lördag 29 september 2012

Dödsfall pga inaktivitet

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?sectionId=0&articleId=18690

Fysisk inaktivitet har definierats som att inte vara fysiskt aktiv på medelnivå (t ex gång) i minst 30 minuter och minst fem gånger per vecka eller på hög nivå (t ex löpning) minst 20 minuter per gång och minst tre gånger per vecka. Författarna har sedan gjort en omfattande genomgång av publicerade studier och undersökningar och sammanställt hur stor andel av befolkningen i ett stort antal länder som uppfyller kriterierna för detta.

Sammantaget beräknas att fysisk inaktivitet orsakar 5,3 miljoner för tidiga dödsfall per år globalt, vilket är i samma storleksordning som rökning. Det är onekligen en stor andel av de totala 36 miljoner dödsfall per år i icke-smittsamma sjukdomar, infektionssjukdomar undantagna.

Författarna har därtill beräknat hur stor del av den totala sjukdomsbördan av typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och cancer som beror på fysisk inaktivitet. För det sistnämna har man använt sig av »population attributable fraction« (PAF), ett epidemiologiskt mått på hur stor del av sjukdomsbördan som skulle minska givet att en riskfaktor, i detta fall fysisk inaktivitet, eliminerades eller reducerades. För hjärt–kärlsjukdom beräknas fysisk inaktivitet ligga ba­kom 5,8 procent av den totala sjukdomsbördan globalt. För typ 2-diabetes är andelen 7,2 procent och för cancer i bröst och kolon är siffrorna 10,1 respektive 10,4 procent.

Tittar man specifikt på Sverige noteras att 7,3 procent av alla fall av hjärtinfarkt beräknas bero på fysisk inaktivitet. För diabetes och bröst- och koloncancer är siffrorna 11,5, 13,1 respektive 11,8 procent. Effekten av att få fler att röra på sig analyseras också i studien. Att alla människor skulle kunna uppfylla kriterierna för att vara fysiskt aktiva är naturligtvis inte realistiskt.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

måndag 24 september 2012

Vi bör få en arbetsskadeförsäkring som är värd namnet!

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/29/s-f-r-vi-en-arbetsskadef-rs-kring-som-fungerar


Dan Holke & Claes Jansson skriver:

På den svenska arbetsmarknaden finns idag drygt 4,5 miljoner arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket rapporterades år 2011 drygt 107 000 arbetsskador. Det är drygt 2 000 arbetstagare varje vecka. Nästan en tredjedel av arbetsskadorna ledde till sjukfrånvaro från arbetet. En viktig indikation på allvaret i olyckorna. Men dagens arbetsskadeförsäkring fungerar inte som den var tänkt.

Mellan åren 2005 – 2011 sjönk antalet godkända arbetsskador med hisnande 79,6 procent, från 7 282 till 1 486. Har arbetsmiljön förbättrats i sådan utsträckning? Svaret är självklart nej. Lo-TCO Rättsskydd menar att utvecklingen är en kombination av hårdare bedömningar hos Försäkringskassan och att många drabbade tyvärr anser att utsikterna att få skadan godkänd är så små att man helt enkelt inte anmäler skadorna.

Vi behöver ett system för arbetsskador som tar hänsyn till den arbetsmarknad som vi har. Riskerna för arbetsskador är oerhört ojämnt fördelade. Den individ som arbetar i ett högriskyrke får inte straffas dubbelt för det. Den som i högre utsträckning än andra sätter sin hälsa på spel ska inte tvingas betala mer för sin trygghet genom att avstå löneutrymme. Även vissa farliga arbeten behöver bli utförda för att vårt samhälle ska fungera. Det måste till en utjämning samtidigt som det måste finnas incitament för att förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna för arbetsskador menar LO-TCO Rättsskydd.

Det är dags att agera nu. Sverige behöver en arbetsskadeförsäkring som fungerar. Inte bara för de över fyra miljoner arbetstagare som finns i arbetslivet idag utan också för alla våra unga som nu träder in i arbetslivet.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,fredag 21 september 2012

http://www.svtplay.se/video/293856/sjukdomar-ab

Se Den franska filmen Sjukdomar AB som handlar om den minst sagt sjuka läkemedelsindustrin som i jakten på pengar tom hittar på sjukdomar och ändrar kriterier för vad som ska räknas som sjukdomar.

Som exempel ges kolesterolmyten, som fått massor av friska människor att äta statiner trots att de inte löper någon större risk att drabbas av hjärt- o kärlsjukdomar. Samma sak gäller mediciner mot högt blodtryck, där läkemedelsföretagen fått läkarna att sänka gränsen för vad som sjukligt högt blodtryck. Bara för några år sedan var gränsen för ett normalt blodtryck 140/90. Idag ligger det på 130/80. Därmed omfattas fler av sjukdom och behöver därför medicin och företagen får sälja mer.Till sin hjälp att marknadsföra sina läkemedel tar de forskare och läkare som talar för deras varor.

En sjuk industri som tjänar pengar på andras olycka och skiter i vilka konsekvenser det får för patienterna!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

måndag 17 september 2012

Omega 3 ger inget skydd mot hjärtinfarkt visar ny forskning

Läkartidningen
Tillskott av omega 3-fettsyror marknadsförs ofta med olika argument för deras sjukdomsförebyggande effekt. Nu visar en studie i New England Journal of Medicine att omega 3-fettsyror inte skyddar mot kardiovaskulär sjukdom.

Det är ett omfattande material med 12 536 individer, 35 procent kvinnor och 65 procent män, samtliga över 50 års ålder och med en genomsnittsålder på 64 år, som har följts under i genomsnitt 6,2 år. Samtliga hade eller löpte ökad risk för diabetes, där ökad risk omfattar sänkt glukostolerans eller påverkat fas­teglukos. Deltagarna lottades till dagliga tillskott av omega 3 (minst 900 mg) eller placebo. Viktigt att notera är att samtliga deltagare i studien löpte ökad risk för kardiovaskulär sjukdom då de, vid sidan av diabetes, bl a haft tidigare infarkt, stroke eller angina.

Att det rör sig om ett högriskmaterial illustreras av att hela 59 procent hade haft hjärtinfarkt eller stroke eller hade genomgått revaskularisering då studien startade. Primärt effektmått var andel deltagare i respektive grupp som avled till följd av kardiovaskulär sjukdom.

Några statistiskt säkerställda skillnader mellan deltagare som fått omega 3 och placebobehandlade noterades inte efter uppföljningstiden (drygt sex år.) Man tittade också på effekten i ett antal subgrupper, där deltagarna delades in efter triglyceridnivåer och glykemiskt status, men inte heller i någon av dessa grupper kunde man se att omega 3 skyddade mot att avlida i kardiovaskulär sjukdom. Inte heller när man undersökte förekomst av stora vaskulära händelser utan dödlig utgång noterades några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,


Hemtjänsten lämnar dörrarna olåsta!

Nu har det hänt för tredje gången att städbolaget Rhimab öppnat altandörren och sedan glömt låsa den.De städar hos oss på uppdrag av Göteborgs Kommun. Sist upptäckte jag det inte förrän på kvällen nästa dag och där förra gången sov vi också med öppen balkongdörr. Dåligt! Tänk om de städar hos någon som inte kan låsa själv? De kanske tänker komma och göra inbrott sedan. Vad vet man? Som kund är det inte lätt att hållareda på vilka dörrar de öppnat och inte. Särskilt om bostaden är i två plan

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,Försäkringskassan backar om förtidspension


Sveriges radio.se

Försäkringskassan ändrar bedömningen av vilka som ska få sjukersättning, eller förtidspension som det tidigare kallades. Efter att ha granskat ett flertal fall i domstol backar nu myndigheten när det gäller den hårda tillämpningen av reglerna.

Antalet förtidspensionärer har sjunkit dramatiskt sedan regeringen ändrade sjukreglerna 2008. Då blev det svårare för den som varit sjuk länge att bli förtidspensionär.
Men Försäkringskassan har i dag informerat alla anställda om att tillämpningen nu måste ändras.
Efter att ha granskat ett antal domar med svårvärderade sjukdomsbesvär konstaterar myndigheten att även personer "med kroniska sjukdomar eller irreversibla skador" ska ha rätt till förtidspension.

Försäkringskassan ska alltså inte längre kunna neka någon sjukersättning bara genom att motivera det med att "arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt". En formulering som infördes när reglerna ändrades 2008 och som inneburit att många långtidssjuka som sökt förtidspension fått nej.
Från och med nu måste Försäkringskassan också väga in hur länge personen varit sjuk. Bland domarna som granskats finns exempel på personer som insjuknat redan 2000 och sen varit sjukskrivna, men inte fått rätt till förtidspension.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,


tisdag 4 september 2012

Folksam uppträder som svin mot trafikskadade


Mitt ärende (trafikskada) har pågått i 12 år (!) och nu har Folksam kommit med ett skambud, en sk "förlikning" för att slippa betala ut min rätmätiga ersättning för inkomst-och pensionsförlust som handlar om flera hundra tusen kronor. Jag har nämligen inte kunnat jobba pga skadorna de senaste 10 åren och lider av ständig smärta som det inte biter några smärtstillande mot. Mitt smärtsinne har nämligen överaktiverats av alla sprutor jag fått.Så nu mera tål jag varken akupunktur, sprutor eller massage. För detta skulle jag få 250:- /månad (!).

Folksam verkar satsa på att jag ska ledsna eller hinna dö innan ärendet slutbehandlas eftersomde hela tiden förhalar ärendet. De kommer dessutom med förtäckta hot om att jag inte ska få ett öre om jag inte godtar detta.SKAMLIGT att de beter sig på detta vis!Jag ska säga upp alla försäkringar i Folksam pga detta och det är en hel del: villa,bil, hemförsäkring, pensionsförsäkring, företagsförsäkringar mm.

Mitt juridiska ombud tycker inte att jag ska acceptera detta och nu går istället ärendet vidare till Trafikskadenämnden som inte är någon oberoende instans bl a utan består av ledamöter från de olika försäkringsbolagen. Det innebär att jag får vänta ett år till på beslut som antagligen inte är opartiskt.Som trafikskadad är man helt rättslös

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

Stillasittande livsfarligt!


Längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig medel- och högintensiv fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet av de stora folksjukdomarna och förtida död.

Stillasittande innebär att de stora muskelgrupperna (framför allt sätes- och benmuskulatur) inte används, dvs muskulär inaktivitet.

Bakomliggande patogena mekanismer som kopplar långvarigt stillasittande till negativa hälsoeffekter har föreslagits vara låg energiomsättning, vilket leder till ansamling av bukfett och inflammation; uteblivna endokrina svar från den inaktiva skelettmuskulaturen med påföljande försämrad effekt i flera organ och vävnader samt låg s k skjuvspänning.

Minskad tid i stillasittande och ökad lågintensiv vardaglig aktivitet kan alltså motverka framtida ohälsa.Bara genom att stå i stället för att sitta fördubblas energiomsättningen [8]. Tillskott av lågintensiva rörelser, som att gå i trappor, mångdubblar energiomsättningen.

Jag brukar gå en sväng i köket eller upp och nedför trapporna när det är reklamavbrott. Kanske inte så dumt?

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,Brister hos Apoteken hålls hemliga

Fel mediciner och brister i dokumentationen är de vanligaste bristerna på den avreglerade apoteksmarknaden. Men Läkemedelsverkets rapporter om brister är hemliga för kunderna.

Matvarujättar, internationella sjukvårdskoncerner och riskkapitalbolag: alla gav de sig direkt in för att slåss om de svenska apotekskunderna när konkurrensen släpptes fri 2010. Det blev populärare att sälja smink än läkemedel. Men konstigt nog blev det Läkemedelsverketsom fick i uppdrag att övervaka den nya marknaden.

Det är pengarna som är viktigast, inte kunden....

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,