tisdag 3 december 2013

Karl vann mot Skandia-fick 2,5 miljoner!

 
 


Karl har medfödd epilepsi, som första gången tog sig i uttryck genom ett anfall så kraftigt att han vaknade upp på sjukhus när han var tolv år gammal. Under hela barndomen omfattades hans livslånga primärgeneraliserade epilepsi av barn- och ungdomsförsäkringen som Karls föräldrar tecknat hos Skandia.

Medicinen han äter för epilepsin har gjort att anfallen har försvunnit – men de har en baksida.
När Karl började jobba märkte han hur trött han blev. De starka tabletterna motar inte bara bort epilepsin, de har också en effekt som kan jämföras med sömnmedel.

Till slut såg både han och arbetsgivaren på IT-företaget där han jobbar att det inte gick att jobba 100 procent. Hans överläkare skrev ett intyg om att Karl var oförmögen att arbeta mer än 50 procent, och att denna yrkesmässiga invaliditet skulle fortsätta livet ut.Karl skickade då en begäran om förvärvsmässig invaliditetsersättning till sitt försäkringsbolag Skandia, tillsammans med sitt läkarintyg, för att få ersättning för den tid han inte kunde arbeta.

Avslog begäran

Men Skandia hade en egen läkare som bedömde Karls epilepsi. Han tyckte att Karl var i princip frisk, och försäkringsbolaget avslog begäran. ”Någon utbetalning av förvärvsmässig invaliditet kommer därmed inte att ske”, står det på deras beslut från 2010. Men Karl gav inte upp.

Han började leta efter en advokat för att fråga om försäkringsbolaget verkligen kunde bestämma om han var frisk eller inte. Till sist hittade han en jurist som var specialist på just försäkringsfrågor.Han
som lämnade in en stämningsansökan mot Skandia om att han visst uppfyllde kraven för villkoren. Jag hade ju genomgått de läkarundersökningar som fanns att göra och alla intyg pekade på att han aldrig kommer att bli bättre och kunna arbeta heltid.

2,5 miljoner kronor

Genom rättskyddet i hemförsäkringen täcktes 80 procent av hans advokatkostnader in.
Men processen blev inte långdragen. Skandia valde förlikning 2011, visar de dokument som Aftonbladet har tagit del av. Karl fick 60 basbelopp av försäkringsbolaget. Sammanlagt blev det 2,5 miljoner kronor. På det: ränta på ungefär 400 000 kronor.
 
Gunnar Olsson, chef på Konsumenternas försäkringsbyrå säger att det är väldigt ovanligt att försäkringsbolag går med på förlikning.


Avhoppare avslöjar Försäkringsbolagens knep

Under sju år jobbade Olle, som egentligen heter något annat, som försäkringssäljare och skadereglerare på några av Sveriges största försäkringsbolag. Efter Aftonbladets artiklar om försäkringsupproret har han valt att berätta om hur de olika försäkringsbolagen arbetar.
– Sverige har överlag väldigt bra försäkringsbolag och ett fungerande system. Men det finns ändå lite girighet här, säger han.

Försäkringsbolag ser till exempel alltid till att betala så låg ersättning som möjligt vid en skada, enligt Olle. Finns det ett prisintervall lägger sig bolagen konsekvent i det lägsta intervallet.

Även när det gäller personskador har försäkringsbolagen flera sätt att hålla nere kostnaderna. Bland annat har flera stora bolag ändrat villkoren i sina försäkringar under senare år. Både Folksam och IF har slopat rätten till ersättning för ekonomisk/förvärvsmässig invaliditet i sina olycksfallsförsäkringar. Det innebär att en person som får nedsatt arbetsförmåga inte får en krona i ersättning.

– Jag tycker att det är en skandal, det är för jävligt rent ut sagt. Det är en jättestor grupp i samhället i dag som tror att de har ett bra skydd men där jag skulle vilja säga att det är en försäkring som närmar sig skräpstatus, säger Olle.

Försäkringsbolaget Folksam känner inte igen sig i påståendet om att bolagen försöker betala lägsta möjliga ersättning. Men det är klart att de inte vill kännas vid det. I mitt fall har de t ex sänkt invaliditeten som jag fick för flera år sedan från 22% till 4% utan att det skett några förändringar i mitt tillstånd.
 
Folksams presschef  Andreas Jerat skriver i ett mejl till Aftonbladet och förklarar varför Folksam valt att slopa ersättningen vid ekonomisk invaliditet:

"– Vi valde att ta bort skyddet mot ekonomisk invaliditet då vi såg att det var mycket få försäkrade som kunde utnyttja denna del av olycksfallsförsäkringen. I stället för ekonomisk invaliditet valde vi att införa skydd mot skadehändelser som en större grupp medlemmar faktiskt råkar ut för."  Jag förlorar 10 000:-/månad, så det är skitsnack.


onsdag 16 oktober 2013

Trafiskadenämnden inte opartisk

Grunden för Trafikskadenämndens verksamhet är att allmänheten har förtroende för dess oberoende, objektivet och neutralitet.Det är då anmärkningsvärt att notera att hittills har aldrig någon skadad begärt och påkallat vittnesmål av någon av Trafikskadenämndens läkare i syfte att stärka sin bevisning. Försäkringsbolagen däremot, anlitar frekvent Trafikskadenämndens läkare för att styrka sin sak gentemot den skadade. 

Skadade klagar regelbundet på TSNs brist på objektivitet och att nämndens läkare konsekvent stödjer försäkringsbolagens egna läkares påståenden när dessa står i strid med behandlande läkares uttalanden - vilket nära nog alltid händer.

Men varför har vi aldrig sett någon annons om att försäkringsbolagen eller Trafikskadenämnden söker försäkringsläkare? Det är stötande och länder till kraftig kritik att Trafikskadenämnden inte anställt en från försäkringsbolagen helt fristående sakkunnigläkare.

Det sägs hos Trafikskadenämnden att man har tillgång till sakkunnigläkare som sägs vara helt fristående från trafikförsäkringsbolagen. Detta är en sanning med modifikation. Nämnden glömmer att tala om att deras sakkunnigläkare är utbildade av försäkringsbolagen och bevistar samma kurser som försäkringsbolagens torpedläkare.

Det är också stötande att försäkringsbolaget, i mitt fall Folksam, inte bryr sig om att räta till felaktigheter i underlaget som skickas till TSN. Folksam hade skrivit ihop  rena spekulationer och lögner och dessutom brutit mot Datainspektionens regler när de använt journaler som var mer än 20 år gamla!Det ska bli ett rent nöja att anmäla dem för det!

Trafikskadenämndens sammansättning
Nämndens ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av finansinspektionen.
 • Ordföranden samt fem vice ordförande och fem ersättare för dem är jurister och får inte vara anställda i något försäkringsbolag.
 • Tolv ledamöter är lekmannarepresentanter och kommer från olika intresseorganisationer.
 • Tolv ledamöter kommer från försäkringsbolagen. Ledamot får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden.
 • Nämnden sammanträder normalt med sex ledamöter; två ledamöter från respektive ledamotsgrupp. I enklare ärenden kan sammansättningen vara tre ledamöter; en från varje grupp. I vissa fall beslutas yttranden efter föredragning för ordföranden

Halva nämnden kommer således direkt från försäkringsbolagen, den andra halvan representerar andra ägarintressen i försäkringsbolagen. LO, TCO/HTF, Lärarnas Riksförbund, KF,  OKQ8, HSB, Riksbyggen m.fl intresseorganisationer sitter i Folksams styrelser.

Kan en sådan organisation kallas objektivt oberoende?
På vilken stol sitter intresseorganisationerna? Ägarintressets stol eller den lille försäkringstagarens?

Bloggar: samhälle, Göteborg, debatt, ekonomi, Intressant

måndag 2 september 2013

Blodtrycksmediciner kan vara farliga

Protonpumpshämmare (PPI) är effektiva läkemedel vid syrarelaterade sjukdomar. Läkemedlen tolereras väl och betraktas som säkra. I produktresumén för Losec i Fass nämns som vanliga biverkningar (1–10 procent) huvudvärk, mag­smär­ta, förstoppning, diarré, gasbildning och illamående/kräkning. Bland sällsynta/mycket sällsynta biverkningar nämns bl a hematologiska biverkningar, överkänslighetsreaktioner och leverbiverkningar. I olika behandlingsrekommendationer och vård­program för förskrivare nämns inte heller några and­ra allvarliga biverkningar.

Under senare år har det emellertid publicerats observationsstudier och fallrapporter som talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion och fraktur. Ökad kardiovaskulär mortalitet har också rapporterats hos patienter som tar PPI tillsammans med ASA (acetylsalisyra).

En sannolikt omfattande överförbrukning av PPI har noterats i flera studier, huvuddelen relaterad till indikationerna ulkusprofylax och dyspepsi.

Korrekta indikationer för PPI bör påtalas, och misstanke om allvarlig biverkning bör rapporteras till Läkemedelsverket, skriver Läkartidningen.

måndag 5 augusti 2013


Apotekens vinstkrav en fara för patientsäkerheten


När världens bästa apotek­system, som många kallade det svenska monopolet, omreglerades av den borgerliga alliansregeringen fanns tydliga mål. Genom de privata aktörernas inträde på den nya marknaden skulle något som var mycket bra bli bättre. Verkligheten blev en annan.

När antalet öppenvårdsapotek ökade rekord­snabbt skedde utbyggnaden på bekostnad av apotekens kärnverksamhet som är receptexpedieringen. Genast kom vittnesmål från kunder som inte kunde få sina ordinerade mediciner expedierade därför att de inte fanns i lager.

Inte heller kunde apoteksaktörerna längre hålla den gamla 24-timmarsregeln, som innebär att läkemedlet ska levereras till kunden inom 24 timmar om det inte finns i lager. Bakom dessa och flera andra problem i apotekssektorn ligger kravet på vinstmarginaler hos de privata ägarna. Andra problem beror på felaktigt utformade regler för den nya branschen.

Farmaciförbundet har dokumenterat apoteksreformens utfall genom två olika undersökningar varje år sedan omregleringens start 2010.

Man har en undersökning sett att stress och låg bemanning inte bara lett till allvarliga hälsobesvär hos personalen utan också en stark oro för patientsäkerheten. I den andra, kompetensbarometern, ger resultaten en bild av eftersatt kompetensutveckling och brist på tid för att hålla sig à jour med läke­medelsutvecklingen.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, Intressant

Rapportera och klaga på vården


Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

​Korta fakta om IVO

 1. IVO bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
 2. Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor.
 3. IVO har omkring 550 medarbetare.
 4. Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.
Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, Intressant

lördag 27 april 2013

Ryggsjuka får ingen hjälp fastän de kissar och bajsar på sig!

Jag är chockad över att ha läst berättelser från patienter som inte fått hjälp av bl a sjukvården i Västra Götaland för sina ryggbesvär fastän de har förlamningar i benen och inte kan kissa eller hålla urin och avföring! Detta är symtom som anses alarmerande och som man ska söka akut för.

Enligt 1177 ska man" söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man har ont i ryggen och dessutom:
- inte känner när man är kissnödig, eller kissar på sig
- har domningar eller nedsatt känsel kring ändtarmen eller könsorganen
- har domningar, stickningar eller svagheter i båda benen"

 Men vad är det för vits att söka läkare omedelbart om man inte får någon hjälp? De patienter som  jag har läst om är inneliggande på sjukhus, men får ändå inte den smärtlindring eller annan hjälp som de skulle behöva.De nonchaleras och får höra nedsättande/kränkande kommentarer! Som ryggsjuk får man inte ens hemtjänst fastän man inte kan gå. Vart är samhället på väg när man har svåra smärtor och inte får hjälp? Patienterna bollas bara mellan sjukhus och olika läkare.Ingen vill ta ansvaret.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

måndag 22 april 2013

Gudrun och Sonja offer för Trygg-Hansa

Sonja Moberg och Gudrun Lindström drabbades båda av en whiplashskada efter trafikolyckor. Men några pengar från försäkringsbolaget får de inte. Trygg-Hansa menar att smärtan kan bero på en sträckning och sexuella trakasserier.

Sommaren 2006 åkte Sonja med ett tåg från Norge till Sverige som spårade ur efter att banvallen rasat efter ett jordskred. Efter den uppmärksammade olyckan fick Sonja whiplashskador som snabbt förvärrades. Sedan dess har inte Sonja kunnat jobba. Läkare och Försäkringskassan har godkänt hennes nackskada, men Trygg-Hansa, som är tågbolagets försäkringsbolag, vägrar ersätta henne.

Trygg-Hansa tvivlar inte på att hon har ont, men menar att det kan finnas andra orsaker till smärtan än tågolyckan. Därför har experter gått igenom Sonjas liv och funnit att tänkbara orsaker skulle kunna vara en sträckning i ryggen flera år före olyckan, samt att hon blev sexuellt trakasserad av sin förre arbetsgivare.

Gudrun Lindström skadades i en trafikolycka 1996 och fick ersättning för förlorad arbetsinkomst från Trygg-Hansa fram till 2001. Då ändrade sig bolaget och menade att orsaken till hennes smärta kunde bero på annat, till exempel att hon brutit svanskotan 1985. Trygg-Hansa slutade betala ersättning.

Gudrun Lindström var så säker på sin sak att hon stämde Trygg-Hansa. Nästan tio år senare hade hon förlorat både i tingsrätten och hovrätten och skulle dessutom betala rättegångskostnader på över en miljon kronor. Hur kunde det hända?

Läkaren Tomas Timander som har arbetat med whiplashskadade i över 20 år ger sin förklaring:

"-Grundproblemet är att det är den skadade som har bevisbördan, säger han. Och mot sig har han eller hon ett försäkringsbolag med stora resurser och med läkare och advokater knutna till sig. De går igenom allt som hänt tidigare i patientens liv. Man letar efter andra saker man kan skylla skadan på."

"-Det har hårdnat under åren, nu är det ännu svårare för whiplashskadade att få sin skada godkänd, säger Tomas Timander."

Detta är också min erfarenhet. Efter 14 år och flera förskott ändrade sig plötsligt Folksam och sänkte min invaliditetsgrad.

Bloggar:

samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi,

onsdag 10 april 2013

Bemötandet i sjukvården A och O


Bemötandet i sjukvården har belysts i en statlig utredning som utgick från ett urval av den vuxna befolkningen som hade besökt en mottagning de senaste sex månaderna. De flesta hade gått till vårdcentraler men en del hade sökt specialistmottagningar på sjukhus, akutmottagningar, företagshälsovård och privatläkare. På det hela taget var bedömningen positiv när det gällde möjligheten att samtala i enrum, ställa frågor och få ärliga svar. Integriteten upplevdes i regel respekterad och flertalet patienter hade fått delta i beslut om undersökningar och behandlingar. Samtidigt hade emellertid närmare en femtedel av patienterna blivit arga eller besvikna. De hade känt sig nonchalant eller otrevligt bemötta, inte blivit trodda, lyssnade på eller tagna på allvar. Missnöjet var vanligare bland yngre än bland pensionärer och högskoleutbildade klagade mer än grundskoleutbildade.

Numera hänvisas klagomål över dåligt bemötande till sjukvårdens huvudmän och patientnämnder, vilket gjort att bemötandet fått en svagare ställning än den medicinska handläggningen. Många vill kanske hävda att denna ändå är viktigast men flera studier har visat betydelsen av att patienterna upplever sig som unika personer i vården och inte bara som medicinska fall.

En litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) identifierar professionalitet i förening med medmänsklighet och empati som önskvärt förhållningssätt. Medicinsk vetenskap och läkekonst är lika nödvändiga om vården ska tillgodose patienternas behov. Medicinsk vetenskap är förankrad i naturvetenskap, medan läke­konst är av humanistisk natur och utövas inte bara av läkare utan av all personal som kommer i kontakt med patienten. I läkekonst ingår att se patienten som en unik person i ett socialt sammanhang, ge sig tid att lyssna, använda begripligt språk, vara beredd att förstå utifrån patientens perspektiv, bemöta ängslan, förnekande, besvikelse och vrede, visa empati, respekt och medlidande och bry sig om hur det går. En etisk reflektion över vilka värden som är goda och vilka handlingar som är rätta omfattar både medicinsk vetenskap och läkekonst.

Relationen mellan patienten och läkaren och andra vårdgivare ojämlik. 
Patient–läkarrelationen är basal i all sjukvård. Även om tillgången till elektronisk information har ökat den allmänna bildningsnivån är relationen mellan patienten och läkaren och andra vårdgivare ojämlik. Vårdkontakten innebär att kroppen måste blottläggas och privatlivet invaderas av en i de flesta fall obekant person. Det kan bli något av en kulturkrock där patienten upplever sjukdomen som ett hot mot sin tillvaro, medan läkaren står inför valet mellan ett antal möjliga diagnoser och behandlingar. Endast om läkaren är medmänsklig och empatisk och framstår som trovärdig med patientens bästa för ögonen kan känslan av underläge minska. Ett sådant förhållningssätt gör inte bara mötet mjukare och mindre spänningsfylld, utan får också patienten att våga lämna känslig men relevant information om sin livssituation, vilket fördjupar diagnostiken och breddar behandlingsmöjligheterna.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Ny medicin mot nervsmärta testas

Neuropatisk smärta är en dold men mycket vanlig typ av smärta. Smärtan kommer från skador i nervsystemet och kan exempelvis utlösas av en olycka eller vara en komplikation av sjukdomar som diabetes och bältros. Fantomsmärta i en amputerad kroppsdel, långvarig ländryggssmärta, whiplash och diskbråck är andra vanliga tillstånd med nervsmärta.

De vanligaste värkmedicinerna hjälper inte särskilt bra mot neuropatisk smärta. Dessutom har de biverkningar - som magproblem och risk för beroendeutveckling.

Men läkemedelsbolagen tävlar om att bli först med ett nya effektiva smärtläkemedel. Just nu testas ett par nya läkemedel speciellt utvecklade mot neuropatisk smärta. När Björn Bragée annonserade efter försökspersoner fick han snabbt 900 svar.

Läkemedlen, som kallas SP38-kinasehämmare och anti-NGF medel, verkar på nytt sätt mot inflammation och skadliga ämnen i cellerna. De kan tänkas få effekt både vid nervsmärta och ledsmärta.


Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

onsdag 6 mars 2013

Brist på smärtvård i Skaraborg

Det kan dröja upp till två år innan det finns en väl fungerande smärtvård i Skaraborg. Under tiden riskerar hundratals smärtpatienter att stå utan den vård de behöver.Det kan dröja upp till två år innan det finns en väl fungerande smärtvård i Skaraborg. Under tiden riskerar hundratals smärtpatienter att stå utan den vård de behöver.

Madeleine Johansson är en av de hundratals smärtpatienter i Skaraborg som nu står utan vård när regionen har sagt upp avtalet med den privata smärtkliniken i Falköping.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Anastasia tvingas ställa in sin turné pga återfall i cancer

Det var 2003 som Anastacia, 44, drabbades av bröstcancer. Sjukdomen upptäcktes i samband med en rutinundersökning inför en bröstförminskning. Nu är den tillbaka och stjärnan tvingas ställa in hela sin Europaturné som skulle ha börjat i London den 6 april.

Anastacia ska fortsätta att spela in sitt nya album trots diagnosen. Hon hoppas kunna planera in en ny turné så fort som möjligt.

Jag lider verkligen med henne- så ung och så framgångsrik men drabbas av svåra motgångar. En underbar sångerska som inte borde behöva kämpa mot cancer. Det borde ingen annan heller.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Maila dina erfarenheter av försäkringsbolag till Pyri Niemi


http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H010250&doctype=ip
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Så här skriver Pyri:

För lite drygt ett år sedan ställde jag ett antal frågor till justitieministern i en interpellation. Det handlade om förstärkt konsumentskydd vid rättstvister mellan skadelidande med fokus på trafikskadade och försäkringsbolag. Justitieministern ansåg då att systemet fungerade och svarade: ”Jag har diskuterat frågan med representanter för motororganisationen FMK och personskadeförbundet RTP och avser att noggrant följa frågan om trafikskadades ställning i försäkringstvister.”

Låt mig ta ett av alla de exempel på ärenden som beskrivits för mig och där den skadelidande tvingats betala alla rättegångskostnaderna vid en civilrättslig process. Det här är direkt beskrivet av en skadelidande som drivit en civilrättslig process.

”Fick i dagarna ett brev från försäkringsbolaget om att betala deras rättegångskostnader på 532 902 kronor + ränta senast 130215 annars får jag betala dröjsmålsränta enligt räntelagen och ärendet överlämnas till Intrum Justitia för vidare handläggning.

I samband med en trafikolycka -98 ådrog jag mig skador i halsryggen och har därmed fått ersättning för sveda och värk samt inkomstförlust för åren 1998–2004 från försäkringsbolagets trafikförsäkring. Försäkringskassan har utifrån läkarintyg och utredningar kommit fram till 100 procent arbetsoförmåga på grund av skadorna jag ådrog mig i trafikolyckan. Jag har sedan dess haft sjukersättning (sjukpension). Sedan blev det helomvändning på oklara grunder och jag fattade ingenting.

År 2004 inleddes en mycket påfrestande process, då försäkringsbolaget började skicka brev efter brev med felaktiga och helt oväsentliga påståenden som skäl till min arbetsoförmåga och att de därför inte skulle betala ut mer inkomstförlust.

Trots Försäkringskassans beslut om varaktig sjukersättning på grund av skadorna jag ådrog mig i trafikolyckan, inledde försäkringsbolaget detta intensiva brevskrivande där de menade att orsakerna till min arbetsoförmåga var helt andra än de Försäkringskassan grundat sitt beslut om sjukersättning på.

När det var min tur att motbevisa försäkringsbolagets påståenden, hade jag alltid kort tid på mig att skaffa fram bevis och formulera svar på deras påståenden. När turen kom till försäkringsbolaget hade de oändlig tid på sig. Det tog ofta flera månader innan nästa brev damp ner i posten med nya felaktiga och oväsentliga påståenden. Utstuderad uttröttningsmetod!

Till sist, efter fem år, förstod jag att det här inte skulle upphöra. För att en gång för alla få ett slut på denna eviga karusell, tvingades jag stämma försäkringsbolaget vid domstol.
Första rättegångsdagen i tingsrätten kom försäkringsbolaget med ett förslag till förlikning som måste ha tytt på att de trodde på fördel till mig, vilket det också gjorde eftersom jag vann i tingsrätten på alla väsentliga punkter. Jag tackade nej till förlikningen då den summa jag skulle få var ett intet mot den inkomstförlust jag trots allt gjort sedan olycksdagen. Så jag gick vidare i tron att rättvisan skulle segra då sanning och fakta lades fram.

Under rättegången lades fokus på helt irrelevanta saker. Försäkringsbolaget har försökt misskreditera och underminera min trovärdighet på olika sätt. Till exempel påstod försäkringsbolagets ombud sig ha en bild på min bil och menade att den inte alls var så skadad som jag påstod. Jag hade tidigare frågat efter bilder på min bil på skroten där den lämnades in efter krocken, men de sa att det inte fanns någon eftersom de inte började ta bilder på skadade bilar förrän -99. Jag frågade även räddningstjänsten, polisen och bärgningsföretaget om de hade någon bild, men ingen hade det. Jag bad givetvis om att få se bilden ombudet påstod sig ha, men hon sa att den fanns på hotellrummet.

Rättegångens andra dag hade försäkringsbolagets ombud med sig en scannad bild i sin mobiltelefon men ville inte att den skulle vara med i rättegången. Hon blev ålagd av domaren att skicka originalbilden till mitt ombud. Naturligtvis skickades ingen originalbild eftersom bilden var förfalskad. Jag undrade vad detta var för utspel? Trodde ombudet att hon kunde bringa mig ur fattning genom att påstå sig ha en fabricerad bild?
Tre enhälliga domare och nämndemän dömde till min fördel på alla väsentliga punkter i tingsrätten. Försäkringsbolaget sökte och fick prövningstillstånd i hovrätten. Hovrätten hävde den tidigare domen från tingsrätten där tre personer var helt eniga. Hovrättens dom är helt obegriplig och direkt felaktig. Det finns inga belägg eller vetenskap i deras påståenden. Kan bara kalla det vid sitt rätta namn, rättsövergrepp! Enligt min advokat har det begåtts rättegångsfel.

För mig fanns inget annat alternativ än att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen. Och döm om min förvåning när jag, den lilla individen, inte får prövningstillstånd när bolaget fick det trots den enhälliga domen i tingsrätten.

Det här känns oerhört rättsosäkert. Vad är min, den lilla människans rätt? Jag har ingått ett avtal med försäkringsbolaget, som innebär att jag i händelse av skada i trafiken ska ersättas för det jag förlorar till följd av skadan. Att slåss mot ett stort bolag som försäkringsbolaget är som liknelsen om David som slogs mot jätten Goliat. De har ekonomiska förutsättningar att trötta ut oss skadelidande. De kan hur lätt som helst bryta deras del av avtalet, att betala ut ersättning i händelse av olycksskada. Och vi, försäkringstagarna, verkar inte ha någon chans att få rätt hur vi än gör. Ovanstående drabbar inte bara mig utan kommer ge svåra följder med rättsosäkerhet i framtiden för nya skadade.”

Min fråga till justitieministern blir således:

Kommer justitieministern att låta utreda reglerna enligt nedanstående förslag, så att den skadelidande ges mer rättvisa och ekonomiskt rimliga möjligheter att driva civilrättsliga processer gentemot försäkringsbolag vid tvister?

1. Ändra 18 kap. 1 § rättegångsbalken så att den lyder ungefär enligt följande: I den mån tvist rör konsument å ena sidan och ett försäkringsbolag å andra sidan grundat på ett försäkringsavtal är det belopp som en konsument kan förpliktas utge till försäkringsbolag maximerat till ett halvt basbelopp per domstolsinstans.

2. Ändra lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring så att ett minsta belopp om 500 000 kronor ska gälla i alla rättsskyddsförsäkringar på den svenska konsumentmarknaden.

3. Låt en särskild utredare utvärdera systemet för trafikskadade, från kontakt med Försäkringskassan, försäkringsbolag, trafikskadenämnd och till eventuell domstolsprövning. Missivet borde vara: Är systemet rättssäkert för den trafikskadade? Om inte, måste en ny modell arbetas fram enligt ovan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pyri vill att ni skriver till honom och berättar hur ni behandlats av Försäkringsbolag och försäkringskassa. Han behöver fler berättelse till från er som inte skickat, om hur kränkta och förnedrade vi har blivit av våra försäkrings bolag och FK. Han ska ta upp det personligen med justitieministern Beatrice Ask om att de måste ändra så att vi tas mer på allvar!! Mila honom så fort ni kan! Mailadress är pyry.niemi@riksdagen.se .

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant


onsdag 6 februari 2013

Vaginal förlossning ger mer skador i underlivet


En vanlig anledning till att kvinnor vill ha kejsarsnitt är att de vill undvika skador i underlivet. Men att snitten verkligen minskar risken för till exempel urin- och avföringsinkontinens på längre sikt är ifrågasatt.Det finns hypoteser om att det är graviditeten i sig som leder till bäckenbottenbesvär, liksom att övervikt, åldrande och andra riskfaktorer gör att skillnaden mellan förlossningsmetoderna jämnar ut sig med tiden.

– Men det gör det inte, säger gynekologen Maria Gyhagen, som skrivit en avhandling i ämnet.

Hennes slutsats baseras på en enkät där 5 236 kvinnor som fött ett enda barn i mitten av 1980-talet svarat på frågor om bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen. Svaren visar att de tre vanligaste bottenbäckenproblemen förekom oftare hos dem som fött vaginalt än hos dem som fött med kejsarsnitt.Risken för urinläckage var 12 procent högre efter vaginal förlossning, medan risken för avföringsinkontinens och symtomgivande framfall var 4 respektive 8 procent högre. Framfall betyder att en eller flera av slidans väggar och bakomliggande organ buktar in i slidan.

Akut kejsarsnitt har förmodats ge mer skador på bäckenbotten än ett planerat snitt, eftersom förlossningen pågått längre. Men akut eller planerat verkade inte spela någon roll för skaderisken.

Avhandlingen visar även att risken för avföringsinkontinens går att minska genom att vidga förlossningsutgången med ett klipp i mellangården. Metoden kallas episiotomi och används numera relativt sparsamt, enligt Maria Gyhagen. Man kan fundera kring för- och nackdelarna här, säger hon.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

tisdag 5 februari 2013

Viktigt med fysisk träning för äldre


Vi förlorar 30% av vår muskelstyrka i åldern 50 till 70 år. Det är viktigt att behålla muskelstyrka i ålderdomen för att bibehålla rörligheten och för att kunna leva ett självständigt liv samt hantera vardagliga uppgifter. I det senaste numret av Deutsches Ärzteblatt International drar Frank Mayer och kollegor från universitetet i Potsdam, slutsatsen att styrketräning med vikter motverkar muskelatrofi hos äldre.

Författarna undersökte omfattningen av de effekter som kan uppnås genom styrketräning hos äldre personer och vilken intensitet av träning som är nyttig och möjlig för personer äldre än 60 år.

De fann att regelbunden styrketräning ökade muskelstyrkan och minskade muskelatrofin (minskning av muskelmassan) samt att senor och ben anpassade sig. Dessa framgångar gav i sin tur en förebyggande effekt när det gäller att undvika fall och skador.

Högre intensitet på träningen gav större effekt än träning med måttlig och låg intensitet. För att öka muskelmassa krävs en intensitet med vikter som motsvarade 60-85% av maximal styrka. Men för att öka den snabbt tillgängliga muskelstyrkan så krävs träning med högre intensitet, motsvarande mer än 85% av maxstyrkan.

Den optimala mängden träning för friska äldre personer är 3 till 4 träningspass per vecka.Ganska mycket,men man kan ju träna olika delar av kroppen och kortare pass.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Var försiktig med vad du säger till doktorn!


Genom att begära ut fullständiga patientjournaler får försäkringsbolagen tillgång till information i betydligt större utsträckning än vad  som rimligen kan vara motiverat för deras försäkringsmässiga
bedömningar. Bolagens tillgång till sådan s.k. överskottsinformation innebär ett omotiverat intrång i den personliga integriteten.

I takt med att det sker en övergång till elektroniska journaler som ingår i journalsystem till vilka allt fler vårdinrättningar är anslutna kommer informationsmängden dessutom att öka. Det finns vidare risk att bolagen övertolkar den information som finns i journalerna, vilket i sin tur försämrar den enskildes möjligheter
till försäkring på normala villkor samt också till ersättning vid försäkringsfall. Vetskapen om att informationen i journalerna kan komma att läggas till grund för försäkringsmässiga bedömningar har också lett till att läkare och andra som är skyldiga att föra journal generellt sett har blivit mer restriktiva i sin journalföring.

Tänk dig därför för innan du berättar något om ditt privatliv för doktorn! Det kan nämligen användas MOT DIG av Försäkringskassa och Försäkringsbolag om du blir sjuk eller skadad!Lämna heller aldrig FULLMAKT. Det är bättre att själv ha kontroll på vad som lämnas ut.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

måndag 4 februari 2013

Varning för Folksam!!!!

När du ska teckna en trafik-eller annan bilförsäkring kolla då hur lätt det är att få ut ersättning ifall du skulle skadas i en trafikolycka.I mitt fall innebar det 10 års väntan på att få ersättning och det är ännu inte klart. En 19% invaliditet förvandlades över en natt till 4 %! Tio års smärta och ångest över att inte kunna arbeta har helt plötsligt raderats ut. Har jag bara inbillat mig migränen, smärtan, talsvårigheterna, yrseln, käkspänningar och smärtan i munnen????  Det är väl det FOLKSAM vill att jag och andra ska tro.

Jag förlorar 2000:- per månad pga skadan.  Men jag har lovat mig själv att jag ska säga upp varenda, djävla försäkring från Folksam om de lyckas i sitt uppsåt- att beröva mig all värdighet och rasera min ekonomi.Vad är det för vits att leva i ett samhälle som tillåter Försäkringskassa och Försäkringsbolag att behandla folk på detta sätt?Då kan man lika gärna ta repet.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant


torsdag 24 januari 2013

Nackskadade misshandlade av rättsväsendet

Fungerar samarbetet mellan sjukvård och försäkringsbolag på ett sätt som hjälper den skadade efter en bilolycka? Gemene man vill gärna tro detta, men Carin Millfors har en helt annan erfarenhet som både är skrämmande och väldigt kränkande.

Sedan sin första olycka år 2000 är hon sjukpensionerad och numera stelopererad med 8 skruvar i nacken. Två operationer har hon själv bekostat utomlands.

Vi får följa med Carin på resor till både USA och Iran, dit hon tar sig för att med egna medel finansiera för henne så livsviktiga operationer för de allvarliga skador i övre halsryggen hon fick vid olyckan år 2000 och ytterligare en trafikolycka år 2004.

Carin åkte utomlands för att få bättre sjukvård. Istället för att få vård i Sverige för sina skador blev hon ett brottsoffer. Ärlighet är för Carin Millfors viktigt och något som präglat henne genom livet, så därför har hon haft svårt att acceptera alla missgrepp hon blivit utsatt för. Försäkringsbolaget hävdar att symptomen lika gärna kan bero på något annat än olyckorna.

NewsVoice har varit i kontakt med Helene Karlsson som under flera år privatforskat på nackskador och hur svenska sjukvården och försäkringsbolagen hanterar problematiken. Betyget hon sätter är mycket lågt, hon skriver:
Helene Karlsson
Helene Karlsson
”Det här är ett jättenystan. Vård, myndigheter och försäkringsbolag gör många fel. Det har byggts på med åren för att dölja och ”organisera bort” ansvar. Det handlar om att dölja skador genom att inte införa rätt röntgenmetod och på det viset byggs det upp ett stort skadesegment med feldiagnostiserade medborgare, överösta av komplexa symtom, felbehandlade, fel ersatta eller lämnade helt utan ersättning.
”Systemet” åsamkar på det viset vårt land samhällsekonomiska skador, onödigt lidande för individen och sist men inte minst, så är resultatet en utebliven utveckling av fungerande behandlingar som kan läka skadorna.”
Carin Millfors har skrivit en bok för att på något sätt kunna få upprättelse för den ”misshandel” som hon som whiplash-skadad blivit utsatt för i det svenska samhället och för att berätta för andra som skadats och de som inte är skadade hur det är att gå omkring med en nackskada. Hon vill bli rentvådd och inte behöva känna sig ifrågasatt av sjukvården och försäkringsbolag.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

onsdag 23 januari 2013

Operation kan sänka blodtrycket

En ny operationsmetod kan hjälpa 100 000-tals svenskar med högt blodtryck. 66-åriga Gun Einarsson opererades i höstas och hoppas nu kunna sluta med sina mediciner.I Sverige lider omkring 1,8 miljoner människor av högt blodtryck. Många märker inte av det, men det höga blodtrycket kan skada organ som hjärta, hjärna och njurar. Dessutom ökar risken för exempelvis hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

Uppskattningsvis finns mellan 100 000 och 200 000 personer i Sverige, vars blodtryck inte påverkas av mediciner. Det är mellan 9 och 13 procent av samtliga svenskar med högt blodtryck (hypertoni).

Sedan april 2011 har Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, prövat en ny operationsmetod för att sänka blodtrycket. Hittills har närmare 50 personer opererats och resultatet är över förväntan.

Bengt Rundqvist, docent och överläkare vid kardiologen på SU beskriver ingreppet som en säker och relativ enkel operation. Med hjälp av en tunn plastslang som läggs i ljumsken tillförs värmeenergi som påverkar nervsystemet och blodkärlen till njurarna. Hos den första gruppen patienter sänktes övertrycket rejält (med i genomsnitt 22 mm Hg) redan efter en månad. Vid nästa kontroll, tre månader senare, noterades en fortsatt sänkning.

– Resultaten visar på mycket lovande effekter för blodtryckspatienterna. Vi vet att många också har andra sjukdomar som påverkas negativt av för högt blodtryck, säger Bengt Rundqvist.

Varje operation tar ungefär en timma och kostar cirka 78 000 kronor. Patienten får stanna på sjukhuset över natten. På sikt är förhoppningen att kunna sluta med blodtryckssänkande mediciner.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, Intressant

måndag 21 januari 2013

Din mobil rena bakteriefällan

Tidningen Expressen har gjort ett test där de har låtit skicka in fem tryckplattor som tillhörde fem mobiltelefoner från personer i olika åldrar . Resultatet visade att fyra av fem telefoner inehöll lika mycket bakterier som en gammal disktrasa.

Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog på Smittsskyddsinstitutet (SMI) och intervjuad i den aktuella artikeln säger att mobiltelefonen kan sprida såväl vinterkräksjuka som influensa. Kjell-Olof Hedlund har tillsammans Henrik Jonsson, vd för laboratorieföretaget Eurofins som testade telefonerna, satt ihop en lista med tips på hur du minskar risken att smittas av mobilen.

Tänk på att moderna telefoner kan vara känsliga för olika rengöringsmedel, är du osäker sök på nätet eller kontakta supporten för det specifika telefonmärket så riskerar du inga besvärliga garantiärenden!


7 TIPS SOM MINSKAR RISKEN ATT DU SMITTAS AV MOBILEN


 1. Smartphones har jämna ytor som är lättare att hålla rena än äldre telefoner med tryckknappar.
 2. Gör rent mobilen med en desinfektionsservett (om ytan klarar det). Det tar död på bakterier och förkylningsvirus, men hjälper inte mot vinterkräksjuka.
 3. Har du telefon med knappsats kan du göra rent den med tops doppad i sprit.
 4. Använd handsfree i stället för att lägga telefonen mot kinden. Kom ihåg att göra rent snäckan (gärna efter varje samtal).
 5. Lägg inte telefonen på handfatet när du går på en offentlig toalett. Ha den hellre i fickan.
 6. Förvara telefonen i en skinnpåse.
 7. Låna inte en telefon från en extremt snuvig person. Håll telefonen för dig själv.

Källor: Expressen, Kjell-Olof Hedlund, Smittskyddsinstitutet, och Henrik Jonsson, vd för laboratorieföretaget Eurofins


söndag 20 januari 2013

Bottenbetyg till Göteborgs hemtjänst

Göteborgs hemtjänst får inget högt betyg av vårdtagarna. Det visar en undersökning som Socialstyrelsen genomfört i landets samtliga kommuner. Var femte vårdtagare är inte nöjd med omsorgen, vilket placerar Göteborg på plats 273 av 290 kommuner, rapporterar P4 Göteborg på söndagen.

Trots att Göteborgs kommunledning har sagt sig vilja satsa på en förbättrad hemtjänst så erhåller den mycket kritik när vårdtagarna själva får tycka till.

Var fjärde vårdtagare anser att antalet hemtjänsttimmar inte är tillräckliga, bara var tredje tycker att det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst, var fjärde kritiserar hemtjänstens bemötande och inte ens hälften tycker sig ha möjlighet att påverka när hemtjänsten ska komma. Nästan hälften vet inte heller var de bör vända sig om de har klagomål.

Undersökningen visar att Göteborg har ett större antal vårdtagare än många andra kommuner, men samtidigt är kostnaderna per vårdtagare också lägre än i många andra kommuner. Göteborg placerade sig också sämst bland landets storstäder.

Hemtjänsten i kranskommunerna Partille, Stenungsund, Lerum och Orust rankas även de lågt av vårdtagarna och placerar sig långt ned på listan i Socialstyrelsens undersökning.

Rapporten bygger på enkätsvar från 56 000 äldre personer med hemtjänst och 31 000 som bor i äldreboende.

Bloggar:,, Göteborg, debatt, , IntressantDatainspektionen granskar Folksam


Aftonbladet avslöjar i dag att försäkringsbolaget Folksam samlar in och sparar mycket känsliga uppgifter om sina kunder i ett hemligt register.

Utredningschef Klas Beskow, Folksam, förnekade först att registret överhuvudtaget existerar. Men i en senare intervju medgav skadechef AnnKristine Wuopio-Mogestedt att registret finns och att uppgifterna sparas i upp till tio år.

Var går gränsen?

Nu meddelar Datainspektionen att de kommer att inleda ett tillsynsärende med anledning av Aftonbladets artikel.

"– Det finns ett visst utrymme för Försäkringsbranschen att behandla uppgifter om till exempel lagöverträdelse som normalt sett inte är tillåtet för andra än myndigheter. Men försäkringsbranschen har ett visst utrymme för att hantera den typen av uppgifter. Men var den gränsen går det är inte helt tydligt. Mot bakgrund av de uppgifter du har redovisat så tycker vi att det finns anledning att titta vidare på det här, säger Catharina Fernquist, chef på Datainspektionens näringslivsavdelning."

En av de saker som Datainspektionen vill titta vidare på är att Folksam sparar känsliga uppgifter även efter att misstankar om försäkringsbedrägeri avskrivits.

I Aftonbladets granskning nekades Per, 46, att få ut handlingar om att han förekom i Folksams hemliga register. Detta trots att utredningen mot honom var avslutad sedan länge och misstankarna hade avskrivits.Datainspektionens jurist Hans Kärnlöf anser inte att Folksams agerande är förenligt med personuppgiftslagen (PUL).Han skulle ha fått se handlingarna.

Bloggar:,, Göteborg, debatt, , Intressant,

Folksam kartlägger kunder i hemligt arkiv


De verkar i det tysta och sparar mångmiljonbelopp åt försäkringsbolagen varje år. Men Aftonbladet kan nu avslöja att utredare på ett av Sveriges största försäkringsbolag, Folksam, inte skyr några medel i jakten på fuskare. Bolaget sparar integritetskränkande och mycket känslig information om sina kunder i ett hemligt register i upp till tio år. Ett register som Aftonbladet i dag kan publicera utdrag ur.Kunden får aldrig information om att registret finns.

Före detta poliser kart­lägger kunder hos försäkringsbolaget Folksam i ett hemligt arkiv.Spaningsresultat, ­sexuella problem och namn och personuppgifter på familjemedlemmar ­sparas i upp till tio år i en motsvarighet till polisens allmänna spaningsregister.

I det tjugotal registerutdrag som Aftonbladet har tagit del av varvas spaningspromemorior med känslig personlig information. Folksams utredare spanar på misstänkta fuskare och alla som rör sig runt objektet registreras.

– Det är en informationsdatabas där hela syftet är att uppgifterna ligger kvar. Ett register där man ska kunna söka på till exempel modus operandi (beteendemönster, reds. anm.), säger Aftonbladets källa.

I registret sparas även information om personer i de fall där Folksams misstankar är avskrivna. Och enligt Aftonbladets källor hålls det hemligt för kunderna.

Visserligen är det viktigt att sätta dit fuskare och stävja missbruk av försäkringar,men detta är att gå för långt och integritetskränkande.

Bloggar:,, Göteborg, debatt, , Intressant,

tisdag 15 januari 2013

Livsfarligt att sitta för mycket

Det är lika viktigt för hälsan att sitta mindre, som att träna mer. Forskare från Australien har visat att de som satt mer än elva timmar per dygn löpte 40 procent större risk att dö i förtid än de som satt mindre än fyra timmar.Att sitta mindre än fyra timmar per dag jämställs med att gå på gymmet fem timmar i veckan och sedan ta det lugnt.

Forskarna följde 222 497 människor äldre än 45 år och kom fram till att mycket stillasittande är en alldeles egen riskfaktor, oberoende av hård träning och BMI. Slutsatsen presenteras i Archives of Internal Medicine, skriver Svenska Dagbladet.

Studien visar att det är skillnad på stillasittande och annan fysisk inaktivitet där man står eller rör sig på något sätt, skriver nyhetsbyrån Reuters. Problemet är nämligen inte bara avsaknaden av fysisk aktivitet i form av träning utan att stillasittandet kan påverka blodkärl och metabolism genom att öka halten av fett i blodet och minska det "goda" kolesterolet. Kroppen minskar på produktionen av ett viktigt enzym som bryter ner just blodfetter.När du står eller går arbetar dina benmuskler konstant, vilket hjälper till med att rensa blodsocker och blodfetter från blodomloppet. Om du sitter sker inte detta eftersom musklerna inte är aktiva.

Genom att byta en del av den tid man sitter stilla mot lättare sysslor, eller genom kortare avbrott i stillasittandet kan man påverka sin hälsa i en positiv riktning. De som har kontorsarbeten kan till exempel stå upp under telefonsamtal eller ställa skrivaren längre bort.Drick tillräckligt med vatten så att du måste kissa fyra gånger per dag. Stå upp, stretcha, gå runt lite, säg hej till din kontorsgranne eller gå en sväng varje gång det är reklam på TV.För egen del går jag en trappa upp när jag ska på toan för att få extra motion.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant

söndag 13 januari 2013

Myten om träning

Det är dags att avliva myten om att alla mår bättre av att jogga. För var femte person är träning faktiskt negativt. I den här filmen granskar BBC myter kring träning och hälsa. Bland annat får vi veta att man inte bör träna på morgonen och att det sällan hjälper att löpträna om man vill gå ner i vikt. Med hjälp av modern genteknik och hjärnavbildning avslöjas varför alla reagerar olika på träning.Det är inte säkert att mycket träning är bra för alla.

Ny forskning visar att högintensiv träning på 20 sek x 3, tre ggr/vecka räcker för att förbättra konditionen.
Det viktigaste för att hålla vikten och sänka blodsocker och blodfett (kolesterol) är att t ex gå i trappor,promenera, sitta högst en timme och hålla sig i rörelse så mycket som möjligt.  Ni som äter LCHF borde se/läsa om den här forskningen.Höga blodfetter är inte bra! Fett som lagras runt de inre organen är farligare än underhudsfett.

Att sitta är det farligaste!Efter en timme går kroppen in i "viloläge" och blodfetter och blodsocker stiger.Så upp och rör på dig med jämna mellanrum om du måste sitta länge.
Myten om värktabletter

SVT-programmet sändes: tis 8 jan - Tillgänglig till: tor 7 feb - Längd: 44 min

Vi har levt med tillgång till värktabletter en längre tid nu och frågan är om värktabletten är allena välgörande. Missbruket av värktabletter har mycket svårare biverkningar än vi förut trodde.

T ex Aspirin som det talas om i filmen eller egentligen innehåller det acetylsalicylsyra som också  finns i Treo; Bamyl och Magnesyl mm . Det har svåra biverkningar som magblödningar, blodförtunnande, allergier mm. Särskilt farligt är det att blanda acetylsalicylsyra med alkohol!Den blodförtunnade effekten håller i sig fem dagar!

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

torsdag 3 januari 2013

Hur du lever länge med god hälsa

http://www.expressen.se/halsa/100-satt-att-bli-100-ar---lat-halsan-sta-i-fokus/

Mai-Lis Hellénius, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet, har granskat listan - och menar att man ökar chansen att leva till 100 om man följer råden.  Men då ska man i bästa fall ha valt rätt föräldrar. Ärftligheten är stark, men det finns mycket forskning som visar att livsstilen är jätteviktig, säger hon.

Mai-Lis Hellénius påpekar att vissa livsval är viktigare än andra.

"- Det finns faktiskt en undersökning från Göteborg där man tittade på 111 stycken 90-åriga män. Faktorerna som hade bidragit till att de blivit 90 var god ekonomi, det vill säga högt socioekonomiskt status, att ha lågt kolesterol, dricka lagom mycket kaffe, ha god kondition och att inte röka."

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant