torsdag 23 augusti 2012

Smärta och dess behandling


Grunden för all smärtbehandling är en smärtanalys vars syfte är att fastställa vilken eller vilka smärtmekanismer som ger upphov till smärtan. Som underlag för analysen används anamnes, kroppsundersökning och en smärtteckning. Smärtteckningen består av en kroppsschablon, eventuellt kompletterad med särskilda bilder för huvud och hand. På schablonen ritar patienten in de smärtande områdena vilket ger läkaren en betydligt bättre översikt än när patienten pekar på sin egen kropp. Teckningen kan dessutom skannas in i journalsystemet och användas för senare jämförelse och utvärdering.

Traditionellt indelas smärta utifrån sin genes i nociceptiv, neuropatisk, psykogen och idiopatisk smärta. Med anledning av de framsteg som gjorts inom smärtforskningen har den indelningen på senare tid utsatts för kritik. Många av de långvariga smärttillstånden klassificeras enligt den äldre indelningen som idiopatiska ( utan orsak) vilket knappast är relevant eftersom vi idag vet en hel del om mekanismerna bakom långvarig smärta. En alternativ indelning har föreslagits och används idag på vissa håll i Sverige.

Med hjälp av smärtanalysen, övriga anamnestiska data och eventuell kompletterande utredning fastställs en smärtdiagnos. Smärtdiagnosen utgör grunden för behandling men också för att ge patienten en förklaring till smärtan och en bedömning av prognosen. Om patienten får en förklaring som känns rimlig och som hon känner att hon kan tro på minskar den ångest som alltid är förknippad med smärta. Chansen är då också större för att behandlingen blir framgångsrik

Med kännedom om basal smärtfysiologi kan vissa farmakologiska behandlingsprinciper anges. Inflammationen vid vävnadsskada kan behandlas med medel som hämmar prostaglandinsyntesen (COX-hämmare). Därigenom motverkas perifer sensitisering. Antiepileptiska medel kan användas för att minska ektopisk impulsbildning vid nervskada. Vissa antiepileptika kan användas för att neutralisera effekten av NMDA-receptoraktivering. Den endogena ( egna) smärthämningen kan förstärkas av opioider men även av serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmande medel (antidepressiva).


Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

tisdag 21 augusti 2012

Diklofenak kan orsaka hjärtinfarkt

Substansen diklofenak finns i bland annat värktabletter som Voltaren och Eeze. Att äta vanliga värktabletter anses inte som någon direkt fara. Om man däremot regelbundet äter tabletter som innehåller diklofenak föreligger vissa risker.Bland annat visar studier att den som ofta äter läkemedel med substansen diklofenak riskerar att öka risken att drabbas av hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd.Det rapporterar Ekot.

Till Ekot säger Sahra Barzi på Läkemedelsverket att man inte vill avråda från att ta läkemedel som innehåller diklofenak men att man däremot poängterar vikten att veta att "alla receptfria läkemedel är för tillfällig användning".

Man ska med andra ord inte använda dessa mer än angivet på förpackningen utan att konsultera sjukvården.

Vad jag däremot undrar över är om krämer med dikofenak har samma effekt, tex Voltaren-gel?

onsdag 15 augusti 2012

Ojämlik vård ett stort folkhälsoproblem


Sedan länge är det väl känt att det är stora skillnader i hälsa mellan
olika grupper i befolkningen. På senare år har bland annat Socialstyrelsens
rapporter och analyser visat att det även finns obefogade skillnader mellan
bland annat olika utbildningsgrupper och kön när det gäller tillgång till olika
insatser i vård och omsorg. Även när det gäller utlandsfödda jämfört med
svenskfödda finns ibland betydande skillnader i hälsa, dödlighet och vård.

Våren 2009 publicerade Socialstyrelsen bland annat Folkhälsorapport 2009
och Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 [1,2]. Båda dessa rapporter visar på
skillnader mellan olika grupper både när det gäller hälsa, dödlighet i behandlingsbara sjukdomar och vårdinsatser.

Under 2010 och 2011 har ett flertal ytterligare rapporter och studier publicerats som framför allt visar på regionala skillnader i vård [3,4,5]. I mars
2011 kom en analys av cancervården som visar att de socialt betingade
skillnaderna i överlevnad och dödlighet är större än de regionala.

Denna rapport från Socialstyrelsen kom december 2011.

Träningsvärk beror på excentriskt muskelarbete


Hittade denna artikel om träningsvärk. Får nämligen jobbig träningsvärk ibland när jag tränat och gjort någon övning som min kropp inte gillar. Det är alltid värst efter 2 dagar.

Rent muskelfysiologiskt och biokemiskt har man funnit att träningsvärken lett till förändringar i små delar av själva muskelcellerna. Det är primärt efter ansträngning där muskeln arbetar under uttöjning som träningsvärk sker. Det är alltså den uppbromsning av rörelse där muskeln arbetar (kallas excentriskt muskelarbete) som leder till den fördröjda träningsvärken. Smärtan som finns kommer antagligen från den svullnad som uppstår och som i sin tur trycker på smärtkänslig vävnad. Förändringarna som man har sett mikroskopiskt i muskelcellerna har man till nyligen förklarat som små mikroskador men på senare tid pågår diskussion inom forskningskretsar att det egentligen är tal om att muskeln förbereder sig för ett nytt arbete. Det handlar allstå om en anpassning för ett nytt fysiskt arbete.

En form av träningsvärk är den stumhet och värk som inträffar direkt efter träningen. Det är detta som sker när mjölksyra ansamlas i de arbetande muskler vid hög ansträngning. Denna värk går dock över relativt snabbt över.

Vad kan man då göra för att undvika träningsvärk? 

Stretching kan inte kan förebygga uppkomsten av träningsvärk. Bästa sättet att förebygga uppkomsten av träningsvärk är istället att:

- Värma upp innan träning

- Ta inte ut dig maximalt de första träningspassen

- Öka träningsgraden successivt

- Varva ner efter träningen

De två sista är särskilt viktiga när man har långvarig smärta. Man får hålla på mycket längre innan man ökar belastning och svårighetsgrad.Jag brukar varva ner genom att gå på löpbandet eller ta en promenad. Cykel i makligt tempo är också bra.Jag brukar också smörja in ryggen med kylkräm från Apoteket.

tisdag 14 augusti 2012

Selen minskar dödlighet i bröstcancer

Dödligheten i bröstcancer är lägre bland kvinnor som äter mer selenrik föda. Det framgår av en ny studie där drygt 3 000 bröstcancerpatienter i Mellansverige följts i upp till 22 år.

Enligt studien, som publiceras i den medicinska tidskriften Breast Cancer Research and Treatment, är dödligheten drygt 30 procent lägre bland dem som fått i sig mest selen, jämfört med dem som fått i sig minst av ämnet.Men enligt Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet och en av forskarna som utfört studien, bör man inte inta selentillskott eftersom det är lätt att överdosera, utan främst få i sig mer genom vanlig mat.Selen finns främst i fisk, mjölkprodukter, kött och ägg, men även i knäckebröd.

Kolesterolets farlighet, myt eller verklighet?

Sambandet mellan hjärt- och kärlsjuklighet och metabola syndromet med delfenomenen hypertoni, övervikt, diabetes och blodfettsrubbningar är väl kartlagt. Lipidrubbningarna är visserligen markörer för metabola syndromet men betyder inte att den livsviktiga molekylen kolesterol orsakar sjukdom när den med sina transportproteiner är på väg ut till (LDL) eller återvinns (HDL) från cellerna.

Den samlade litteraturen ger följaktligen inte heller något entydigt stöd för ett samband mellan blodets totala kolesterolinnehåll och hjärt–kärlsjukdom, menar Ralf Sundberg, docent i transplantationskirurgi,och Tore Scherstén
professor emeritus i kirurgi, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, f d sekreterare i Medicinska forsknings-rådet, som hänvisar till forskning inom området.

Kolesterolhypotesen har alltför länge hållits vid liv då den varit tilltalande för en del av läkarkåren, läkemedelsindustrin och närstående intressen. Men eftersom inget orsakssamband mellan blodets kolesterolhalt och risken att dö i hjärtinfarkt föreligger är det nu dags att begrava den, menar författarna.Vad ska man tro på?

måndag 13 augusti 2012

Inbjudan till föreläsningar om trafikskador


INBJUDAN

till föreningen Trigger-Punkts seminariedag fredagen den 28 september 2012 om:

TRAFIKSKADOR OCH DESS JURIDISKA FÖLJDER

Dagen börjar med registrering kl 08.00-08.30, och avslutas omkring kl 17.00. Föreläsningarna äger rum på Scandic Norra Bantorget i Stockholm.

Föreläsare är:

Advokat Nils-Evert Andersson, Nils-Evert Andersson Advokatbyrå, Stockholm

Med Dr, leg läkare, specialist i rättsmedicin, expert whiplashskador, smärtspecialist
Gunilla Bring, Umeå


Professor, Oregon Health & Science University School of Medicine Michael D Freeman, Oregon, USA


Leg läkare, försäkringsmedicinskt sakkunnig Tomas Timander, Utredningscenter MediCare Stockholm

torsdag 9 augusti 2012

Styrketräning minskar diabetesrisk

Ny forskning visar på ett samband mellan styrketräning och minskad risk för diabetestyp 2 hos män, enligt en rapport utförd av danska och amerikanska forskare som nyligen publicerades i JAMA (Journal of American Medical Association).

I den aktuella studien studerades över 32.000 män under 18 års tid, varav 2.300 utvecklade typ 2-diabetes.Resultaten visar att 30 minuters träning med vikter, fem gånger i veckan, minskar risken för diabetes med 34 procent. Även mindre träning, upp till en timma i veckan, hade effekt och minskade risken med 12 procent.

Grapefrukt bra vid cancerbehandling

Grapefruktjuice ökar upptaget av cancermedicin, vilket gör att medicineringen har kan minskas med upp till två tredjedelar, enligt en ny studie.

Läkemedelsanvändare får annars ofta rådet att vara försiktiga med grapefrukt. Ämnena naringin och bergamottin som finns i frukten kan nämligen hämma enzymet CYP3A4. Ett enzym som behövs för att kunna bryta ner läkemedel i kroppen.

Nu har forskare vid University of Chicago Medicine presenterat resultat som pekar på att dessa egenskaper hos grapefrukten är positiva. I studien fick försökspersoner som tog läkemedelssubstansen sirolimus (som bland annat kan hindra spridning av cancer i kroppen) dricka ett glas grapefruktjuice om dagen. Resultatet visade att medicinering i den här gruppen kunde minskas med två tredjedelar eftersom läkemedlet i högre grad togs upp av kroppen.

Ett lägre intag av medicinen kan göra att patienterna får färre och mindre allvarliga biverkningar och att medicineringen blir billigare.

onsdag 8 augusti 2012

Vårdgarantin undantränger annan sjukvård

Läkarförbundet har låtit djupintervjua svenska läkare, men man har också kartlagt erfarenheter från vårdgarantier i Danmark, Norge och Finland. Vid en samlad analys framträder en tydlig bild av att vårdgarantin och kömiljarden ger undanträngningseffekter på gans­ka bred front i sjukvården. Omfattningen kan inte längre anses vara »begränsad«.

Nu vet man med säkerhet att patienter trängs undan i de skeden i sjukvården som inte omfattas av vårdgarantin. Det gäller i förs­ta hand utrednings- och eftervårdsfas i specialistvården. Återbesök, efterkontroller och medicinsk uppföljning uteblir eller skjuts på framtiden. Det gäller patienter i alla åldrar och samhällsgrupper. De mest drabbade är alltjämt patienter med komplexa och tidskrävande diagnoser.

I Läkarförbundets djupintervjuer finns flera fallbeskrivningar som visar att medicinska risker uppstått på grund av bristfällig uppföljning och försenade återbesök. Det gäller till exempel patienter med diabetes, magsår, prostatacancer, stroke, grön starr och Parkinsons sjukdom. I sin senaste uppföljning kopplar också Socialstyrelsen flera fall av vårdskador till effekter av vårdgarantin.

Som ett diskussionsunderlag föreslår Läkarförbundet en lösning som lånar sina huvuddrag från våra nordiska grannländer. Förslaget gäller den specialiserade sjukvården och innebär:

• författningsreglerad tidsfrist för medicinsk bedömning, samt därefter

• rätt till en individuellt anpassad tidsfrist för när behandling senast ska inledas.

Den här lösningen ska ge förutsättningar för en rättvisare fördelning av sjukvårdens resurser och ökad patientmakt. Den förväntas också ge också ett bättre stöd för de relevanta medicinska prioriteringar som vårdgarantin och all hälso- och sjukvård ska bygga på.

Nytt läkemedel mot bröstcancer

Afinitor har visat sig hejda tumörtillväxten och fördubbla tiden utan tumörtillväxt hos de kvinnor som behandlades. Läkemedlet godkändes nyligen inom EU i kombination med antihormonbehandling som behandling av hormonpositiv bröstcancer.

Hormonpositiv bröstcaner är den vanligaste formen av bröstcancer som drabbar över 5 000 kvinnor i Sverige. Vanligast har varit att behandla sjukdomen med bland annat antihormoner och cytostatika för att förhindra att det bildas fler tumörer. Nu har alltså EU godkänt läkemedlet Afinitor som bromsar sjukdomsutvecklingen och även fördröjer behovet av behandling med cellgifter.

Afinitor har nu godkänts inom EU för behandling av avancerad eller spridd hormonpositiv bröstcancer i kombination med antihormonbehandlingen exemestan.

Förutom att stoppa tumörtillväxten så visade studien även att risken för att cancern skulle fortsätta sprida sig mer än halverades genom den nya behandlingskombinationen.

I dagsläget finns läkemedlet redan på svenska apotek och används då som behandling av spridd njurcancer och vissa neoroendokrina tumörer.

måndag 6 augusti 2012

Vad tål människan?


Människans kropp har en viss tolerans mot yttre våld. Vi klarar att krocka i bilar och bli påkörda av bilar, förutsatt att krockvåldet som orsakas av hastigheten är dimensionerad till vad kroppen tål. Detta ställer höga krav på både säkrare bilar och bättre utformad trafikmiljö. Enligt nollvisionen har vi rätt att göra misstag i trafiken utan att det för den skull ska behöva kosta oss livet.

Enligt bilden nedan har mina två krockar i 5o km/tim motsvarat två fall från ett två-våningshus och krocken i 70 km/tim ett fall från 5:e våningen. Huga! Inte konstigt att man mår dåligt ibland och har ont överallt.

Många får svindel när de lutar sig ut och tittar ned från ett fönster på tionde våningen i ett höghus. Trillar man ut handlar skillnaden mellan liv och död bara om ett par sekunder. Sekunderna det tar att falla, sekunderna innan man slår i marken. Vetskapen om detta inger respekt. Visste Du att en krock i 90 km/h får samma konsekvenser som ett fall från tionde våningen i ett höghus?

söndag 5 augusti 2012

Narkotikaklassade läkemedel

När ett läkemedel anses framkalla rus eller bli beroendeframkallande kan Läkemedelsverket föreslå för regeringen att preparatet narkotikaklassas. Då kan förskrivningen hållas under uppsikt.

Följande läkemedel är klassade som narkotika, vilket inte säger något deras behandlingseffekt eller användningsområde för den enskilde patienten. Den eventuellt narkotiska effekten är i många fall dosberoende och uppkommer inte vid rätt användning.Se artikel...

Lyrica kan narkotikaklassas


Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beslutat att narkotikaklassa Lyrica. Svenska myndigheter överväger att göra detsamma.

Vid längre tids användning kan medicinen vara beroendeframkallande och fungera avtrubbande och bland missbrukare har preparatet blivit populärt.Det är en dyr medicin.

Försäljningen har ökat stadigt sedan lanseringen 2004 och nu tillhör läkemedlet ett av de dyraste för samhället, skriver TT.

Narkotikaklassningen innebär att läkarna fortfarande ska kunna skriva ut läkemedlet, men under lite mer kontrollerade former. Patientens namn, adress och personummer ska stå på receptet om e-recept används, annars ska blanketten "Recept för särskilda läkemedel" användas.