tisdag 3 december 2013

Karl vann mot Skandia-fick 2,5 miljoner!

 
 


Karl har medfödd epilepsi, som första gången tog sig i uttryck genom ett anfall så kraftigt att han vaknade upp på sjukhus när han var tolv år gammal. Under hela barndomen omfattades hans livslånga primärgeneraliserade epilepsi av barn- och ungdomsförsäkringen som Karls föräldrar tecknat hos Skandia.

Medicinen han äter för epilepsin har gjort att anfallen har försvunnit – men de har en baksida.
När Karl började jobba märkte han hur trött han blev. De starka tabletterna motar inte bara bort epilepsin, de har också en effekt som kan jämföras med sömnmedel.

Till slut såg både han och arbetsgivaren på IT-företaget där han jobbar att det inte gick att jobba 100 procent. Hans överläkare skrev ett intyg om att Karl var oförmögen att arbeta mer än 50 procent, och att denna yrkesmässiga invaliditet skulle fortsätta livet ut.Karl skickade då en begäran om förvärvsmässig invaliditetsersättning till sitt försäkringsbolag Skandia, tillsammans med sitt läkarintyg, för att få ersättning för den tid han inte kunde arbeta.

Avslog begäran

Men Skandia hade en egen läkare som bedömde Karls epilepsi. Han tyckte att Karl var i princip frisk, och försäkringsbolaget avslog begäran. ”Någon utbetalning av förvärvsmässig invaliditet kommer därmed inte att ske”, står det på deras beslut från 2010. Men Karl gav inte upp.

Han började leta efter en advokat för att fråga om försäkringsbolaget verkligen kunde bestämma om han var frisk eller inte. Till sist hittade han en jurist som var specialist på just försäkringsfrågor.Han
som lämnade in en stämningsansökan mot Skandia om att han visst uppfyllde kraven för villkoren. Jag hade ju genomgått de läkarundersökningar som fanns att göra och alla intyg pekade på att han aldrig kommer att bli bättre och kunna arbeta heltid.

2,5 miljoner kronor

Genom rättskyddet i hemförsäkringen täcktes 80 procent av hans advokatkostnader in.
Men processen blev inte långdragen. Skandia valde förlikning 2011, visar de dokument som Aftonbladet har tagit del av. Karl fick 60 basbelopp av försäkringsbolaget. Sammanlagt blev det 2,5 miljoner kronor. På det: ränta på ungefär 400 000 kronor.
 
Gunnar Olsson, chef på Konsumenternas försäkringsbyrå säger att det är väldigt ovanligt att försäkringsbolag går med på förlikning.


Avhoppare avslöjar Försäkringsbolagens knep

Under sju år jobbade Olle, som egentligen heter något annat, som försäkringssäljare och skadereglerare på några av Sveriges största försäkringsbolag. Efter Aftonbladets artiklar om försäkringsupproret har han valt att berätta om hur de olika försäkringsbolagen arbetar.
– Sverige har överlag väldigt bra försäkringsbolag och ett fungerande system. Men det finns ändå lite girighet här, säger han.

Försäkringsbolag ser till exempel alltid till att betala så låg ersättning som möjligt vid en skada, enligt Olle. Finns det ett prisintervall lägger sig bolagen konsekvent i det lägsta intervallet.

Även när det gäller personskador har försäkringsbolagen flera sätt att hålla nere kostnaderna. Bland annat har flera stora bolag ändrat villkoren i sina försäkringar under senare år. Både Folksam och IF har slopat rätten till ersättning för ekonomisk/förvärvsmässig invaliditet i sina olycksfallsförsäkringar. Det innebär att en person som får nedsatt arbetsförmåga inte får en krona i ersättning.

– Jag tycker att det är en skandal, det är för jävligt rent ut sagt. Det är en jättestor grupp i samhället i dag som tror att de har ett bra skydd men där jag skulle vilja säga att det är en försäkring som närmar sig skräpstatus, säger Olle.

Försäkringsbolaget Folksam känner inte igen sig i påståendet om att bolagen försöker betala lägsta möjliga ersättning. Men det är klart att de inte vill kännas vid det. I mitt fall har de t ex sänkt invaliditeten som jag fick för flera år sedan från 22% till 4% utan att det skett några förändringar i mitt tillstånd.
 
Folksams presschef  Andreas Jerat skriver i ett mejl till Aftonbladet och förklarar varför Folksam valt att slopa ersättningen vid ekonomisk invaliditet:

"– Vi valde att ta bort skyddet mot ekonomisk invaliditet då vi såg att det var mycket få försäkrade som kunde utnyttja denna del av olycksfallsförsäkringen. I stället för ekonomisk invaliditet valde vi att införa skydd mot skadehändelser som en större grupp medlemmar faktiskt råkar ut för."  Jag förlorar 10 000:-/månad, så det är skitsnack.


onsdag 16 oktober 2013

Trafiskadenämnden inte opartisk

Grunden för Trafikskadenämndens verksamhet är att allmänheten har förtroende för dess oberoende, objektivet och neutralitet.Det är då anmärkningsvärt att notera att hittills har aldrig någon skadad begärt och påkallat vittnesmål av någon av Trafikskadenämndens läkare i syfte att stärka sin bevisning. Försäkringsbolagen däremot, anlitar frekvent Trafikskadenämndens läkare för att styrka sin sak gentemot den skadade. 

Skadade klagar regelbundet på TSNs brist på objektivitet och att nämndens läkare konsekvent stödjer försäkringsbolagens egna läkares påståenden när dessa står i strid med behandlande läkares uttalanden - vilket nära nog alltid händer.

Men varför har vi aldrig sett någon annons om att försäkringsbolagen eller Trafikskadenämnden söker försäkringsläkare? Det är stötande och länder till kraftig kritik att Trafikskadenämnden inte anställt en från försäkringsbolagen helt fristående sakkunnigläkare.

Det sägs hos Trafikskadenämnden att man har tillgång till sakkunnigläkare som sägs vara helt fristående från trafikförsäkringsbolagen. Detta är en sanning med modifikation. Nämnden glömmer att tala om att deras sakkunnigläkare är utbildade av försäkringsbolagen och bevistar samma kurser som försäkringsbolagens torpedläkare.

Det är också stötande att försäkringsbolaget, i mitt fall Folksam, inte bryr sig om att räta till felaktigheter i underlaget som skickas till TSN. Folksam hade skrivit ihop  rena spekulationer och lögner och dessutom brutit mot Datainspektionens regler när de använt journaler som var mer än 20 år gamla!Det ska bli ett rent nöja att anmäla dem för det!

Trafikskadenämndens sammansättning
Nämndens ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av finansinspektionen.
  • Ordföranden samt fem vice ordförande och fem ersättare för dem är jurister och får inte vara anställda i något försäkringsbolag.
  • Tolv ledamöter är lekmannarepresentanter och kommer från olika intresseorganisationer.
  • Tolv ledamöter kommer från försäkringsbolagen. Ledamot får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden.
  • Nämnden sammanträder normalt med sex ledamöter; två ledamöter från respektive ledamotsgrupp. I enklare ärenden kan sammansättningen vara tre ledamöter; en från varje grupp. I vissa fall beslutas yttranden efter föredragning för ordföranden

Halva nämnden kommer således direkt från försäkringsbolagen, den andra halvan representerar andra ägarintressen i försäkringsbolagen. LO, TCO/HTF, Lärarnas Riksförbund, KF,  OKQ8, HSB, Riksbyggen m.fl intresseorganisationer sitter i Folksams styrelser.

Kan en sådan organisation kallas objektivt oberoende?
På vilken stol sitter intresseorganisationerna? Ägarintressets stol eller den lille försäkringstagarens?

Bloggar: samhälle, Göteborg, debatt, ekonomi, Intressant

måndag 2 september 2013

Blodtrycksmediciner kan vara farliga

Protonpumpshämmare (PPI) är effektiva läkemedel vid syrarelaterade sjukdomar. Läkemedlen tolereras väl och betraktas som säkra. I produktresumén för Losec i Fass nämns som vanliga biverkningar (1–10 procent) huvudvärk, mag­smär­ta, förstoppning, diarré, gasbildning och illamående/kräkning. Bland sällsynta/mycket sällsynta biverkningar nämns bl a hematologiska biverkningar, överkänslighetsreaktioner och leverbiverkningar. I olika behandlingsrekommendationer och vård­program för förskrivare nämns inte heller några and­ra allvarliga biverkningar.

Under senare år har det emellertid publicerats observationsstudier och fallrapporter som talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion och fraktur. Ökad kardiovaskulär mortalitet har också rapporterats hos patienter som tar PPI tillsammans med ASA (acetylsalisyra).

En sannolikt omfattande överförbrukning av PPI har noterats i flera studier, huvuddelen relaterad till indikationerna ulkusprofylax och dyspepsi.

Korrekta indikationer för PPI bör påtalas, och misstanke om allvarlig biverkning bör rapporteras till Läkemedelsverket, skriver Läkartidningen.

måndag 5 augusti 2013


Apotekens vinstkrav en fara för patientsäkerheten


När världens bästa apotek­system, som många kallade det svenska monopolet, omreglerades av den borgerliga alliansregeringen fanns tydliga mål. Genom de privata aktörernas inträde på den nya marknaden skulle något som var mycket bra bli bättre. Verkligheten blev en annan.

När antalet öppenvårdsapotek ökade rekord­snabbt skedde utbyggnaden på bekostnad av apotekens kärnverksamhet som är receptexpedieringen. Genast kom vittnesmål från kunder som inte kunde få sina ordinerade mediciner expedierade därför att de inte fanns i lager.

Inte heller kunde apoteksaktörerna längre hålla den gamla 24-timmarsregeln, som innebär att läkemedlet ska levereras till kunden inom 24 timmar om det inte finns i lager. Bakom dessa och flera andra problem i apotekssektorn ligger kravet på vinstmarginaler hos de privata ägarna. Andra problem beror på felaktigt utformade regler för den nya branschen.

Farmaciförbundet har dokumenterat apoteksreformens utfall genom två olika undersökningar varje år sedan omregleringens start 2010.

Man har en undersökning sett att stress och låg bemanning inte bara lett till allvarliga hälsobesvär hos personalen utan också en stark oro för patientsäkerheten. I den andra, kompetensbarometern, ger resultaten en bild av eftersatt kompetensutveckling och brist på tid för att hålla sig à jour med läke­medelsutvecklingen.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, Intressant