patienterna får skugga alla typer av besvär och inte bara smärta. Utifrån ritningen kan den kunnige på ett ögonblick ställa en preliminär diagnos. Det är lite som att tolka ett EKG. Sammanfaller skuggningarna med nervutbredning i kroppen kan besvären ha ett neurogent ursprung, dvs det är nervsmärta. Diagnosmetoden är tillförlitlig, enligt studien. I över 80 procent av fallen sammanföll diagnosen från besvärsritningen med resultaten från andra diagnosmetoder.

Bo Bertilson menar att läkare alltför sällan tolkar smärta som neurogen utan
i stället tolkar den som nociceptiv, att besvären kommer från en yttre
skada i smärtområdet, eller kanske psykisk. - Vi är experter på att
psykologisera smärta i Sverige, säger han. I stället menar Bo Bertilson att
smärta kan ha en psykisk påverkan.- Får man ingen trovärdig förklaring
till sin smärta leder det till att man blir orolig. Det är psykiskt påfrestande
att gå runt och ha ont om man inte vet varför eller inte upplever sig bli tagen
på allvar.
Hur psyket påverkar smärtan är omtvistat av läkarkåren. Men alla smärtpatienter kan nog skriva under på att smärta har en psykisk påverkan. Det kan verkligen sänka en när man upplever att kroppen är som ett fängelse och man inte kan göra det man kunde tidigare. Att vännnerna försvinner är också deprimerande och att man inte kan arbeta.

Steven Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet, anser att även det psykiska välbefinnandet har en inverkan på upplevelsen av smärta. Det finns, enligt Linton, tonvis med bevis för att exakt samma smärtstimuli kan upplevas olika beroende på personens stämningsläge. Enligt Steven Linton har många patienter fått all den hjälp som kroppssjukvården kan ge utan att bli bättre. Då kan psykologiskhjälp öppna nya vägar.

Det kan jag också skriva under på. Om jag blir stressad kommer smärtan som ett brev på posten. Att tala med andra i samma situation i Värkstaden har varit till stor hjälp.

Andra bloggar:

Örtmediciner lika bra som smärtstillande?

Hälsokostpreprat mot värk och depression kan vara lika effektiva som läkemedel, men kan ha mer biverkningar och är inte lika väl kontrollerade , säger Edzard Ernst, Storbritanniens första professor i komplementärmedicin. Många av våra mest potenta vanliga läkemedel är från början örtmediciner, t ex hjärtmedicinen digitalis och smärtstillande morfin.

Edzard Ernst, har under tio års tid granskat vilka örtmediciner som fungerar - och vilka som inte gör det. Men det finns en mindre grupp örtmediciner som faktiskt bevisat sig ha effekt, också i strikt vetenskapliga studier. Afrikansk djävulsklo mot värk är ett exempel. Det har lika bra effekt som vanliga receptfria läkemedel, som paracetamol. Echinacea mot förkylning får också godkänt. Johannesört mot depression är ett annat exempel. Den fungerar lika bra som receptbelagda antidepressiva läkemedel, SSRI-medel. Även Ginko mot demens och cirrkulationsbesvär i benen fungerar bra.

Att örtmediciner skulle ha mindre biverkningar än vanliga läkemedel är en spridd myt, menar han.Teoretiskt sett är risken för biverkningar faktiskt större eftersom örtmediciner innehåller många olika substanser, medan vanliga läkemedel oftast bara har en verksam substans. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men det är ju sant. De är ju också mycket dyrare eftersom de inte ingår i läkemedelsförsäkringen.

Jag tycker själv att Eccinea ( röd solhatt) funkar bra liksom örtmedicin (UVA-E) mot UVI.

Andra bloggar:

onsdag 11 februari 2009

Skyddspass för sjuka?

Försäkringskassan skickar ut försåtliga brev med upplysningar om att den som jobbar måste anmäla det till försäkringskassan. Är det en fälla för att kunna dra in pensionen för den som arbetat några timmar eller suttit i en styrelse i en handikappförening? Enligt uppgift från FK måste även idella uppdrag i form av t ex styrelsearvoden uppges.

Det liknar nazisttidens uppmaning till judarna att infinna sig i gettot för att de skulle "skyddas" från andra tyskar. Det kanske är dags att för Försäkringskassan att utfärda skyddspass till de sjuka?

Idag träffade jag två kvinnor som varit långtidssjukskrivna och nu tvingats arbetsträna trots smärtor och trötthet. Den ena fick lägga sig flera gånger per dag på sin praktikplats och den andra fick vara hjälplärare på lektioner och göra en massa gratisjobb åt sin arbetsgivare, som sett sin chans att få gratis arbetskraft.

Läs mer: Mitt tidigare inlägg Sjukpensionärer kan förlora sin ersättning och vad Kommunisternas blogg skriver!

Bloggar:
,,,, , ,,,

Läs listan över de pouläraste läkarna

På Doktorsguiden Doktorsguiden kan du sätta betyg på läkare och se andras omdömen om dem också. Jag vet inte hur tillförlitligt det är. Läkare kan ju tex gå in och rösta på varandra eller sig själva. Så här ser resultatet ut för Västa Götaland.

Placering Namn Specialitet Vårdplats Landsting
1 Torsten Olbers Kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland
2 Angelo Termini Kirurgi Kungälvs Sjukhus Västra Götaland
3 Gustaf Herlenius Kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland
4 Eva Edin Narkomanvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland
5 Elias Spannos Allmänmedicin Tuve Vårdcentral Västra Götaland
6 Ola Stenqvist Narkos Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland
7 Markus Gäbel Kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland
8 Jon Karlsson Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland
9 Lennart Gustafsson Kirurgi Kungälvs Sjukhus Västra Götaland
10 Helena Odenstedt Narkos Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra Götaland

Totalt antal röster i landstinget: 6140

Lite märkligt att två narkosläkare är med på topplistan eftersom de oftast inte har så mycket patientkontakt. Dessutom är det med 3 från kirurgen SU och två från Kungälvs sjukhus. Det låter osannolikt att samma kliniker skulle ha flera läkare på en topplista med 10.


Bloggar: ,,,,

måndag 9 februari 2009

Nackskadade får ingen hjälp i Göteborg

Från årsskiftet infördes en rehabiliteringsgaranti, som siktar in sig på de två vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna: psykiska besvär respektive smärta i nacke/axlar/rygg. Men i Göteborg finns inte längre den typ av behandling för nackskadade som omfattas av garantin. Den lades ned för fem år sedan, för att spara pengar. Ett helt obegripligt beslut med tanke på att whiplashskda är den vanligaste konsekvensen efter en trafiklycka. Regionen har dessutom ett vårdprogram för whiplashskada som inte är känt ute i verksamheten . Över huvud taget är det dåliga kunskaper om whiplashrelaterade skador ute i vården.

I tio år fanns det en Nackskademottagning i Göteborg, ett team med specialistutbildade läkare, sjukgymnast och psykolog.

Idén var att man skulle komma tidigt till Nackskademottagningen och få hjälpbåde med skadan och med upplevelsen, berättar Malin Lindh, överläkare och
tidigare chef för Nackskademottagningen. När det först talades om
nedläggning trodde hon inte att det var sant: verksamheten behövdes - cirka
600 patienter fick hjälp årligen - och mottagningen var också ett
kompetenscentrum inom rehabiliteringsmedicin.Men Nackskademottagningen
försvann och två år senare lades hela Arbetsrehabiliteringscentrum ned.
för Enligt Malin Lindh finns inte längre något liknande i Västra Götaland.
Patienterna driver bara omkring i den vanliga vården, säger Olle Bunketorp, överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.Han är en av få läkare som fortfarande arbetar med den här patientgruppen, men han befarar att de flesta aldrig kommer till en specialist, åtminstone inte inom rimlig tid. Efter ständig värk i tre månader har skadan i värsta fall blivit kronisk. Så går det till när politikerna överger en hel grupp av patienter.

Även om whiplashskadade får hjälp av en enstaka läkare eller sjukgymnast så omfattas inte det av rehabiliteringsgarantin. Det regeringen vill se är istället multimodal behandling, det vill säga samarbete i den typ av rehabiliteringsteam som Nackskademottagningen var ett exempel på.

Tänk om politiker i Västra Götaland! Nu när regeringen avsätter pengar till rehabilitering är det er uppgift att se till att det finns vård även för nackskadade!

Handikappförbunden ogillar talet om en "rehabiliteringsgaranti", eftersom patienten egentligen inte kan kräva någonting. Häromdagen lämnade förbunden därför in en symbolisk anmälan av regeringen till Marknadsdomstolen.

Bloggar: ,,,, , ,,,

För sjuk att jobba frisk nästa dag enligt Försäkringskassan

Eva Jansson kämpade i flera år för att få jobba halvtid istället för att förtidspensioneras. Men nu tycker Försäkringskassan plötsligt att hon är helt frisk, eller åtminstone fullt arbetsför.För det är ju tydligen inte samma sak nu mera. Därför ska hon nu arbeta heltid som bussförare, istället för som hittills halvtid. Fram till helt nyligen ansåg Försäkringskassan att hon på sin höjd kunde arbeta 25 procent, så för Eva kom beskedet för två veckor sedan som en chock: plötsligt skulle sjukersättningen dras in."- Jag är väldigt orolig för hur det här ska gå, min kropp klarar inte att jobba heltid, säger hon. "

Länge var rollerna de omvända: Försäkringskassan tyckte att hon var för sjuk för att jobba, medan Eva ville tillbaka till sin gamla arbetsplats.Hon whiplashskadades i maj 1992 och blev sjukskriven i två veckor med smärtstillande tabletter. Någon annan rehabilitering gavs inte. Sedan återvände hon till jobbet som bussförare. Men det gick inget vidare, Eva blev sjukskriven på nytt och allt mer beroende av kraftiga mediciner. Så här går det till i Alliansens Sverige! För sjuk att jobba ena dagen, fullt arbetsför nästa...

Bloggar:
,,,, , ,,,

Ynkligt att skylla på personalen, Husmark

Inger Efriamsson, fd ordförande i Försäkringskassans styrelse, avfyrar en skottsalva mot Christina Husmark. Hon skriver i ett debattinlägg att den nuvarande regeringen 2006 klippte fötterna av förändringsplanen genom att successivt strypa verksamhetsanslagen när den kom til makten. Försäkringskassan tvingades då säga upp personal i ett skede när man var extra sårbar i och med att många skulle byta arbetsuppgifter och arbetsort.

Regeringen valde också att avskaffa alla förtroendevalda i Försäkringskassans organisation. Det ledde till att lekmannainflytandet försvann och allmänhetens insyn och möjligheter till kritik av verksamheten försvårades. Tidigare kunde man möta FK i socialförsäkringsnämnden och där få argumentera förr sin sak, men det togs bort. Det fanns ju en liten risk att ledamöterna skulle övertygas av den sjukes argument.

Dessutom valde regeringen att, tvärtemot vad i stort sett alla remissinstanser ansåg, genomföra fullständigt orealistiska regelförändringar i sjukförsäkringen. Detta har nu har lett till att personalen har fått en ohållbar arbetssituation och Försäkringskassans handläggning och service är föremål för allvarlig kritik från allmänheten och granskande myndigheter. Efriamsson skriver att det är ynkligt av socialförsäkringsministern att skylla ifrån sig på en oerhört lojal personal när ansvaret är regeringens.

Jag kan inte annat än instämma! Jag har aldrig sett maken till inkompetens hos en svensk minister eller regering. Det började med ministrar som försvann pga Tv-licensfusk och skattefiffel . Tyvärr försvann inte Christina Husmark i den vevan. Hon har säkert istället fått applåder av regeringen för sina "hårda tag" mot sjuka och skadade. Tack och lov har vi möjlighet att rösta bort dem nästa val och de kanske åker ännu tidigare? Så
här ser det ut i Afonbladets mätning:

Kan problemen med försäkringskassan fälla regeringen 2010?
Ställningen just nu:

Ja (78.0 %)

Nej (22.0 %)

Totalt har 8142 personer röstat.Omröstningen startade 2009-01-30 09:21

Läs mer: Mediebilden orättvis, säger ministern.

Andra bloggar:
,,,, , ,,,

torsdag 5 februari 2009

Se Beawis & Buthead när de får en whiplashskada


Det är väl så här vissa friska och Försäkringsbolagen tror det gått till när man skadats vid en trafikloycka......

Skräddarsydd diskprotes nytt hopp för onda ryggar


Varje år blir cirka 500 personer i Sverige stelopererade i ryggen och förlorar en del av sin rörlighet. Göteborgsföretaget Ortoma utvecklar en teknik som kan ge en skonsammare behandling. Den skadade ryggdisken ersätts med ett implantat som skräddarsys åt patienten.

Företaget utvecklar en programvara som definierar formen på protesen utifrån röntgenbilder. Sedan gjuts den unika disken i ett biokeramiskt material. Metoden har utvecklats i samarbete med forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Stockholms universitet. År 2011 hoppas företaget kunna starta kliniska tester på människor.

Har din bil ett godkänd skydd mot whiplash?

Whiplashskadan är den vanligaste skadetypen vid bilkollisioner. Skadan inträffar i alla kollisionsriktningar men påkörning bakifrån är den vanligaste. Av alla olyckor som leder till initiala nackbesvär leder cirka 10% till kroniska besvär. Ett bra whiplashskydd halverar risken för whiplashskada. Själv är jag påkörd från alla riktningar.

Ett bra whiplashskydd ska minska huvudets rörelse i förhållande till överkroppen. Det räcker sällan med ett bra huvudstöd utan hela stolens utformning måste anpassas för att minimera den relativa rörelsen mellan olika kroppsdelar. Folksam har tillsammans med Vägverket utvärderat bilstolars skyddsförmåga med hjälp av krockprov. Varje stol testas i tre olika hastigheter och därmed gynnas robusta stolar som klarar sig bra vid olika krocksituationer.

Här kan du testa om din bil har godkända skydd mot whiplash. Du kan också se en lista med krocktestade bilar. Jag såg en engelsk film igår om krocktestning. Där framgick det att Volvo varit föregångare vad gäller krocksäkerhet. Jag skulle själv inte ha överlevt två av mina bilolyckor om jag hade haft bilar som gett sämre skydd.
Effekter av whiplashskada uppmätta i ny studie


More Cars Videos at 5min.com

Clas Linnman vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet har visat att patienter som drabbats av en sk. whiplashskada har förändringar både i hjärnan och i nacken.

- Whiplashpatienter har bland annat en förändrad hjärnaktivitet i vila och tecken på kronisk inflammation i nacken. Dessa resultat tyder inte bara på att whiplash kan ge långvarig inflammation i nacken, utan också på att hjärnan förändras vid långvarig smärta, berättar Clas Linnman.

Detta är ett viktigt steg mot att förstå vad som händer när människor drabbas av en sådan skada. Man känner dessutom till relativt lite om hur långvarig smärta tar sig uttryck i hjärnans aktivitet. Man har heller inte vetat om det finns tecken på att nacken fortfarande är inflammerad hos de patienter som inte blir friska, säger Clas Linnman.

Det gör att whiplashskadade och människor med andra kroniska smärttillstånd inte sällan blir bemötta med skepsis. De kan mer eller mindre bli anklagade för att inbilla sig.

Clas Linnman har dragit nytta av den senaste teknikutvecklingen och med PET-kamera studerat blodflödet i hjärnan, förändringar i signaleringen i hjärnan, och förekomsten av inflammation i nacken hos whiplashpatienter och jämfört med friska, smärtfria kontrollpersoner.

- Det viktigaste resultatet är att vi nu börjar få objektiva mått på kronisk smärta. Vi kan se att det inte bara är självupplevt, säger Clas Linnman. Förhoppningsvis kommer resultaten att leda till att vi bättre förstår whiplashsyndromet och patienter med kronisk smärta. Se mina tidigare inlägg om whiplash
Krånglig och ineffektiv sjukvård

I en artikel i Dagens medicin kan man läsa att sjukvården har problem med få patientbesök per läkare, få vårdplatser på sjukhus och stora brister i tillgängligheten. Patienter upplever vården som krånglig och ineffektiv. Det är svårt att komma i kontakt med vården och långa väntetider. Vårdpersonalen vill ägna sig åt patienterna men hindras av onödigt administrativt arbete - jakt på vårdplatser, ineffektiva datarutiner, intyg, resursfördelningssystem, dubbla eller tredubbla journalanteckningar och rapportering. Vårdpersonalen behöver istället mer tid för patienterna.

Studier visar att läkare och sjuksköterskor bara använder 1/3 av sin tid till patienterna. Så mycket som 2,5 timmar av en läkares eller sjuksköterskas arbetsdag upptas istället av administrativa uppgifter. Dokumentation och administration är nödvändiga, men tar i dag orimligt mycket tid.

Det är inte konstigt att man som patient upplever att doktorn är stressad och inte har tid att prata. det är löpandenbandprincipen som gäller. det går väl bra om man bara har en förkylning, tex. Men är man kronisk sjuk/skadad är situationen ofta mer komplex och man behöver längre tid med doktorn än 15 minuter.

Bluff med läkemedelsstudier

Det senaste året har det kommit många belägg för att företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, artiklarna spökskrivs av företagen och det finns till och med uppgifter som tyder på att grunddata har manipulerats för att dölja dödliga biverkningar. Den stora frågan efter alla avslöjanden är om det går att lita på publicerade kliniska studier?

JAMAs chefredaktör Catherine DeAngelis skriver t.ex att den medicinska professionen och forskningen har översvämmats av läkemedelsföretagens inflytande och att det är dags att sätta stopp nu. Hon menar att de vinstdrivande företagens manipulerande av studier och felaktiga redovisande av studieresultat endast är möjligt på grund av att forskare, redaktörer, granskare och myndigheter aktivt samarbetar med företagen. Hon föreslår därefter elva programpunkter för att minska företagens möjligheter att manipulera medicinsk forskning.

Marcia Angell, tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine, menar efter 20 år på tidskriften att det inte längre går att lita på publicerade företagssponsrade vetenskapliga artiklar för information om läkemedels effekter och bieffekter. Hon skriver i en kommentar i JAMA i september att det enda som riktigt går att lita på är att effekten av läkemedel som beskrivs i företagssponsrade studier sannolikt är betydligt lägre än vad som framgår av artiklarna.

Läkemedelsverket ger rådet att alltid läsa det europeiska läkemedelsverket EMEAs dokument European Public Assessment Report, EPAR, som görs för alla centralt godkända läkemedel och som går att ladda ned från deras webbplats. På samma sätt bör de monografier som Läkemedelsverket själva ger ut om de medel de godkänner användas i värderingen.
Dessa dokument ger en objektiv och bra information om de studier som finns, både publicerade och opublicerade. Att bara titta på Fass-text och publicerade artiklar kan ge en bild som är snedvriden. Man kan få en överdriven tro på effektstorleken och man kan få en uppfattning att läkemedlen har färre risker än de i själva verket har, säger Björn Beermann på Läkemedelsverket.

onsdag 4 februari 2009

Kloning till Foppa hade förkortat väntetiden i VG

Många har nog liksom jag, funderat över vad som styr väntetiderna och hur man prioriterar mellan olika patienter och grupper. På Västra Götalands Regionens webplats kan man läsa om hur prioriteringar görs. Tyvärr ser vekligheten helt annorlunda ut.Jag tillhör prioriteringsgrupp 1 (kronisk sjukdom/ risk för invalidisering) och angelägenhetsgraden är 3 eller 4. Men varför får jag då vänta ett år på en röntgenundersökning och kanske lika länge på operation av min rygg?

Hade jag varit känd idrottare, som tex Peter "Foppa" Forsberg hade jag fått en gräddil in till ortopeden på nolltid. Det strider mot regeln om människors lika värde. Men har man sjukersättning är man inte högt prioriterad varken när det gäller vård eller rehabilitering.

Prioriteringsgrupp I
• Vård av livshotande akuta sjukdomar
• Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller till för tidig död
• Vård av svåra kroniska sjukdomar
• Palliativ vård och vård i livets slutskede
• Vård av människor med nedsatt autonomi

Prioriteringsgrupp II• Prevention
• Habilitering/rehabilitering

Prioriteringsgrupp III
• Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar

Prioriteringsgrupp IV
• Vård av andra skäl än sjukdom eller skada.

Angelägenhetsgrad.
Patienten befinner sig i ett tillstånd som om vårdinsats inte görs medför:
1. omedelbart livshot
2. risk för mycket allvarlig skada, för tidig död, betydande invaliditet och
outhärdlig situation
3. risk för allvarlig skada, bestående men eller mycket låg livskvalitet
4. risk för förväntad försämring/ejvidmakthållen funktion-ADL-nivå
5. risk för betydande olägenhet, ökad sjuklighet,förlängd sjukdomsperiod, sänkt livskvalitet
6. risk för olägenhet, försämrad hälsoupplevelse eller icke optimal livskvalitet
7. sannolikt ökad risk för skada, bestående men eller låg livskvalitet
8. möjligen ökad risk för sjuklighet, försämring av funktionsnivå eller livskvalitet
9. risk för sänkt livskvalitet enligt patientens uppfattning och vetenskap och beprövad kunskap inte motsäger detta
10. ingen risk för ökad sjuklighet, försämrad funktionsnivå eller försämrad livskvalitet.Intressant

tisdag 3 februari 2009

Försäkringskassans klipp

Utredning hos Försäkringskassan

Jag rekommenderar ett besök hos Moraltantens tankar där ni kan läsa om hur en utredning hos Försäkringskassan går till. Komiskt tyckte jag till en början, men sedan började jag tänka på hur det skulle ha känts att bli behandlad på detta sätt och att detta är verklighet för många sjuka, slutade jag skratta...
.måndag 2 februari 2009

Sjukpensionärer riskerar skattesmäll

En miss i Försäkringskassans datasystem gör att tusentals sjukpensionärer riskerar att få restskatt. Alla som är födda efter 1943 räknas som folkpensionärer och därför dras alldeles för lite skatt, skriver Nerikes Allehanda.

Rose-Marie Svensson från Hallsberg är sjukpensionär till 25 procent och reagerade när hon fick sitt lönebesked. Bara nio procent hade dragits i skatt. För hennes del handlar det om knappt 500 kronor i månaden i för lite skatt.För den som är sjukpensionär på heltid blir det mycket mer pengar.Felet uppstod när nya skatteregler införde vid årsskiftet. Försäkringskassan hoppas att felet ska vara avhjälpt i februari.Stortjöt hos doktorn

Jag besökte min smärtläkare idag för att få de vanlig sprutorna. Talade med honom om att få ett intyg för att jag skulle överklga ett beslut hos Försäkringskassan om höjd handikappersättning till bla massage. Han sa att han inte kunde ordinera massage eftersom det inte var vetenskapligt bevisat att det hade effekt. Då sa jag: - Du kan väl skriva att det är bra för mig, med hänsyn till min skada. Varför är läkare så rädda att skriva vad ni tycker och ta ställning. Ni ska hela tiden gömma er bakom patienten och skriva patienten vill, patienten säger att.... Jag vill istället ha din åsikt ur medivcinskt perpektiv, som proffs!

Anledningen till att jag behöver massage är att jag måste träna pilates och styrketräning flera gånger i veckan för att inte bli sämre. Om jag tränar regelbundet kanske jag slipper stelopera min rygg. Att träna medför samtidigt ökad smärta både under och efter träningen och att jag blir stelare i muskler och ledband. Men jag klarar inte att stretcha tillräckligt mycket på egen hand. När jag diskuterade med läkaren kom plötsligt en massa känslor över mig och jag började stortjuta. Förstår inte varför, men jag kände att jag var så trött på alltihop, att ständigt kämpa mot människors oförstående, Försäkringskassans krav och tjata på läkare om intyg. Jag är också trött på alla behandlingar, ständig träning och alla smärta. Vad gör man? Ibland får man bara lust att skita i alltihop och ge upp. Doktorn sa i alla fall att han avrådde mig att göra en steloperation av ryggen eftersom jag har spridd, generaliserad smärta är risken stor att jag blir sämre. Där förlorade jag mitt sista hopp att bli bättre....