söndag 22 april 2012

Vagifem har fått mer än halverad dos av östrogen

http://www.lif.se/default.aspx?id=64720&ptid=19178

En ny lägre styrka av Vagifem införs
Novo Nordisk drar in Vagifem 25 10 µg . Samtidigt introduceras en lägre dos Vagifem® 10 µg, för de kvinnor som lider av lokala klimakteriebesvär. Det är mer än en halvering av den tidigare dosen!Varför en del kvinnor kan drabbas av klimakteriebesvär som torra slemhinnor och samlagssmärtor igen. Denna information har tyvärr inte gått ut till alla kvinnor som berörs. Många kan därför ha fått recept på den lägre styrkan utan att märka det.
Detta har skett utan av rekommendationerna i nationellaoch internationella riktlinjer har ändrats. Novo Nordisk har därför anmälts av läkemedelsverket . Se nedan...
Anmälan
Med anledning av att Vagifem i doseringen 25 µg skulle utgå ur Novo Nordisks sortiment och att enbart doseringen 10 µg skulle tillhandahållas per den 1 mars 2011, har Novo Nordisk skickat ett informationsbrev till apotek. Informationsbrevet bifogas som Bilaga 1.

Läkemedelsverket har i anmälan till NBL hävdat att informationsbrevet strider mot artiklarna 1, 3 och 4 i Läkemedelsbranschens etiska regelverk enligt följande.

Läkemedelsverket anser att brevet i sin helhet inte uppfyller kraven enligt artikel 1 på rättvisande objektiva och balanserade sakuppgifter.


Brevet uppmanar den apotekspersonal som lämnar ut läkemedel att ändra styrka och dosering, vilket enligt Läkemedelsverket måste betecknas som oetiskt och i strid med artikel 3. Personalen uppmanas även att expediera två förpackningar första gången kunden hämtar ut läkemedlet i doseringen 10 µg vilket måste betecknas som oetiskt och i strid med artikel 3. Det är förskrivaren som avgör såväl vilken styrka och dosering av läkemedlet patienten ska behandlas med som hur många förpackningar som ska expedieras.

Som grund för bytet av dosering hänvisar Novo Nordisk till nationella och internationella riktlinjer som rekommenderar användning av lägsta effektiva dos östrogen vid behandling av klimakteriebesvär. Något dylikt ställningstagande för lokalbehandling har inte gjorts. Hänvisningen är vilseledande och i strid med vederhäftighetskraven i artikel 4.Novo Nordisk som bestrider saken och hänvisar till allmänna behandlingsrekommendationer från 2004 för allt östrogen (alltså inte lokalt verkande) döms till slut att betala 90 000 kr till Läkemedelsverket.

Snikna läkemedelsbolag som ska profitera på allt!Gynekologerna är rasande därför att styrkan på vagifem har sänks utan deras vetskap och därför allt fler kvinnor klagar på torra slemhinnor fastän de behandlas med Vagifem.

torsdag 19 april 2012

En enkät kan inte ersätta röntgen av nackskador

Professor Jorma Styf och medförfattare föreslår i Läkartidningen nummer 43 att Försäkringskassan med hjälp av ett frågeformulär ska fastställa vilka skador nackskadade har. Är tanken att en specialist, med gedigen kunskap, som gör en noggrann undersökning och använder den senaste medicinsk-tekniska teknologin, ska ersättas av ett kryssformulär för att avgöra vilka slitskador som uppstått i nackregionen? skriver läkaren Bo Sonnsjö.
Missade allvarliga skador får livsavgörande konsekvenser för den drabbade och ger stora kostnader för samhället. Men varför misslyckas då svensk sjukvård att fastställa faktiska nackskador?

Funktionell magnetkamerateknik, fMRI (funktionell magnetröntgen), har av whiplashkommissionen och Socialstyrelsens sakkunniga inte ansetts ha ”vetenskaplig” status och har därför inte införts som möjlig rutin, fastän Sverige enligt EU-domstolen har skyldighet att erkänna metoder som bygger på beprövad erfarenhet. Hårt motstånd mot anpassning utövas av vissa ledande kretsar. Ortopedprofessor Björn Rydevik rekommenderar att vanlig slätröntgen ska kunna användas vid den akuta undersökningen för att utesluta allvarliga skador, trots att tekniken inte kan fastställa mjukdelsskador. Odiagnostiserade skador medför risk för att besvär tilltar eller tillkommer, samt försämrade möjligheter till rehabilitering.

Risker med det föreslagna systemet, menar Sonnsjö är att:
 • Försäkringskassan kommer att ytterligare mista allmänhetens förtroende, när medarbetare med otillräckliga kunskaper om nack-skador inte klarar av sitt arbete.
 • Den nackskadade får varken korrekt diagnos, vård eller behandling i tid. Utan riktig dokumentation om vilka skador som föreligger kommer den drabbade att vid en eventuell konflikt med kassan eller ett försäkringsbolag att förlora i domstol.

Det finns andra och bättre förslag att genomföra:

 • Bättre än att införa ett nytt formulär är att alla läkare, även när de arbetar som medicinska rådgivare åt Försäkringskassan eller försäkringsbolagen, ska kunna stå till svars för de intyg och påståenden de gör.
 • Läkare, som arbetar som medicinska rådgivare, måste vara ekonomiskt oberoende i förhållande till de försäkringssystem de gör bedömningar åt. Samtidigt måste de vara fackkunniga inom de specialiteter där de gör sina bedömningar, samt att de i sin dagliga gärning utreder och behandlar den typ av skador och sjukdomar som de skall bedöma. Inte minsta misstanke om jäv kan accepteras.
Bo Sonnsjö är medicine doktor och ögonspecialist. Han är själv nackskadad efter en trafikolycka och är vice ordförande i Nackskadeförbundet.

Mycket bra synpunkter på en vård och ett rättssystem som fungerar katstrofalt dåligt!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson

Nya domar om arbetsförmågebegreppet

Den som klarar ett stillasittande jobb utan krävande förflyttningar kan försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden och har inte rätt till sjukpenning.

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en av de tre första domarna om vad arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden är. För att få sjukpenning krävs till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga arbete, eller ett annat arbete hos din gamla arbetsgivare. Men efter 180 sjukdagar räcker inte det: Fortsatt sjukpenning förutsätter att du inte heller kan försörja dig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.

Vad det betyder har varit lite oklart. Är det ett hårdare villkor för sjukpenning än det som gällde före 1 juli 2008, nämligen att du får sjukpenning om du inte klarar ”normalt förekommande arbete”?

Regeringen och den politiska oppositionen har tvistat flitigt om den frågan.
Högsta förvaltningsdomstolens domar ger kanske inte ett entydigt svar.De tre domarna har på sätt och vis begränsat värde. Efter många turer i riksdagen har  den samlade oppositionen nämligen drivit igenom en återgång till det gamla begreppet, normalt förekommande arbete, från den 1 juli 2012. Men under en övergångstid kommer många sjuka att bedömas enligt de regler som infördes 2008.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson

Vardagsberättelser om funktionshinder

Vardag och fest – glädje och sorg

Vardagslivet för olika människor kan te sig på väldigt skilda sätt. Här berättar en rad personer om sina liv. Livsbild är en öppen insamling, där du kan läsa alla originalberättelser – och kommentera dem.

Iår samlar Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen in berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. De samlar också in föreningarnas historia.

Med din berättelse är du med och bygger upp kunskapen om vardagslivet för människor i Sverige. Livsbild är en helt öppen insamling. Här kan du berätta själv, läsa vad andra upplevt och diskutera berättelserna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

måndag 16 april 2012

Utbytta läkemedel krångligt, dyrt och osäkert

Systemet för generiska läkemedel är enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en enorm ekonomisk framgång för svenska staten. TLV hävdar att besparingen för staten är 8 miljarder kronor om året. Med hänvisning till hur mycket pengar man sparar har TLV lyckats klara sig från den mesta av den kritik som systemet förtjäner. De enda som på allvar varit arga på TLV är apoteken som hävdar att systemet är krångligt, dyrt och patientosäkert, men eftersom apoteken anses tala i egen sak har ingen lyssnat på dem. Det finns dock verkligen finns skäl att ifrågasätta systemet.

Det är uppenbart att framför allt de äldre patienterna får problem med att känna igen sina tabletter och förstå vad det är de ska ta. Risken för att de inte gör rätt är uppenbar med tanke på att märkena ser så lika ut. Dessutom innebär systemet, trots att det numer finns tre olika månadens vara, att apoteken ganska ofta saknar ett läkemedel. Det är inte så märkligt som det låter eftersom ett företag kan vinna en upphandling utan att ha speciellt stora mängder av läkemedlet i lager.

En annan märklighet är att TLV låter företag som står utanför läkemedelsförsäkringen vara med i upphandlingen. Det innebär att det numer finns läkemedel som förskrivs på recept som inte omfattas av försäkringen och om detta får man ingen information som patient. Att regeringen tillåter detta är fullständigt obegripligt.

Det här extremt krångliga systemet där TLV gör nya upphandlingar för varje preparat varje månad innebär stora kostnader. Någon måste till slut stå för dessa kostnader. I dag är det till stor del apoteken. Det är märkligt att det inte ingått i TLV:s uppdrag att även se till patientsäkerheten när det gäller generikasystemet. Det borde vara en självklarhet att staten tog reda på hur mycket patienternas egen felmedicinering ökar på grund av förväxlingar.

Apoteksföretagen påstår att de har ett alternativt system som skulle spara mer pengar åt staten, höja patientsäkerheten och minska krånglet på apoteken. Regeringen borde lyssna på förslaget och dessutom se till att alla läkemedel som förskrivs i Sverige omfattas av läkemedelsförsäkringen!

Jag har länge retat mig på detta! Ständigt nya förpackningar som man inte känner igen och dessutom får jag betala extra för att behålla min "gamla medcin" om inte doktorn kryssat " får inte bytas".Senast idag kostade det 46 kronor för Renitiec.Urdåligt av regeringen att tillåta detta!Men vad annat ska man vänta av en regeringen som bara gynnar höginkomsttagare och de som är arbetsföra.Vi andra är parasiter.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Så här kommer du ut ur deppandet

Så här tycker Ryggvärksexperten att du ska komma upp ur det mörka hålet:

Välj en av följande sex aktiviteter och gör den varje dag under en vecka. När det har gått en vecka, lägg till en annan av aktiviteterna, ända tills du gör alla sex aktiviteter. Fortsätt att göra dem, och koppla dem till en utlösare så att de blir en del av ditt dagliga liv.
 • gå utomhus. Att se solen i 30 minuter hjälper till din kropps dygnsrytm att stabiliseras, vilket gör att du sover bättre
 • få upp pulsen. När du rör ordentligt på dig i någon halvtimme eller så, frigör kroppen endorfiner som löser upp stress
 • få i dig Omega­-3­-fettsyra. Det kan du få från fet fisk, spirulina­alger eller tabletter. Det har visat sig vara antidepressivt
 • sov. Skaffa ett fast sovschema.
 • umgås med folk ansikte mot ansikte. Du behöver inte prata om tunga saker. Ha roligt. Håll det enkelt, till exempel genom att gå på bio
 • sluta grubbla. Så fort du upptäcker att du tänker på negativa saker, stoppa dig själv. Glöm inte de 21 dagarna utan att klaga.
 • släpp ditt förflutna. Du kan ändå inte förändra det och du lär dig troligen inget av det heller

Själv går jag ut varje dag, ca en halvtimme och tränar dessutom en halvtimme varannan dag.

Det finns många som du kan ringa, till exempel Nationella hjälplinjen (020 22 00 70) eller Jourhavande medmänniska (08 702 16 80) om det känns jättejobbigt och du måste få prata med någon.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Typ 2-diabetes vanligare än man misstänkt

Tiotusentals finländare inte vet att de lider av sjukdomen, enligt en undersökning utförd av utvecklingsprogrammet för förebyggande och vård av diabetes.

Nästan 3.000 medelålders och äldre män och kvinnor deltog i hälsoundersökningar, som ingår ett test för diabetes. Testet visade eventuella störningar i ämnena "socker metabolism, vilket är ett tidigt tecken på typ-2 diabetes. Om sådana symtom lämnas obehandlade, kommer hälften av denna grupp att utveckla typ-2 diabetes inom tio år. Resultaten kom som en överraskning för forskarna. Diabetes, eller tidiga tecken på sjukdomen, hittades i hälften av de män mellan åldrarna 45 och 74, och i en tredjedel av kvinnorna i studien.

Hälften av dessa som visar tecken visste inte ens  att de var sjuka. "odiagnostiserad diabetes är minst lika vanligt som diagnostiseras diabetes", säger Markku Peltonen, forskare för National Public Health Institute.

"En betydande del av befolkningen bör därför ändra sina vanor för att förebygga diabetes. " finsk forskning har visat att förebyggande åtgärder är möjligt. Detta innebär att gå ner i vikt, motionera och skära ner på onyttig mat.

Redan en liten förändring i kosten kan minska risken för diabetes med 60 procent", konstaterar Pekka Puska, chef för National Public Health Institute.

Peltonen anser att bukfett är en hälsofara, omkrets av buken ses som en bättre indikator av diabetes än höjden / vikt-förhållande. Risken ökar när en kvinnas midja är mer än 80 centimeter och en mans midja är mer än 94 centimeter.

Även ett litet fel i en persons sockermetabolism fördubblar risken för hjärt-/kärlsjukdom, och kvinnor löper inte på något sätt mindre risk än män.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

onsdag 4 april 2012

Naturen en kraftkälla för sjuka

Forskning vid Högskolan i Gävle visar att många människor som drabbats av cancer söker sig till naturen för att må bättre under och efter sjukdomen.
Forskarna menar, att de här resultaten kan användas i cancervården, t.ex. genom att skapa hälsofrämjande trädgårdar som patienter kan vistas i eller möjligheter för patienter att vara ute i naturen.

Det låter inte alls konstigt i mina öron. Det är nog många andra som har glädje av den. Jag hade själv stor nytta av naturen när jag blev sjukskriven efter min andra biloycka, som jag drabbades av när jag precis hade fått ett nytt, bättre jobb.Långa proenader och att lyssna på musik var det som hjälpte bäst.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin